Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-605***

Algemene gegevens

Analytische datum: 27-08-1684

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "den 27 augusti 1684" (27/08/1684); "den 27 augusti 1685" (27/08/1685).

Type: Kwitantie in verband met het jaargetijde van Madleene Sombaert

Beschrijving: Jan Baptiste Donche verklaart dat hij van Alipius Verhaeghe, pastoor van Zonnebeke, de som van 100 pond parisis ontvangen heeft, ten voordele van de dis van Zonnebeke, om daarmee het jaargetijde van Madleene Sombaert te laten doen.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Den onderscreuene kent ontfaen te hebben den 27 augusti 1684 vuit de hant van heere Alipius verhaeghe pastor van Sonnebeke de somme van hondert ponden parisis competerende den disch van Sonnebeke om te doen het iaerghetyde van madleene sombaert [...?] anders beloouende [...?] [...?] te betaelen naer aduenante den pennynck sestheine ende dat voor een termyn van drie iaeren van welcke het eerste iaer sal beginnen date voorseit ende sal expireeren den 27 augusti 1685 soo voorts tot het expireeren vande drie iaeren verbyndende[?] daer voor[...?] alle syn ghoet present ende toekomende in teecken der waerheit hebbe dit onderteeckent den 27 augusti 1684

Jan baptiste donche