Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-606

Algemene gegevens

Analytische datum: 02-05-1683

Type: Contract met een timmerman betreffende een nieuwe brug te Oostnieuwkerke, betaling en inschrijving in de rekening

Beschrijving: Contract dat werd opgesteld op 2 mei 1683, betreffende een overeenkomst tussen de hoofdman en pointers van de parochie Oostnieuwkerke, en Jan Baptiste Le Gendre, timmerman. De timmerman zal een nieuwe brug maken tussen de priesteragie en het kerkhof [conform de overeengekomen voorwaarden], en zal in ruil daarvoor van de hoofdman en pointers 5 pond grote Vlaams ontvangen, alsmede 4 schellingen voor lijfkoop. Carel de Brauwer, ontvanger van de parochie van Oostnieuwkerke, betaalde de genoemde timmerman, en werd op zijn beurt betaald door J. Rosseel. Dit alles werd door J. Rosseel in de rekening ingeschreven op 8 augustus 1683.

Opmerking: Notarieel afschrift van een stuk van 2 mei 1683, dat op 8 augustus 1683 werd opgenomen in de rekening van J. Rosseel. De eigennamen, instellingen en functies die al in het origineel vermeld werden, worden hier niet meer herhaald.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Copie. [heel het document is doorstreept]

Hooftman ende pointers vande prochie van Oostnieuwkercke kennen wel ende deughdelick veraccordeert te wesen met Jan baptiste Le gendre timmerman van sijnen stijle tot het maecken van een nieuwe brugghe te legghen opden wal tusschen de priesteragie ende t'kerckhof der selue prochie jnder manieren als volght, te weten dat den seluen le gendre die sal moeten wercken ende legghen conforme aen seker model bij hem gheexhibeert aende voornomde ghesworens, waer bouen noch sal verobligiert wesen te verbijnden de waterhoutten als niet gheexpresseert wesende in het voor- gehouden model, alle het welcke sal moeten geschieden naer den heesch vande plaetse ende het werck, alles naer het segghen van mannen dies verstaende, op peijne van schade ende interreste te verhaelen op den seluen Le gendre in Cas van onbehoorlickheijt waerouer de vermelde gheswoorene belouen te betalen in hunne voornomde qualiteijt aen hem le gendre de somme van vijf ponden grooten vlaemsch naer het werck volbrocht sal wesen op de voormelde conditien, bouen vier schellinghen voor lijfcoop waermede den seluen le gendre vereert hebben in het sluijten van desen Contracte, In teecken der waerheijt hebben de voornomde Contractanten wedersijts dese onderteeckent op verbant als naer rechte toorconden desen 2.en meije 1683 ende waeren onderteeckent Jan baptist le gendre tmarcq pieter mestdagh, Jan vermeersch J. Rosseel Carel de brauwer als ontfangher vande prochie van nieuwkercke betaelt bij laste van ons

test

onderschreuen aen jan baptiste le gendre ende dat ter Cause hier vooren gheroert het welcke intreckende met acquit sal passeren in uwe rekeninghe toorconden desen viijen ougst 1683 ende was onderteeckent J. Rosseel Jan vermeersch dit is tmarcq pieter mestdagh Jan baptist le gendre

is betaelt door J. Rosseel ende gepasseert in rekeninghe van Carel de brauwer in een sijn billiet van specificatie

accordeert met sijn origineel als notaris t Jpre residerende

P. Godtschalck notaris