Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-218

Algemene gegevens

Analytische datum: 24-09-1530

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "jn daten vanden zesten dach van wedemaent vichtienhondert ende zessentwijntich" (06/06/1526).

Type: Bevestiging door de schepenen van de abdis en vrouwe van Mesen van een landruil te Noordschote tussen de abdij van Zonnebeke en Adriaen Biese

Beschrijving: De schepenen van de abdis en vrouwe van Mesen laten weten dat Joos Wale, procureur voor de abdij van Zonnebeke, voor hen verklaard heeft dat de abdij met Adriaen Biese land te Noordschote geruild heeft [+ situering van de gronden].

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wy Lambrecht de Kiesere Gheraert de Bleyere Jan van den Walle Michiel Onters ende Adriaen Lammens scepenen jn desen tyden van Jane van Ghistele Abdesse ende vrauwe van onser vrauwen kercke stede ende lande van Meessene metten toebehoorten vrauwe van Noord ende zuudscote Doen Te weten allen lieden dat voor ons ghecomparert zijn jn proprien [?] personen Meester Joos Wale priester ende Religieus Souffissantelijc ghefondeert by lettren van procuracien ghepasseert ende gheseghelt metten zeghelen van Myn heere den Abdt ende ghemeene conuent van Zinnebeke ghemaect ende ghegheuen jn daten vanden zesten dach van wedemaent vichtienhondert ende zessentwijntich die wy jnt langhe ouerghesien ende ghevisenteert hebbe de welcke meester Joos jnt crachte vander voorseyde kerken zeyde dathy ghemaect hadde eene vriendelijcke wisselinghe diemen zeicht laghe jeghens Adriaen Biese jn deser manieren Eerst dat de voorseyde meester Joos ten behouf vanden voornomden heere ende conuente vanden voorseyden Adriaen Biese hebben ende ghebruucken zullen drie ghemeten twee lijnen ende vijuendertich Roeden lans of daer om- trent gheleghen binder prochie van Noordscote besuden der stede Mijns heeren voornompt jn een sticke lans ghenaemt den hil streckende zuud ende noort metten noordhende vp de dreue bachter schuere metten zuudhende nv Karels Berren lant metter westzijde vp de oudestrate metter oostzyde vp myn svoorseijts heren lant ghelast met mer voornomde vrauwen lanscult Twelke voorscreuen lant ligghet ghemeene met der kercke van Noordscote Ouer Twelcke lant Adriaen Biese hebben ende ghebruucken zal van den voorseyden meester Joos als moghende voorseijt diuersche parchelen van lande als hier naer volghen Eerst jnde hofstede daer Willem Pyl woont vier lijnen ende xlij Roeden lans Jtem jnde hofstede te Gheraerts Bleyers twee lijnen lans Jtem ter hofstede te Denys vanden Velde vier lijnen lans of daer ontrent Al gheleghen binder prochie van Noordscote voorseyt danof Adriaens Halin brief te vullen jnhouden ende verclaersen zal vander welcker laghen de voorscreuen partyen elc Anderen ghehouden hebben ouer vernoucht ende wel ghepaeyt ende Anderen halm pluc ende ghifte ghegheuen met waranscepe ewelyc ende erfuelijc gheduerende quyte lant omme quyte laghe jn kennessen der waerheyt zoo hebben wy scepenen voornompt dese presente lettren ghedaen zeghelen elc onser met zynen properen zeghelen hier vute hanghende [jnt] Jare onsheeren duust vyfhondert ende dertich den vierentwijntichsten van septembre.

test

Ghijselin Clerck

test

Noortschote Laghebrief van lande omme Mijn heere den abdt ende conuente van Zinnebeke ghedaen jeghen Adriaen Biese jn Noortscote anno 1530