Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-626*

Algemene gegevens

Analytische datum: 29-08-1690

Type: Denombrement door Charles Fransois de Trammecourt overhandigd aan de baljuw van het leen en de heerlijkheid van Zonnebeke

Beschrijving: Denombrement door jonker Charles Fransois de Trammecourt, heer van Verchin, overhandigd aan jonker Jaecques Wynckelman, heer van Walhove, baljuw van het leen en de heerlijkheid van Zonnebeke [+ situering van het leen; + beschrijving van het leen].

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Dit is t’rapport grootte ende Denombrement dat ick onderschreuen Jonker charles fransois de trammecourt heere van werchein etcetera doe ende ouergheue Jonker Jaecques wynckelman heere van walhoue etcetera Bailliu van t’Leen ende heerelichede van sonnebeke danof t’fonchier groot is met opperhof sijnghels ende wallen tsamen achtendertich bunderen ende een ghemet lants mette saylanden ende busschen daertoe behoorende ende alsulcke vrijheden appendentien ende dependentien als van oude tijden staende ende Ligghende te Sonnebeke ter plaetse aende noortsijde neffens den kerckhoue streckende tvoornomde fonchier alsoo noordewaert tot een straetgen dat suijtwaert loopt vuijtte straete van

test

Sonnebeke meulen naer Langhemarcq inde Jprestraete der dese heerelichede ende de gonne vanden eerweerden heere prelaet van Sonnebeke voorseyt van westen de beke daer de voornomde twee heerelicheden scheeden daerjeghens den busch ghenaemt den hulst meersschen ende vijuers vanden leenhouder paelt van zuijden jeghens d’Abdie ende kerckhof van zonnebeke voornomt van oosten tlant toebehoort hebbende Laureins de Roo ende de kijnderen michiel forret nu al toebehoorende ten desen leene ende heerelichede eene pennijnck rente van twintich ponden acht schele parisis t’siaers vallende alle jaere telcken nieudaghe die ghelicht wert op diuersche Landen gheleghen onder de voorseyde heerelichede alsoo verre als de seluer haer bestreckt oostewaert zuijtwaert west ende noortwaert vande voornomde kercke van zonnebeke jtem behoort noch ten seluen Leene eene euenrente vallende alle jaere een deel opden derthiendach ende tanderdeel opden onse Lieue vrauwe dach van Lichtmisse danof twee endertich razieren drie[...?] hauot ende

test

het twaelfste deel hauots euene terwe maeten ontfanghen worden inden oosthouck vande voornomde prochie ende twee ende- vijftich razieren twee hauot een vierendeel ende xxiiij.e deel hauots euene beede jpersche maete ontfanghen worden inden westhouck der selue prochie vijfthien cappoenen en half vallende alle Jaere Sinte maertensmisse jtem seuenthien hinnen ende een vierendeel ende tot elcke henne ses eyeren vallende alle jaere te Lichtmisse voorseyt vermoghende tvoornomde Leen ende heerelichede te stellen eenen Bailliu eenen hof van mannen, een vierschaere van seuen schepenen ende eenen amman vele diversche opsittende en afsittende Laeten middel justitie ende nedere te weten pit ende galghe ende van daer neder waerts de boete van tsestich ponden parisis ende daeronder ende vermach oock tot vont bastaert ende stragiers goet ende moghen den voornomden Bailliu ende mannen berechten ende kennisse nemen met alsulcke juresdictie als ten voornomden Leene behoort naer de wetten Ceuren ende Costuymen vande Saele ende Casselrie van Jpre soo wel in criminele saecken als Ciuile

test

achteruolghende het vermoghen vande voornomde heerelichede ende alsser eenighe Landen vercocht worden gheleghen onder de selue heerelichede danof behoort den Leenhouder toe vercoop ofte martghelt te weten vijfthien schele parisis van elck pondt groote ter voornomde vercoopijnghe van welck voorseyde Leen ende heerelichede ghehouden sijn seuenthien achterleene danof de drie staen ten reliefue van thien ponden parisis de [...?]ere ten halfuen reliefue ende dander thiene ter beste vrome ter veranderijnghe met Camerlijnckghelt staende t voorschreuen Leen ende heerelichede van sonnebeke aen sijne Majesteit ten dienste van trauwe ende waerhede, ende telcker veranderijnghe t’eenen reliefue van thien ponden parisis met Camerlijnckghelt ende alst verandert bij coope ofte belast wort den thienden penninck met ghelijck relief ende Camerlijnckghelt tvoorschreuen Leen ende heerelichede aen mij onderschreuen Competerende bij successie van wijlent mevrauwe Margarete Philippijne de voocht sijne vrau moeder die eenighe ende vnique heritiere was van wijlent mher guillaumes fransois de voocht in sijn leuen rudderheere van Waerstene sonnebeke

test

etcetera Doende dit rapport onder protestatie jndient voorschreuen Leen ende heerelichede meer ofte min toediende dan voorseyt is tselue te redresseren naer redene ende costuijme vanden vermelden princelicken Leenhoue Jn Kennisse van al twelcke hebbe dese Letteren van rapporte gheteeckent ende gheseghelt met mijn ghewoonelick handteecken ende seghel desen xxix.en augst xvj.C tneghentich Toirconden ende was onderteeckent charles fransois de Trammecourt ende gheseghelt met een seghel van swarten Lacke

test

rapport vanden iaere 1690 cap. recepisse heerelichede sonnebeke 1690