Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-626

Algemene gegevens

Analytische datum: 29-08-1690

Type: Akte van recepisse van de baljuw van de Zaal van Ieper betreffende het denombrement ingediend door Charles Fransois de Trammecourt [zie BRU-AGSB-Z-626*]

Beschrijving: Jonker Jaecques Winckelman, heer van Walhove etcetera, en baljuw van het leenhof van de Zaal van Ieper, verklaart dat hij van Jonker Charles Fransois de Trammecourt het denombrement voor een bepaald leen ontvangen heeft, en neemt de tekst van het denombrement integraal op [zie BRU-AGSB-Z-626*].

Opmerking: De eigennamen, instellingen en functies die voorkomen in de tekst van het denombrement, worden hier niet meer opgenomen.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wij Jonker Jaecques Winckelman heere van walhoue etcetera in dese tijden Bailliu ende wettelicken maenheere van mannen van Leene vanden princelicken Leenhoue van sijne Majesteits Saele van jpre Kenne ontfanghen thebben de Letteren van rapporte van Leene dies den jnhouden hiernaer van woorde te woorde Dit is t’rapport grootte ende Denombrement dat ick onderschreuen Jonker charles fransois de trammecourt heere van werchein etcetera doe ende ouergheue Jonker Jaecques wynckelman heere van walhoue etcetera Bailliu van t’Leen ende heerelichede van sonnebeke danof t’fonchier groot is met opperhof sijnghels ende wallen tsamen achtendertich bunderen ende een ghemet lants mette saylanden ende busschen daertoe behoorende ende alsulcke vrijheden appendentien ende dependentien als van oude tijden staende ende Ligghende te Sonnebeke ter plaetse aende noortsijde neffens den kerckhoue streckende tvoornomde fonchier alsoo noordewaert tot een straetgen dat suijtwaert loopt vuijtte straete van

test

Sonnebeke meulen naer Langhemarcq inde Jprestraete der dese heerelichede ende de gonne vanden eerweerden heere prelaet van Sonnebeke voorseyt van westen de beke daer de voornomde twee heerelicheden scheeden daerjeghens den busch ghenaemt den hulst meersschen ende vijuers vanden leenhouder paelt van zuijden jeghens d’Abdie ende kerckhof van zonnebeke voornomt van oosten tlant toebehoort hebbende Laureins de Roo ende de kijnderen michiel forret nu al toebehoorende ten desen leene ende heerelichede eene pennijnck rente van twintich ponden acht schele parisis t’siaers vallende alle jaere telcken nieudaghe die ghelicht wert op diuersche Landen gheleghen onder de voorseyde heerelichede alsoo verre als de seluer haer bestreckt oostewaert zuijtwaert west ende noortwaert vande voornomde kercke van zonnebeke jtem behoort noch ten seluen Leene eene euenrente vallende alle jaere een deel opden derthiendach ende tanderdeel opden onse Lieue vrauwe dach van Lichtmisse danof twee endertich razieren drie[...?] hauot ende

test

het twaelfste deel hauots euene terwe maeten ontfanghen worden inden oosthouck vande voornomde prochie ende twee ende- vijftich razieren twee hauot een vierendeel ende xxiiij.e deel hauots euene beede jpersche maete ontfanghen worden inden westhouck der selue prochie vijfthien cappoenen en half vallende alle Jaere Sinte maertensmisse jtem seuenthien hinnen ende een vierendeel ende tot elcke henne ses eyeren vallende alle jaere te Lichtmisse voorseyt vermoghende tvoornomde Leen ende heerelichede te stellen eenen Bailliu eenen hof van mannen, een vierschaere van seuen schepenen ende eenen amman vele diversche opsittende en afsittende Laeten middel justitie ende nedere te weten pit ende galghe ende van daer neder waerts de boete van tsestich ponden parisis ende daeronder ende vermach oock tot vont bastaert ende stragiers goet ende moghen den voornomden Bailliu ende mannen berechten ende kennisse nemen met alsulcke juresdictie als ten voornomden Leene behoort naer de wetten Ceuren ende Costuymen vande Saele ende Casselrie van Jpre soo wel in criminele saecken als Ciuile

test

achteruolghende het vermoghen vande voornomde heerelichede ende alsser eenighe Landen vercocht worden gheleghen onder de selue heerelichede danof behoort den Leenhouder toe vercoop ofte martghelt te weten vijfthien schele parisis van elck pondt groote ter voornomde vercoopijnghe van welck voorseyde Leen ende heerelichede ghehouden sijn seuenthien achterleene danof de drie staen ten reliefue van thien ponden parisis de [...?]ere ten halfuen reliefue ende dander thiene ter beste vrome ter veranderijnghe met Camerlijnckghelt staende t voorschreuen Leen ende heerelichede van sonnebeke aen sijne Majesteit ten dienste van trauwe ende waerhede, ende telcker veranderijnghe t’eenen reliefue van thien ponden parisis met Camerlijnckghelt ende alst verandert bij coope ofte belast wort den thienden penninck met ghelijck relief ende Camerlijnckghelt tvoorschreuen Leen ende heerelichede aen mij onderschreuen Competerende bij successie van wijlent mevrauwe Margarete Philippijne de voocht sijne vrau moeder die eenighe ende vnique heritiere was van wijlent mher guillaumes fransois de voocht in sijn leuen rudderheere van Waerstene sonnebeke

test

etcetera Doende dit rapport onder protestatie jndient voorschreuen Leen ende heerelichede meer ofte min toediende dan voorseyt is tselue te redresseren naer redene ende costuijme vanden vermelden princelicken Leenhoue Jn Kennisse van al twelcke hebbe dese Letteren van rapporte gheteeckent ende gheseghelt met mijn ghewoonelick handteecken ende seghel desen xxix.en augst xvj.C tneghentich Toirconden ende was onderteeckent charles fransois de Trammecourt ende gheseghelt met een seghel van swarten Lacke Jn Kennisse van welcken hebbe ick dese mijne Letteren van recipisse onder alle ghewoonelicke protestatie gheteeckent ende gheseghelt ten daeghe maende jaere alsbouen Toirconde

test

rapport vanden iaere 1690 cap. recepisse heerelichede sonnebeke 1690