Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-224

Algemene gegevens

Analytische datum: 16-03-1541

Opmerkingen analytische datum: Uitgaand van het gebruik van de paasstijl, werd het jaartal aangepast. // Bijkomende dateringen: "in maerte xvC xxxv tot bamesse xvC xl incluis" (03/1535 tot 01/10/1540); "bamesse xvC ende xl in cluus" (01/10/1540); "bamesse xvC cl in cluus" (01/10/1540); "bamesse xvC xl in cluus" (01/10/1540); "bamesse xl in cluus" (01/10/1540); "bamesse xvC xl in cluus" (01/10/1540); "desen xxje in lauwe xvC xl" (21/01/1541; uitgaand van het gebruik van de paasstijl, werd het jaartal aangepast).

Type: Afrekening door de baljuw van De Mispelaar

Beschrijving: Afrekening voor de heerlijkheid van de abdij van Zonnebeke, de Mispelare, door de baljuw, Jan vanden Dovye.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

[linkerbovenhoek onleesbaar door vocht]

[...?]ht den staet[?] [...?] heer Jan Calin [...?] ende abt van de kerke [...?] ende closter van Senebeke [...?] my Jan vanden Dovye [...?] als huerleder heerlichede [...?] van de mispelare huer bestreckende in wastene ende nederwaestene begonnen[?] in maerte xv.C xxxv tot bamesse xv.C xl in cluis beloopene vijf jaer ende een half ten iij £ parisis ten jare compt hier xvj £ x s parisis

Jtem noch betaelt van drie dinghedaghen met de wet van den dovye als verleent van elken dach xiiij s compt xlij s parisis

Dus te samen xviij £ xij s parisis

hier vp by my ontfaen

Item eest van den broethuijs t[...?]ere bachten sinte pieters van heerlic recht iij £ parisis

test

Jtem noch ontfaen van franche van den driessche pachter te croos ouer ende van der name van w[...?] wedewe ende kindere van willent Joncker Jan van Lichteruelde ouer drie linen lans of daerontrent xxviij s parisis [met iets erboven geschreven] van vijf jaeren bamesse xv.C ende xl in cluus dus somme van desen vij £[?] parisis

Jtem noch ontfaen van Jan Pylaert van x.C lans [?] jaerlicx gheldenne een francaert ende half euene by protestacien jaerlix ontfaen v s parisis dus van vijf jaren bamesse xv.C cl in cluus - xxv s parisis

Jtem noch ontfaen vande wedewe ende kinderen Willent Luux van Lare den kempenare van xxvij.C lans ten een pene elc hondert compt jaerlicx te bamesse ij s iij d parisis van vyf jaren ontfaen bamesse xv.C xl in cluus - xj s iij d parisis

Jtem noch ontfaen van Jacob Bolengier van xij.C hofstede ter cause van ynen wyne gheldenne j d parisis elc hondert dus hier van vyf jaer bamesse xl in cluus v [?] s parisis

noch ontfaen van den dichmeesters van waesten ter cause van x.C lans jarlixs j d parisis elc hondert compt van vyf jaer bamesse xv.C xl in cluus compt iiij s ij d parisis

test

[deels onleesbaar door vocht]

Jtem [...?] van m[...?] een goeden oude [?] croone van iij £ parisis

Somme van allen desen ontfaen beloopt te somme van xv £ xvij s jv d parisis

Dus sonder boetin[?] noch goe[...?][...?]ij s vij d van desen

Jtem noch voor mij heere betaelt an baliu ende manne van den dovye desen xxj.e in lauwe xv.C xl vichtich schele parisis voor syoten [...?]

Jtem noch betaelt den cnape van den berche [?] iiij s parsisis

Somme doen ic te zamen goet hebbe .v. £ vij s parisis [...?]

[deels onleesbaar door vocht]

[...?] somme [...?] vander dovye [...?] desen xvj.e [...?] maerte xv.C xl ontfaen hebbe bij der hant van mijn voornomde heere toorconden by my Daliye [?]

test

Jan vanden Dovye bailliu van mispelare Al betaelt ende gheteeckent den xvij.en jn maerte veertich

Compte[?] Rekenijnghe ghedaen door onse ballius van Mispelaere