Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-137**

Algemene gegevens

Analytische datum: 02-04-1465

Opmerkingen analytische datum: Uitgaand van het gebruik van de paasstijl, werd het jaartal aangepast.

Type: Bevestiging door de officiaal van Terwaan van zijn definitieve uitspraak in het geschil tussen de abdij van Zonnebeke en de kerkmeesters en parochianen daar, betreffende het gebruik van en toegang tot de kerk van Zonnebeke

Beschrijving: De officiaal van Terwaan laat weten dat zijn uitspraak in het proces tussen de kerkmeesters, parochianen en inwoners van Zonnebeke tegen de abdij van Zonnebeke betreffende het gebruik van de kerk en de toegang tot de klokkentoren, aangevochten werd door de abdij. Zij beweerde immers dat bepaalde punten van de uitspraak in haar nadeel, onduidelijk waren. Om deze punten op te helderen, bezocht de officiaal de kerk van Zonnebeke. Hij oordeelt dat alle punten van zijn definitieve uitspraak van kracht blijven, en dat de kosten gedeeld moeten worden.

Tekst

Gedeelte van BRU-AGSB-Z-127

Vniversis p[raese]ntes l[itte]ras Inspecturis Officialis morinen[sis] salute[m] i[n] d[omi]no Cu[m] in quada[m] c[aus]a cora[m] nobis in curia morinen[sis] p[er] kerkem[a]g[ist]ros p[ar]ochia- nos et habita[n]tes eccl[es]ie p[ar]ochialis de zinnebeke morinen[sis] dyocesis acto[r]es ex vna cont[ra] Religiosos viros d[omi]nos abbate[m] et [con]ue[n]tu[m] monasterij eiusd[em] loci Reos p[ar]tibus ex altera introducta auditis a nob[is] ip[s]ar[um] p[ar]tiu[m] r[ati]onib[us] hincinde p[ro]positis sup[er] p[ro]cessu cora[m] nob[is] int[er] ip[s]as p[ar]tes agitato n[ost]ra[m] s[ente]n[t]ia[m] diffiniti[u]a[m] in scriptis p[ro]tulerim[us] et p[ro]nu[n]tiauerim[us] p[ro]ut et q[uo]ad- modu[m] in n[ost]ris l[itte]ris desup[er] [con]fect[is] quib[us] hec n[ost]re p[raese]ntes l[itte]re infigu[n]tur latius [con]tinet[ur] Et vt ip[s]a s[ente]n[t]ia n[ost]ra suu[m] sortiret[ur] effectu[m] s[ecundu]m eius forma[m] et tenore[m] eosde[m] Reos vigore et p[rae]textu certaru[m] l[itte]raru[m] n[ost]raru[m] monitoriaru[m] moneri fecerim[us] q[ua]t[enu]s infra certa[m] et p[rae]fixa[m] die[m] eidem n[ost]re s[ente]n[t]ie parerent et obedire[n]t sub pe[n]is et censuris i[n] eisde[m] n[ost]ris l[itte]ris monitorijs declaratis veru[m]quia Ipsi Religiosi allegabant h[uius]mo[d]i n[ost]ram s[ente]n[t]iam i[n] aliquib[us] suis p[ar]ticulis sibi e[ss]e obscura[m] h[uius]mo[d]i n[ost]ris mo[n]i- tionib[us] sibi factis se opposueru[n]t quap[ro]p[ter] dies sibi asignata fuerit morinj cora[m] nob[is] ad certa[m] die[m] ad h[oc] p[rae]fixa[m] ad allegandu[m] c[aus]as sue

test

oppositionis Quaquide[m] die aduenie[n]te Ipsis p[ar]tib[us] debite p[raese]ntatis auditisq[ue] a nob[is] ipsoru[m] oppone[n]tiu[m] caus[a] oppo[siti]onis pro h[uius]mo[d]i no[m]i[n]e s[ente]n[t]ie declaratione desup[er] fienda ad dictu[m] locu[m] de zinnebeka de co[n]sensu d[i]c[t]aru[m] p[ar]tiu[m] vt a[m]bigui- tate[m] d[i]c[t]e n[ost]re s[ente]n[t]ie tutius int[er]p[re]tari possem[us] p[er]sonal[ite]r accesserimus et visitatione[m] sup[ra] dictu[m] locu[m] ipsis p[ar]tib[us] euocat[is] fecerimus Notum facim[us] q[uod] nos die date p[raese]ntiu[m] pro tribu[n]ali et ad iura Redden[dum] seden[...] p[rae]d[i]c[t]ar[um] p[ar]tiu[m] p[ro]curatorib[us] sufficient[er] fundat[is] cora[m] nob[is] p[raese]ntib[us] Instantib[us] q[uibus?] Req[ui]- ren[...] h[uius]mo[d]i n[ost]ram s[ente]n[t]iam diffiniti[u]am Int[er]pretati fuim[us] et declarauimus ac tenore p[raese]ntiu[m] Int[er]p[rae]tamur et declaram[us] in hu[n]c modu[m] Sente[n]tia[m] n[ost]ram nup[er] in quada[m] c[aus]a cora[m] nobis ventilata inter Robertu[m] de mo[n]te vt et ta[m]q[uam] p[ro]curatore[m] et eo no[m]i[n]e kerkem[a]g[ist]roru[m] p[ar]ochianoru[m] et habitan[tium] p[ar]ochial[is] eccl[es]ie de zinnebeke morinen[sis] Dyocesis actoris ex vna et vene[rabi]les et Religiosos viros d[omi]nos abbate[m] et [con]ue[n]tu[m] eiusde[m] loci de zinnebeke d[i]c[t]e dyoces[is] Reos p[ar]tib[us] ex altera latam De earu[n]d[em] p[ar]tiu[m] co[n]sensu p[ar]it[er] et assensu co[n]nu[n]cato nobis prudentiu[m] [con]silio In s[e]c[un]da[m] ip[s]i[us] p[ar]ticula q[uae] incipit P[er]mitt[er]eq[ue] p[ar]ochianis [et]c[etera] Que obscura p[ar]tib[us] videbat[ur] Cristi no[m]i[n]i i[n]uocato p[ro]ut sequit[ur] int[er]p[rae]tamur siue declaram[us] Quia oculis n[ost]ris in cenobio de zinnebeke pro certis et arduis causis p[er]sonal[ite]r exu[n]tes nobis assiste[n]- tib[us] viris notabilib[us] et p[ro]uidis Ad hoc et[iam] vocat[is] vtrisq[ue] p[ar]tibus ad plenu[m] qua[n]tu[m] volueru[n]t auditis i[n] demo[n]stratio[n]e loci liberu[m] accessu[m] ad ca[m]panile dicte eccl[es]ie de zinnebeke p[er] capella[m] beate marie s[em]p[er] virg[in]is a sinistro d[i]c[t]i ca[m]panilis latere exu[n]te[m] p[ar]ochianis patere vt ad turrim possint ascend[er]e pro ca[m]panaru[m] pulsatio[n]e vidim[us] atq[ue] c[on]verim[us] p[ro]ut et real[ite]r Ita e[st] eosde[m] p[ar]ochianos d[i]c[t]a capella pro accessu ad ca[m]pa[n]ile pro ca[m]pa[n]is pulsandis deb[er]e e[ss]e conte[n]tos et vt sint co[n]tenti cu[m] al[ii]s siue p[rae]iuditio clausurar[um] chori dormitorij et claustri an[te]dictoru[m] Religiosoru[m] eisde[m] p[ar]ochianis ad Dictu[m] ca[m]pa[n]ile accessus pat[er]e no[n] possit Pro tribunali sedentes solu[m]que Deu[m] p[ro] oculis habentes Int[er]p[rae]- tando sententiam[us] et diffinim[us] et[iam] expe[n]sas p[ro]p[ter] h[oc] factas p[ro]portio[nal]it[e]r p[ar]tes int[er] se et equal[ite]r ad soluendu[m] co[n]dempna[n]tes Nichilomin[us] s[ente]n[t]ia n[ost]ra p[ri]us lata in suis alijs pu[n]ctis firma i[n] p[er]petuu[m] et stabili p[er]seu[er?]a[n]te Quocirca o[m]nibus p[res]b[yte]ris morinen[sis] Dyocesis ac notarijs n[ost]ris haru[m] serie ma[n]dam[us] q[ua]t[enu]s p[rae]missa publice[n]t intime[n]t et notifice[n]t vbi et q[ui]b[us] fuerit oportun[...] ac dum et[iam] quotiens a latore p[raese]ntiu[m] fuerint r[e]q[ui]siti seu eoru[m] alter fuerit requisitus Datu[m] sub sigillo Curie mo- rinen[sis] In testi[m]oniu[m] p[rae]missoru[m] Anno D[omi]nj millesi[m]o quadringe[n]tesi[m]o sexagesi[m]oquarto feria tertia post D[omi]nica[m] qua in s[an]c[t]a dei eccl[es]ia pro introitu misse cantatu[r] extitit Iudica