Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-208

Algemene gegevens

Analytische datum: 14-02-1526

Opmerkingen analytische datum: Uitgaande van het gebruik van de paasstijl, werd het jaartal aangepast.

Type: Cijnsovereenkomst tussen de abdij van Zonnebeke en Renault Argier betreffende grond te Neerwaasten en in de Mispelaar

Beschrijving: Renault Argier verklaart dat hij land in de heerlijkheid 'vanden Bussche' te Neerwaasten in cijns gegeven heeft aan de abdij van Zonnebeke [+ situering van de grond], voor een onbeperkte tijdsduur, voor de som van 4 pond 12 schellingen 5 denieren. Zelf krijgt hij ook in erfelijke cijns grond gelegen in de heerlijkheid van de Mispelaar, waarvoor hij de som van 48 pond parisis betaald heeft. Beide partijen hebben elkaar de jaarlijkse cijns kwijtgescholden [+ uitzondering].

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Jc Renault Argier kenne ende lijde dat jc teenen eruelicken cheinse ghegheuen hebben mijnen heeren den abdt ende conuent van Zunnebeke heeren van Zunnebeke neghen hondert landts of daerontrent met alle de cateilen daer vp ende jn staende ligghende onder de heerlichede vanden bussche te Nederwaestene neffens den landen van huerlieder goedt ter Claerdt zuud vander groote strate lopende naer Meessene omme die teeuwighen daghen te ghebruukene bijden voorseiden conuente of huerlieder pachters tsiaers omme de somme van iiij lb xij s v d wel verstaende dat jc voor de Recompense van die vier ponden xij scellinghen parisis tsiaers houden ende hebben zal ooc teeuwighen daghen jn eruelicke cheinse xij hondert landts of daerontrent ligghende onder de heerlichede vanden Mispelare die jc jn voorleden tijden behuusdt ende beplant hebbe Midts dat jc ooc huerlieder ghegheuen ende vpgheleit hebbe de somme van xlviij lb parisis Jtem wij hebben elc andere quijte ghescolden van dese cheinsen jaerlijcx te betalene behoudens theen eruelike cheins die elc betalen zal vanden landen die hij houdende ende notende es jn kennesse van dese heb jc Renault voornomt mijn zeghele ende mijn handtekene hier an ghedaen desen xiiij.en jn sporkele jnt jaer xv.C ende vijf ende twijntich

Re[nault] Agier

test

Renault Aergier Cheins

Waesten Cheinsen [...?] Pachtbreuen