Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-137*

Algemene gegevens

Analytische datum: 04-07-1464

Opmerkingen analytische datum: De feestdag van de Apostel Thomas valt op 3 juli.

Type: Reactie van de officiaal van Terwaan op het niet-naleven door de abdij van Zonnebeke van zijn uitspraak in het proces tussen de abdij en de inwoners van Zonnebeke m.b.t. het gebruik van de kerk

Beschrijving: De officiaal van Terwaan deed een uitspraak in het geschil tussen de abdij van Zonnebeke en de kerkmeester, parochianen en inwoners van Zonnebeke [cf BRU-AGSB-Z-137]. Aangezien de abdij zich volgens de eisers niet aan de - voor haar ongunstige - voorwaarden van de uitspraak houdt, omdat de uitspraak volgens haar onduidelijkheden bevat, zal de officiaal ter plaatse gaan voor een visitatie.

Tekst

test

Vniuersis p[raese]ntes l[itte]ras Inspecturis Official[is] morine[n]s[is] Salute[m] i[n] d[omi]no Cu[m] kerkem[a]g[ist]ri incole p[ar]ochiani et habita[n]tes opidi de zinnebeka morinen[sis] dyoces[is] volentes et cupie[n]tes qua[m]da[m] n[ost]ram s[ente]n[t]ia[m] diffinitiua[m] qua[m] [...?]de[m] habueru[n]t i[n] curia mori- nen[se] cora[m] nob[is] Contra religiosos viros d[omi]nos abbate[m] et [con]ue[n]tu[m] mo[na]sterij eiusde[m] loci sup[er] no[n]nullis articulis causis siue questio[n]ib[us] actores exequu- tioni debite dema[n]dari s[ecundu]m for[ma]m et tenore[m] eiusde[m] n[ost]re s[ente]n[t]ie diffiniti[u]e a nob[is] et curia morinen[se] certas obtinueru[n]t et i[m]petraueru[n]t l[itte]ras monitorias cu[m] illa clausula Nisi causa[m] [et]c[etera] quaru[m] vigore moneri feceri[n]t et pro- curaueri[n]t p[rae]fatos religiosos reos vt ip[s]i i[n]fra te[m]p[us] i[n] nostris l[itte]ris monito- rijs co[n]tentu[m] et declaratu[m] adimplere[n]t o[mn]ia et singula pu[n]cta in hui[us]mo[d]i n[ost]ra s[ente]n[t]ia declarata ad vtilitate[m] et inte[n]tione[m] ip[s]oru[m] actoru[m] satie[n]tia et hoc sub penis et censuris i[n] Actis l[itte]ris n[ost]ris mo[n]itorijs co[n]tentis et declaratis quibusquide[m] monitionib[us] p[rae]fat[us] d[omi]n[u]s abbas pro se et suo co[n]ue[n]tu se opposuerit Quap[ro]p[ter] dies sibi assignata fuerit et sit morinj cora[m] nob[is] ad feria[m] qui[n]ta[m] i[n] vigilia tho[m]e ap[osto]li cont[ra] eosde[m] actores ad sue oppositio[n]is c[aus]as allegandu[m] Notu[m] igitur facim[us] q[uod] aduenie[n]te die date p[rese]ntiu[m] q[uae] fuit dies expeditio[n]is c[aus]aru[m] d[i]c[t]e ferie qui[n]te co[m]pare[n]tib[us] i[n] iuditio cora[m] nob[is] pro tribunali et ad iura reddenda sedentib[us] honest[is] viris roberto de mo[n]te clerico curie morinen[sis] notario iurato vt et ta[m]q[uam] p[ro]curatore et eo no[m]i[n]e p[ro]cutoru[m] actoru[m] vnacu[m] egidio de zantweyghe alc[er]eo[?] kerkem[a]g[ist]roru[m] et petro abeley p[ar]ochiano dicti loci ex vna Et Iacobo Redijs clerico in dicta curia morinen[sis] et[iam] notario iurato ta[m]q[uam] p[ro]curatore p[rae]fator[um] d[omi]noru[m] abbatis et [con]ue[n]tus Reoru[m] p[ar]tib[us] ex altera p[rae]missisq[ue] cora[m] nobis recitat[is] p[rae]fat[us] Robert[us] no[m]i[n]e quo procedit vole[n]s vlteri[us] s[ecundu]m diei assignatione[m] p[ar]ti adu[er]se facta[m] p[ro]ced[er]e p[ost] lectura[m] l[itte]raru[m] mo[n]itoriaru[m] p[rae]d[i]c[t]aru[m] Req[ui]siuit eu[n]de[m] Iacobu[m] vt sup[ra] p[ro]curatore[m] q[ua]t[enu]s c[aus]as oppo[sitio]nis suoru[m] m[a]g[ist]roru[m] dic[er]e et allegare vellet qui v[er]o Iacob[us] vt sup[ra] no[m]i[n]e p[ri]mo dixit q[uod] p[rae]fat[us] d[omi]n[u]s abbas pro se et suo [con]ue[n]tu a s[ente]n[t]iam n[ost]ra diffiniti[u]a inq[u...]tu[m] g[ratia] eu[m] faciebat t[em]p[or]e debito p[ro]curauerat et appellauerat et no[n] recenden[t...] a d[i]c[t]a sua appella[ti]o[n]e offitiu[m] nos Req[ui]siuit q[ua]t[enu]s n[ost]ram s[ente]n[t]iam diffiniti[u]a[m] et sensu[m] e[ius]de[m] i[n]antea serua[n]da[m] mag[is] a[m]ple int[er]p[re]tare et declarare vellem[us] cu[m] ip[s]i religiosi no[n] sane intelligeba[n]t neq[ue] intelligu[n]t for[ma]m eiusde[m] obs[er]ua[n]da[m] fore maxi[m]e de altari quod d[icitur] altare p[ar]ochie introitu ca[m]panilis et alijs clasulis i[n] eade[m] n[ost]ra s[ente]n[t]ia declarat[ur] offere[n]s casu quo nob[is] placuerit ibide[m] acced[er]e et h[uius]mo[d]i locu[m] visitare pro visita[ti]o[n]e loci et alijs agendis que fore[n]t r[ati]onis medietate expe[n]saru[m] inde fiendaru[m] solu[er]e dicto Roberto no[m]i[n]e quo sup[ra] ad h[oc] responden[te?] q[uod] d[i]c[t]i religiosi fueru[n]t et su[n]t deficientes et i[n] deff[e]c[tu]m ad sole[m]pniza[ti]o[n]es nubentiu[m] et purificatio[n]es mulierum Recipien[das] ad altare q[uod] d[icitur] p[ar]ochie q[uodcirca?] clausura[m] chori ymo h[uius]mo[d]i so-

test

le[m]pnitates citra p[ro]nu[n]tiatione[m] n[ost]re s[ente]n[t]ie diffiniti[u]e feceru[n]t et dieten[us] faciu[n]t in alijs loc[is] dicte eccl[es]ie prout p[er]antea fecera[n]t Et q[uod?] ia[m] su[n]t alique mulieres honeste pu- rificande i[n] d[i]c[t]o loco nos req[ui]siuit ide[m] robert[us] p[ro]cur[ator] vt decla[ra]tione[m] s[ente]n[t]ie n[ost]re sup[er] hijs dic[er]e et declarare vellem[us] Dictoru[m] religiosor[um] viroru[m] p[ro]cu[ra]re ad h[oc] replican[dum] h[oc] p[er] nos fieri no[n] deb[er]e donec et quousq[ue] nos visitatione[m] et inspec- tione[m] [con]struction[is] h[uius]mo[d]i eccl[es]ie seu mo[na]sterij fecerim[us] offeren[d...] vt supra medias expe[n]sas h[uius]mo[d]i visitatio[n]is solu[er]e p[rae]fato Roberto duplican[...] et dir[e]cte[m] sue appellationj et tenere ac adimplere ordi[n]atione[m] nostra[m] h[uius]mo[d]i visi- tatione facta vn[um] post plures altercatio[n]es sup[er] d[i]c[t]a materia hincinde habitas p[rae]fat[us] Jacob[us] vt supra no[m]i[n]e consentijt se vt ad locu[m] pred[i]c[tu]m soluendaru[m] et q[uod] nisi ip[s]i religiosi tenere[n]t nostra[m] ordinatione[m] visita- tio[n]e h[uius]mo[d]i facta declaranda[m] q[uod] ip[s]i religiosi o[mn]es expen[sas] n[ost]re visitatio[n]is soluere[n]t p[rae]fatis kerkem[a]g[ist]ris et i[n]colis i[n] h[oc] se [con]sentien[tibus] Et insup[er] die[m] assignauim[us] et assignam[us] p[er] p[raese]ntes morinj cora[m] nobis ad feria[m] qui[n]ta[m] post ep[ip]h[an]iam d[omi]ni ad declarandu[m] cora[m] nob[is] si h[uius]mo[d]i n[ost]ram declaratione[m] sup[er] visitatio[n]e facien[...] tenere volueri[n]t effectu[m] moni- tio[n]is vsq[ue] ad illa[m] diem[?] suspenden[...] p[ar]tib[us] hincinde in suis iuribus p[er]manendu[m] Datu[m] a[n]no D[omi]ni Mill[esi]mo q[ua]d[ringentesi]mo lxiiij.to c[ras]tino b[ea]ti tho[m]e ap[osto]li Explicit l[itte]ra int[er]loquutoria sup[er] visitatio[n]e loci