Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-207

Algemene gegevens

Analytische datum: 30-05-1525

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: datum van wanneer de pacht ingaat (onleesbaar).

Type: Pachtovereenkomst tussen de abdij van Zonnebeke en Jan de Croeck betreffende grond te Wervik

Beschrijving: Chirograaf met een pachtovereenkomst tussen Willem van Steeland, abt van Zonnebeke, en Jan de Croeck. De genoemde Jan neemt een grond te Wervik in pacht voor de termijn van 80 jaar, voor de som van 4 pond parisis; bovendien kocht hij het huis dat op die grond staat [+ voorwaarden bij ingebrekeblijving].

Opmerking: Vooral de rechterkant van het document is grotendeels onleesbaar. // De delen van de chirograaf werden gescheiden door de letters ABCDE.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Desen xxx.en jn meye anno xv.C ende viue ende twijntich waren vergadert Mijn heere Willem van Steeland abdt ende heere vander kercke ende heerlichede van Zunnebeke ouer een zijde ende Jan de Croeck ouer andere zijde Aldaer de voornomde Jan de Croeck [...?] ende nam jn cheinse de erue die mijn voornomden heere heeft jn Weruicke een termin van iiij.XX jaren wanof de eerste jaerschare vallen zal [...?] xv.C ende [...?] ende alzoo voort van Jare te Jare tot den hende vanden voorseiden iiij.XX jaren tsiaers omme de somme van vier pond parisis zuuer ghelde Jtem mijn voornomde heere kende ooc dat Jan voorseit jeghens hem ghecocht ende wel betaelt heeft thuus vp zijn voorseit erue staende [...?] die hij laten [...?] zal tende van zijne voorseide pachte ende cheinse ten reboute de somme van zesse ponden parisis of die [...?] ghelde Jtem Jndien Jan voorseit zijn hoirs ofte naercommers jn ghebreke waren vande voornomde somme van vier ponden parisise wel ende deuchdelic te betalene Mijn voornomde heere zal mueghen handslaen an zijne voorseide erue ende an alle de cateilen daer vp staende naghel ende wortel vast ende die houden [noten?] ende ploten ouer zijn propre eyghen goedt zonder eenighe beteringhe daer of te gheuene Jtem jndien ooc Jan de Croeck voorseit zijn hoirs ofte naercommers cause ende actie vander voorseider erue ofte cateilen hebbende jn ghebreke waren vander heerlicke[?][...?] Jaerlijcx daer vut gaende wel ende duechdelic te betalene zo dat de voorseide erue ende de cateilen daer vp staende bijder faulte van dien ofghewonnen woorde ende ghewijst jn sheeren handen mijn voornomde heere zal mueghen tallen tijden commen alst hem ghelieuen zal ende die [...?] metgaders de cateilen daer vp staende lossen vt sheeren handen ende van dien tijden voort de voorseide erue ende cateilen woortel ende naghelvast houden noten ploten ende verhueren tzijnen prouffijte zonder bate rekeninghe ofte wederkeringhe daerof te doene Aldus ghes[...?]t verhuert vercocht besprooken ende gheconsenteert ter presentie van m[e] Willem Plouier Jan de Colenare Brecht van Stauele ende Matheus Becaert Oorconden hier toe gheroupen ende ghebeeden Jtem ende noch jn bredere kennesse ende verzekertheede vanden zaken voorseit dien hebben mijn heere Willem van Steelandt ende Jan de Croeck voornomt ten daghe ende Jare alsbouen dese cyrographie doen scrijuen ende teekenen bij A B C D E

test

Oude pacht brief van een huis end erfue te Weruicke groote drie hondert en half ende twee roeden

Pacht van ackre[?] ten Weruicken Jan de Croeck