Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-958

Algemene gegevens

Analytische datum: 05-03-1720

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "1720" (in de stempel); "den 13 Maerte xvij.C vijfthiene" (13/03/1715); "den 26 7bre 1714" (26/09/1714).

Type: Overdracht door Jaecques Steijt van een obligatie, die gekocht werd met geld van de abdij van Zonnebeke, aan deze instelling

Beschrijving: Meester Jaecques Steijt verklaart dat een obligatie in zijn voordeel, gecreƫerd werd met geld van de abdij van Zonnebeke, en hij draagt de obligatie dan ook over aan deze instelling. De obligatie, die opgemaakt werd te Ieper op 13/03/1715 en die ten laste is van Pieter Mesdagh, betreft een kapitaal van 256 pond 1 schelling 6 groten (+ 1 pistool in klinkende munt); dit geld dient voor de aankoop van een rente van 5 pond groten per jaar, die nu door jonker Charles Philips Keingnaert betaald wordt aan de erfgenamen van mevrouw Coele, en die bezet is op een leen (bestaande uit een tiende te Langemark en Zonnebeke, bekend als de Hazeweetiende). Mesdagh en anderen kochten deze tiende op 26/09/1714.

Tekst

test
[voorkant]

[In en naast de stempel:] [...?]or[...?]egem Meyer

1720 Vier s

Den onderschreven Dheer ende m[eeste]re Jaecques Steijt verclaert dat de obligatie croiserende penninck twintigh t'sijnen profficte verkent binnen de Stadt van ijpre onder handteeken den 13 Maerte xvij.C vijfthiene bij pieter Mesdagh Messagier der Saele ende Cassellerije van het selue ijpre inhoudende tweehondert sesenvijftigh ponden eene schell[ijng] ses groote capitaels bouen eene pistole in specie omme met de selue somme te betaelen emmers te rembourseren eene rente van vijf ponden gr[ooten] bij jaere die is gheldende jo[ncke]r Charles Ph[i]l[ippe]s Keingnaert heere van Denterghem in profficte van Mevr[auwe] Coele nu haere Erfghenaemen besedt op een Leen wesende een halve reke thiende ende een achste schoof in twee reken haer heffende in de prochien van Langhemarck ende Zonnebeke ghenaempt de hazewee thiende ghemeene met Jo[ncke]r Pieter heurlebout

test
[voorkant]

ende andere proprietarissen bij den seluen mesdagh ghecocht aen den voors[eijden] heere van Denterghem den 26 [septem]bre 1714 dies het surpluijs vande voorschr[even] capitaele Penninghen heeft ghedient tot het doen van de consignatie van de resterende van den Coopschat [etceter]a dat voorghemelde obligatie is ghemaeckt ende ghecreert met het ghelt ende penninghen van den Eerw[eerd]e Prelaet ende Religieusen van de Abdije van Sonnebeke aen wien ouersulcks de selue obligatie vanden voorn[omden] Mesdagh is competerende ghevende den onderschreuen aen den ghemelden heere prelaet ende religieusen voor soo veel noot magh wesen mits desen cessie ende transport van alle hoedaenigh recht als [hun?/hem?] onderschreuen daer omme soude connen ofte moghen Competeren f[ai]t[?] desen 5.e Maerte 1720

J. Steijt