Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-224bis*

Algemene gegevens

Analytische datum: 15-03-1540

Opmerkingen analytische datum: Uitgaande van het gebruik van de paasstijl, werd het jaartal aangepast. // Bijkomende dateringen: "ten ougste xvc drie ende veertich" (08/1543); " te midwyntere xvc drie ende veertich" (21/12/1543).

Type: Verpachting van een tiende te Linsele, Wervik en Bonduwe door de abdij van Zonnebeke aan Jacques de Courouble

Beschrijving: Willem van Steland, abt van Zonnebeke, verklaart dat Jacques de Courouble van de abdij een tiende in pacht genomen heeft, voor een periode van 9 jaar. Het tiende strekt zich uit over de parochies van Linsele, Wervik en Bonduwe [+ modaliteiten van de pacht]. Passchier Sijs stelt zich borg bij deze transactie.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-224bis is vastgehecht aan BRU-AGSB-Z-224bis*.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wij Willem van Steland bijden ghedooghe Gods abdt Ende religieusen prior ende conuent heeren van Zunnebeke doen te wetene allen den gonen die dese presente lettren zullen zien of hooren lesen dat wij wel ende loyalicke verhuert ende verpacht hebben onsen wel gheminden vriend Jacques de courouble onse thiende meest gheleghen inde prochye van leynsele binder casselrie van Ryssele onder tvrye ende oock huer bestreckende inde prochien van Werueke Bondues ende daeromtrent metgaders twee bunderen en half lands letter meer of min sorterende natuere onder de heerlichede van Zunnebeke metter vryhede van vernailen[?] daertoe behoorende by speciale al datter metter thiende ende lande gaet niet ghereserueirt ghezondert noch vutghesteken Eenen termijn van neghen Iaren lang gheduerende deen den anderen achtervolghende omme de somme van driehondert zessendertich ponden parisisen jn vryen ende zuveren ghelde siaer noch twee mudden taerwe alle jare te leveren in specien binnen onsen cloistre te Zunnebeke Ypersche mate up twee stuvers naer de beste up de Rasiere te leveren ten ziensten [?] vermanene van ons ende onse naercommers naer elcken ghevallen ougste te Sinte Martinsmesse deen mudde ende te Lichtmesse daernaer dander mudde noch boven desen alle jare te leveren Sinte Katelinen avonde ofte achte daghen vooren ofte naer up den properen cost vanden huerdere binnen der vornomder abdie van Zunnebeke twee Rasieren goede aereweten ende een halue Rasiere goed mostaerdzaet ende dat al zonder minderinghe ofte afslach vander vornomder somme van driehondert zesse ende dertich pond parisis siaers ende vanden vornomden twee mudden coorns sjaers ingaende den zelven pacht ten ougste xv.C drie ende veertich ende zijn eerste betalende jaer zal wesen ende verscinen te midwyntere xv.C drie ende veertich ende es bespreck dat den vornomden Jacques huerdere de vornomde somme van iij.C xxxvj libra parisis alle jare betalen moet ten tween payemente Te wetene over deerste payemente Te midwyntere naer elcken ghevallen ougste de somme van veerthien ponden grooten over deen helft ende ghelijcke somme over dander helft te Sinxene daernaer volghende ende also voort van jare te jare ende van payemente Te paymente Gheduerende totten expireren vanden vornomden pachte van neghen jaren Oock te bespreck ende voorwaerde dat den vornomden Jacques als huerdere ofte zijne hoirs ofte naercommers den vornomden abdt religeusen ende convent heeren van Zunnebeke betalinghe doen moet vanden vornomden [...?] van coorne areweten ende mostaerdzaet alle jare ten paymente voorscreven binnen zijnder [...?] ghebreke ware ende [...?] dat hij [...?] [deels onleesbaar door plooi in perkament] ofte overlede den vercloren maendach naer elck payment so es bijden verhuerdere ende huerdere gheaccordeert dat tot ghe... vander faulte vanden vorseyden payment den huerdere ofte zijne naercommers de vornomden payemente vooren verhaelt niet en uutquame zo voorscreven [?] es so zal hij huerdere voor elck payement danof hij in ghebreke werd verbueren vierentwyntich ponden parisis ten prouffijte vanden vornomden verhuerers ende terstont zo zullen de vornomde verhuerers hebben opsie weder zij gaen willen up de boorghe vanden huerdere omme de payemente thebbene ofte up hem huerdere thuerlieder zienste hier[?] verbijnd hem oock passchier sijs als borghe ende consent bij tguend dies voorseyd es ende voort In al tguend diesser anden vornomden pacht cleven mach so verbijnd hij hem zijns persoons ende alle zijn goet present ende toecommende Int ghebruuck ende onderhouden vanden vornomden pacht van beleenen den vornomden Jacques de courouble te garanderen Jeghens elcken ende hem danof paysivelicke te doen ghebruucken den vornomden termijn van neghen jaren lang gheduerende daertoe verbindende ons ende onse temporele goedinghen waer die ghestaen ofte gheleghen zijn Ende vander ghelijcke jnt onderhout vander betalinghe ende leveringhe als voorseid es so verbind hem oock den vornomden Jacques de courouble zijns persoons ende alle zijn goed present ende toecommende ende oock den vornomden paschier Sijs zijn boorghe oock zijn persoon ende goed als voorseid es waert ghestaen ofte gheleghen binnen den lande van Vlaenderen ende casselrie van Rijssele vp heerlicke executie ende constrainct vanden vijfsten pennync tons gheduchs heeren skeysers prouffyts belouende ende huerlieden voords verbindende den vornomden huerdere ende Paschier Sijs zijnen boorghe dese vornomde voorwaerde bespreken ende conditien te tsatisfieren passeren ende verkennen voor den gouverneur van Rijssele ende huerlieder Jugen ordinaire tallen tijden al den vornomde verhuerders believen zal ende hemlieden danof behoirlicke brieuen te doen hebben zonder huerlieder cost Gedaen tZunnebeke den xv.en in maerte int jaer duust vijfhondert ende neghene ende dertich in kennessen[?] vanden zeghele van ons abdt prior ende convent hieran ghedaen ende uuthanghende

Jacques du Courouble

Pacquier Six

test

De pachtbriefuen vande Thiende van Leynseele

test

Pacht van Thienden en lande in Leinceele

Lincelles

Diuersche pachtbriefuen vande Thienden ende Landen in Lincelles