Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-602****

Algemene gegevens

Analytische datum: 01-08-1681

Type: Kwitantie door de pastoor van Zonnebeke voor het bedrag door Matheeus Couureur nagelaten aan de kerk van Zonnebeke

Beschrijving: Alipius Verhaeghe verklaart het geld ontvangen te hebben dat de kerk van Zonnebeke toekomt in overeenkomst met het testament van wijlen Matheeus Couureur [zie ook BRU-AGSB-Z-602].

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Nota dat deese obligatie van sesthien ponden grooten vlaems met de verloopen teenemael toekomende de kercke van sonnebeke al ontfaen hebben ende in syne dootsieckte eenich ghelt ende de reeste is volghens sijn testament ghetelt oonder de betaelijnghe van kerckelicke rechte[?] deel[?] aen den aermen etc. soo breeder blyckt bij syn testament van matheeus couureur voor syn oouerlyden gheteeckent ende ghead[...?]eert door iois couureur syn vooght ende haluen broeder [...?] ita est Alipius verhaeghe den jen ougst 1681

test

obligatie van corneelis van eecke deese 16 £ groote kommen de kercke toe die te vooren ghebruickt heeft iaecques moenes verschijnende den 6 [novem]bris 1682