Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-223

Algemene gegevens

Analytische datum: 13-12-1588

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "desen xiijen Decembris xvC lxxxviij" (13/12/1588); "telcken jare den ijen Nouembris" (02/11); "telcken jaere den ijen septembris" (02/09); "in septembre ende nouembre zessentachtentich" (09/1586 en 11/1586); "in september ende Nouembre xvC achtentachtentich" (09/1588 en 11/1588); "vanden ijen Nouembre xvC lxxxviij tot lichtmesse xvC neghenendetachtentich" (02/11/1588 tot 02/02/1589); "jen Septembris lxxxviij tot Lichtmesse neghenendetachtentich" (01/09/1588 tot 02/02/1589); "in date den xen July xvC lxxxiiij" (10/07/1584); '"in date den xxvjen Mey xvC lxxxij" (26/05/1582).

Type: Afrekening ter gelegenheid van de verkoop van de Poeseltiende door de abdij van Zonnebeke aan Anthonis Vlaeminck

Beschrijving: Afrekening ter gelegenheid van de verkoop van de Poeseltiende door de abdij van Zonnebeke aan meester Anthonis Vlaeminck, aartsdiaken van Ieper. Er wordt opgesomd welke sommen de abdij nog moest betalen (die nu door de koper betaald zullen worden), en deze som wordt in mindering gebracht op de totale verkoopsom.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Billet vande articulen ouerghegheuen [...?] myn heere den Prelaet Religieusen ende conuent van Zunnebeke an meester Anthonis Vlaeminck Archidiaecken van Jpre om byden seluen Meester Anthonis betaelt te werden de onderschreuen partien voor alle betaelinghen die hy moet doen ande vornomde heeren ter causse vanden coop vande Poeselthiende ghecocht desen xiij.en Decembris xv.C lxxxviij

Eerst den vornomden M[eeste]r Anthonis zal de vornomde H[ee]r Prelat ende Conuent ontlasten van een rente van zessendertich ghuldens tsiaers vallende telcken jare den ij.en Nouembris losselick den penning xvj.e die de vornomde heeren schuldich zyn ande Capellaenen van Jpre waeraf de capitaele penning commen ter somme van vijfhondert zessentzeuentich ghuldens

Jtem van een andere rente van vierendetwintich ghuldenen tsiaers losselick den penningh xvj.e vallende telcken jaere den ij.en septembris die de vornomde heeren schuldich zijn de selue capellanen waeraf de capitale penning commen ter somme van drie hondert vierentachtentich ghuldens

Den vornomden Prelat ende conuent waeren schuldich [...?]de verloop van beede de voorseide renten an twee jaeren waeraf tlaetste gheuallen was in septembre ende nouembre zessentachtentich Mede [?] tot betaelinghe van dies bedwonghen

test

zynde byden duerwaerder Thille by complaincte hebben in leeninghe ontfaen van dheer Chaerles van Houcken en zyn hem noch schuldich de somme van hondert tweendertich ghuldenen dis zal dese somme betaelen den voornomden m[eeste]r Anthonis hondert tweendertich ghuldes

De vornomde heeren zyn oock tachter an h[ee]r Robert pleken ontfanghere vande voorseide Capellaenen ouer tverloop vande voornomde twee renten van twee ander jaeren Waeraf tlaetste es gheuallen in september ende Nouembre xv.C achtentachtentich dits hier hondert twintich ghulden

Jtem ouer tverloop vande renten van zessendertich ghuldens tsiaers naer rate van tide vanden ij.en Nouembre xv.C lxxxviij tot lichtmesse xv.C neghenendetachtentich Compt hier neghen ghuldens

Item ouer tverloop vande andere rente van vier ende twintch ghuldens naer rite van tide vanden j.en Septembris lxxxviij tot Lichtmesse neghenendetachtentich Thien guldens

Somme vande voornomde partien es twaelf hondert eenende dertich ghuldes

Zal oock den vornomden M[eeste]r Anthonis betaelen an Joris Massem [?] brauwer ouer leueringhe van biere ter somme van drientzestich ghuldes welcke somme hij Abt ende conuent schuldich zyn van voorleden tijt dits hier drientzestich ghuldes thien stuuers

test

Jtem zal betaelen an Laureins Charlet schoemaecker de somme van vyfendetwintich ghuldens voor coop ende leueringhe vande schoen vande Religieusen ende huusghenooten dus hier vyffendetwintich ghuldens

Jtem zal betaelen an Jossyne vander Gracht w[edew]e van Jaecques de Pape de somme van twee hondert vyffendeveertich ghuldenen die zoo in twee partien ons Prelat ende conuent gheleent heeft in onsen noot volghende twee schedulen daeraf ghemaect ende by ons onderteeckent de eene van lxxx ghuldens in date den x.en July xv.C lxxxiiij ende d'ander van j.C lxv ghuldens in date den xxvj.en Mey xv.C lxxxij dus hier Twee hondert vyffendeveertich ghuldens

Somme van dese is drie hondert driendertich ghuldens thien stuuers

Somme totale van al dies voorseit es bedraecht vyfthien hondert vierendetzestich ghuldens ende thien stuuers

Ende den principalen coop[?] bedraecht achthien hondert ghuldens dus ghem[...?] de voorseide xv.C lxiiij ghuldens ende x stuuers zal den vornomden M[eeste]r Anthonis volghende tcontract voor lichtmesse betaelen in gherede penninghe de somme van twee hondert vyffendedertich ghuldenen thien stuuers

Ouer ghegheuen byden vornomden Prelat ende Religieusen anden vornomden M[eeste]r Anthonis in betalynghe vanden capitale penn[...?] vanden coop vanden Poeselthiende volghende tcontracte tusschen hem[...?] ghemaect dese dertiensten decembris xv.C lxxxviij. present mij onderscreuen Notaris, ende Bauduin van Yseren Capellanen ende Guillaume Six, onder thandteecken vanden Prelaet ende Religieusen voorseit

Nicolaes Ogiers Aanderen [?] [Johannes Clichtoue] M. Van Houcke Abbas de Zunnebeke [...] Notarius

test

Afrekening vande vercochte Poesel thiend ende aflossinghe vande renten ten profite vande capellanen Sinte Martins

Noortschote anno 1588