Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-212***

Algemene gegevens

Analytische datum: 19-06-1526

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "in Nouembre laetsleden" (11/1525).

Type: Opdracht door de Raad van Vlaanderen aan de deurwaarder om de baljuw van de Zaal van Ieper te dagvaarden i.v.m. een bevoegdheidsgeschil met de baljuw van de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: Opdracht van de Raad van Vlaanderen aan de eerste deurwaarder: op verzoek van de abdij van Zonnebeke krijgt de deurwaarder de opdracht om Joos Lamsaem, baljuw van de Zaal van Ieper, voor de Raad te dagvaarden. De baljuw van de heerlijkheid van de abt van Zonnebeke had Boudin vander Gracht en Iacop Maertin voor het gerecht gedaagd, nadat hun varkens door de amman geschut waren op het kerkhof van Zonnebeke. Baljuw Lamsaem ging daartegen echter in beroep. De abdij vraagt nu dat de Raad klaarheid in de zaak zou brengen.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

De Raedslieden sghecooren Keisers vanden Romeinen Altijts vermeerder sryx [?] Coninck van Germanien van Castille etcetera Graue van Vlaenderen Gheordonneert in vlaenderen Den eersten duerwaerdere vanden Camere vander Rade ons voorseit heeren jn vlaenderen hier vp verzocht salut Wy hebben ontfaen de supplicatie van abdt prior et conuent van Zinnebeke ouer hemlieden ende veruanghende van de Roy huerlieder baillu van huerlieder heerlichede van Zinnebeke jnhoudende hoe dat huerlieder baillu in Nouembre laetsleden dese wettelicken [?] vproupen Boudin vander Gracht ende Iacop Maertin te Comparerene in wettelicke ghebannen vierschare ten dinghedaghe aldaer naer dien de voornomde Boudin ende Iacop ghecompareert waeren was hemlieden byden voornomden balliu heesch ghemaect hemlieden heesschende de [br/ien?] naer de fuere [?] ter Cause van dat hem den wettelicken amman byeede [?] naer de Costume vanden casselrie van ypre ouerghegheuen hadde de zwynen vander voornomder Boudin ende Iacop ende die ghescut vp tkerchof van Zinnebeke Daervp de voornomde Boudin ende Iacop verzochten dach van Raede welcken hemlieden gheconsenteert was ende ten dinghedaghe omme commende om by hemlieden tandwoorden ten heessche vander voornomder bailliu es commen Joos Lamsaem hem zegghende bailliu vander zaele ende heesch hem ghedreghen als appellant van alle den procedueren dit de bailliu vp de voornomde persoonen zoude willen doen ter cause vander voorseider ghescutte Onder tdecxele van welcken appeel byder wet van Zinnebeke vut vreese van mesdoene in [...?]ordere gheprocedeert en wiert At[...?]r vermindertheden van inscinen [?] zonder dat hy nochtans eenich debuoir ghedaen tzelue zyn appeel te verheffene jn tyden ende jn wylen ten grooten grieue vanden supplicanten zo zy zegghen veiz[?] ontkende onse prouisie Waeromme wy anghes[...?]de zaeken voorscreuen v ontbieden ende beuelen van ons voorseits heeren weghen daer toe committerende by dezen in scriftueren ast [?] noodt dat ghy dachuaert den voorseiden Joos Lamsaem bailliu vander zale van ypre te comparerene hier jn [...?]of teenen zekeren ende competenten daghe omme tvoorseide ape[...?]bij ons [...?]inde tziner wyse dese als met ve[...?]jn tyden ende in wylen hemlieden te dier cause te zien ende hooren condempneren jnde boete van tzestich pondt parise tons gheduchts heeren prouffijte de contiacie [?] te sustinerene vp dat hemlieder goedt dinct ende voort te procederen alzoot behooren zal inthimatie hem te kennen gheuende dat weder hy compt ter voorseider dachuaert of en doet wy zullen voort procederen niet teghenstaende zyne absencie ende contumatie alzo [...?]edene bewysen [?] zal Dachuaerdende voorts ten daeghe ende stede alsbouen den voornomden Joos Lamsaem bailliu omme vp verzouc van voortganc thebbene te wette als de suppliant als dan zal willen doen z[...?]o [...?]bij vue te zien ende hooren doene alzo [...?]edene bewijsen zal Ons ouerscriuende wies ghij hiertoe ghedaen zult hebben wane wij v dies gheuen vulle macht ende speciael beuel Ontbieden ende beuelen van ons voorseits heeren weghen allen zynen officiers ende onderzaeten verzouckende allen anderen wient aengaen mach dat zy te v dit doende neerstelic verstaen ende obedieren Ghegheuen te ghendt onder den zeghele vander voorseider Camere den xix.en dach van wedemaent xv.C ende zessentwintich

Bij mijnen heeren vanden Rade gheordonneert jn Vlaendren

Edinghen