Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-602***

Algemene gegevens

Analytische datum: 03-06-1682

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1682".

Type: Ontvangst door Mattheus Couuereux van 4 pond grote in obligatie van de pastoor van Zonnebeke

Beschrijving: Mattheus Couuereux filius Marteyn verklaart voor de schepenen van de heerlijkheid van de abt van Zonnebeke dat hij van Alipius Verhaeghe, pastoor van Zonnebeke, in de vorm van een obligatie de som van 4 pond grote Vlaams ontvangen heeft, tegen een interest van zestien de penning. Als onderpand voor de terugbetaling van het kapitaal en de betaling van de intresten, verbindt hij al zijn goederen [zie ook BRU-AGSB-Z-602].

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Compareerde In persoone voor matthij[...?] pauwels gyneberre Ian hollebeke Ian d[...?] graue ende maryn de cantere schepenen [...?] prochie ende heerlichede van myn eerweerde Abt ende heere van Sonnebeke etcetera mattheus couuereux filius marteyn welcken comparant kent soo hy doet by desen ontfaen te hebben vutter hant van heer Alipius verhaeghe pastoor van Sonnebeke desome van vier ponden grooten vlaemsch In profyte van de kercke deser prochie lopende ten Intreste vanden penninck sestiene t'welcke sal cours ende ganck nemen hedent date deser ende tot verseeckerthede van voornomde some capitaels ende verloopen Intresten van diere naer rate van tyde soo verbijnt der voorseide couuereus zyn persoons goet present ende toecommende ende by speciale ver[...?] het capitael van dese oblygatie hier Achter vermelt wesende sestien ponden grooten vlaemsch sprekende In laste van cornelis van eecke cederende by desen syne cause ende Actie die hy tot laste vande voornomde van eecke Is hebbende tot alderstont[?] de voornomde somme sal opgheleijt syn alles op t'verbandt als naer reghte Actum desen derden Junij 1682 my toorconde als greffier passee date als voren

Jan van hecke 1682

test

obligatie van corneelis van eecke deese 16 £ groote kommen de kercke toe die te vooren ghebruickt heeft iaecques moenes verschijnende den 6 [novem]bris 1682