Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-602

Algemene gegevens

Analytische datum: 14-05-1656

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "den sesden meije 1676" (06/05/1676).

Type: Lening aan Cornelis van Eecke filius Cornelis

Beschrijving: Cornelis van Eecke filius Cornelis, wonend te Zonnebeke, verklaart dat hij 20 pond grote Vlaams ontvangen heeft voor een termijn van 3 jaren, beginnend 6 mei 1676, met de belofte dit kapitaal na 3 jaar terug te betalen, met interest.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Ick onderschreuen cornelis van eeck[e] filius cornelis lantsman wonende In d[e] prochie van sonnebeke kenne wel ende dueghdelick ontfaen t'hebben vut oblygaetie In goede permissie van Jan de haene In de qualiteyt als vooght ouer mattheus couuerue de somme van t'wyntich ponden grooten vlaemsch belouende den voornomden van eecke van de voornomde somme capitaels te betaelen intrest Ingheuolghen den penninck sestiene ende dat voor een termijn van drie naer een volghende Iaeren danof teerste Iaer sal cours ende ganck nemen den sesden meije 1676 ende soo van Iaere tot Iaere tot ex- pireeren vande voornomde drie Iaeren alswanneer den voorseyden van eecke de voorschreuen somme capitaels met de verlopen croysen naer rate van tyden sal oplegghen An den voornomden Jan de haene syne hoirs ofte naercommers tooghende Actie deser ofte soufi- santelick besetten met gronden van erfuen In teecken der waerheijt hebbe desen ter presentie van Ian van hecke ende guilliaems walop[?] ghetuyghen hier toe ghebeden onderteeckent alles [...?] t'verbant als naer reghte Actum desen xiiij.en meye 1656 toorconde

Cornelis van eecke

mij present Jan van hecke 1656

mij present ghullyaemis Wallop

test

obligatie van corneelis van eecke deese 16 £ groote kommen de kercke toe die te vooren ghebruickt heeft iaecques moenes verschijnende den 6 [novem]bris 1682