Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-605

Algemene gegevens

Analytische datum: 04-05-1682

Type: Testament met mis- en jaargetijdestichting door Madleene Schoenbaert

Beschrijving: Testament van Madleene, dochter van Cristiaenne Schoenbaert en Madeleen van Belle, gemaakt op haar ziekbed: zij wenst begraven te worden in de kerk van Zonnebeke, er moeten dertig missen gecelebreerd worden voor haar zielenheil en dat van haar ouders, er moet brood gedeeld worden aan de armen, en er moet een eeuwig jaargetijde gedaan worden door de dis van Zonnebeke, waarvoor zij een rente schenkt.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Ick onderschreuen madleene filia Cristiaenne schoenbaert ende madeleene van belle sieck weesende ende noch hebbende mijn volle verstant hebbe gheroupen myn heere den Pastor van Sonnebeke ende te kennen ghegheuen mijn vuterste wille ist saecke dat myn heere ende Ghodt mij van deese sieckte quaeme te haelen van deese weerelt beueele hem myn siele in syne ghenaede ende begheere dat mijn lichaem begraeuen sy inde kercke van Sonnebeke met het vutuaert op het lyck ende dat de persoonen die mij draeghen sullen eerlick hebben ghetoost syn item daer sullen ghedaen weesen tot laeuenesse van mijne siele ende myne ouders sielen dertich messen - item belaste datter ghedeelt sal weesen een rasiere koerne gheconuerteert in broet aen den aermen van Sonnebeke - item belaste datter sal ghedaen weesen inder eeuwicheit een iaerghetyde tot laevenesse van myne siele ende myne ouders sielen waer toe gheeue[?] last ende oorder aen de dischmeesters van Sonnebeke van te lichten eens voor al de somme van sesthien ponden groote vlaems om die te gheeuen te rente tot volkommen van dit iaerghetyde ten waere dat myn vrienden liete belasten mijn landen in Sonnebeke gheleeghen ende liete de dischmeesters iaerlicks effen twaelf ponden parsisis Vlaems om te vullen [...?] dit [...?] volghende last eerst sal dit iaerghetyde ghedaen weesen door den heere Pastor van Sonnebeke

test

op den 20 maerte iaerelicks te weeten een synghende messe waeruooren sal hy hebben twee ponden parisis ende de koster voor syn luiden[?] ende synghen twyntich s parisis ende de resteerende neeghen ponden parisis sullen blyuen ten profyte ende behoeue van aermen van sonnebeke - Item gheeue aen Pieter terdelant mijn oom de somme van dertich ponden groote vlaems in teecken der waerheijt hebbe dit onderteeckent den vierden vande maent mei 1682 ter presentie vande heere Pastor van Sonnebeke ende van Pieter Teerlant als mijn oom ende vooght Jtem inde presentie van Pieter Sprijngher als ghetuighen daer toe gheroepen ende Anteunis bessele[?] die ter causse van niet te konnen schrijuen hebben deesen onderteeckent met hemlieden ghewoonelick marck ons toorconden

Toorconde het marck van madleene schoenbaert ofte Sombaer

Alipius verhaeghe Pastor van Sonnebeke

bij my Antuenis Bessel

dit is tmaerck van Pieter Sprijngher

tmarck van Pieter Teerlant

test

testament van madleene schoonbaert is volbrocht ende volkommen door nicolaeis smyter als vooght vande boouenschreuen [...?] hee- den den 15 mei 1682

Testament magdalena schoonbaert