Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-137

Algemene gegevens

Analytische datum: 07-04-1464

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "Datum anno domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo octauo feria quarta post festum decollationis beati Iohannis Baptiste" (woensdag 30/08/1458).

Type: Uitspraak door de officiaal van Terwaan in het geschil tussen de parochianen van Zonnebeke en de abdij, betreffende de toegang tot en het gebruik van bepaalde delen van de kerk van Zonnebeke, in het voordeel van de parochianen

Beschrijving: Een geschil tussen de kerkmeesters, parochianen en inwoners van Zonnebeke - de eisers - en de abdij van Zonnebeke - de verweerders - wordt voor de officiaal van Terwaan gebracht. Het betreft het gebruik van de kerk van Zonnebeke voor parochiale doeleinden. Voor de abdij gesticht werd, werd de bestaande kerk immers gebruikt voor alle missen. Na de stichting van de abdij, werd deze verenigd met de parochiekerk, zodat alles in handen kwam van de abdij, inclusief de inkomsten (zoals ook elders gebeurde). Een kapel met altaar (afgescheiden van de clausuur en het koor) zou dienstdoen als parochie-altaar, een kanunnik werd aangesteld als pastoor, en de abt verplichtte zich ertoe bepaalde missen te laten uitvoeren, en bepaalde sacramenten te laten toedienen. Bovendien kregen de parochianen toegang tot de toren en de klokken. Hiervoor ontving de abdij van de parochianen jaarlijks 20 pond grote. Volgens de eisers houdt de abdij zich niet langer aan de overeenkomst: zij houdt immers de poort tussen de kerk en de kloostergang gesloten, alhoewel die vroeger door de parochianen vrijelijk gebruikt kon worden; hetzelfde geldt voor de klokkentoren, en dit tot groot nadeel van de gemeente. De eisers vroegen dus aan de officiaal van Terwaan, dat hij de verweerders ertoe zou veroordelen om het voorbeeld te volgen van omliggende plaatsen, waar wel een goede samenwerking is tussen abdij/klooster en parochianen. De eisers staafden hun beweringen met getuigen en geschriften. In zijn definitieve uitspraak stelt de officiaal de eisers in het gelijk.

Opmerking: Kopie.

Tekst

test

Vniuersis p[raese]ntes l[itte]ras Jnspecturjs Officialis morinen[sis] Salute[m] in D[omi]no Cum kerkemagistri p[ar]ochiani et habitan[tes] p[ar]ochialis eccl[es]ie de zinnebeka prope villa[m] ypren[sem] morinen[sis] dyochesis pridem i[n] causa[m] traxerint morin[i] cora[m] nob[is] Religiosos viros Abbate[m] et [con]uentu[m] eccl[es]ie seu monasterij beate marie dicti loci de zinnebeka libellu[m] siue petitione[m] Jpsi kerkem[a]g[ist]ri p[ar]ochiani et habitan[tes] actores p[ro] Robertu[m] de monte eoru[m] p[ro]cu- ratore[m] Contra dictos abbate[m] et co[n]uentu[m] Reos in scriptis ediderint et formauerint hui[us]mo[d]i sub te ore Coram vob[is] veneran[...] circu[m]spec- tionis et pruden[tiae] viro d[omi]no suo d[omi]no officiali morinen[si] dicit et i[n] iure p[ro]ponit discret[us] vir Robert[us] de Monte vt et ta[m]q[uam] p[ro]curator et eo no[m]i[n]e kerkem[a]g[ist]roru[m] p[ar]ochianoru[m] et habitan[tium] p[ar]ochial[is] eccl[es]ie de zinnebeka morinen[sis] dyoces[is] actor in hac c[aus]a Contra et adu[er]sus venerabiles viros dominos abbate[m] et co[n]uentu[m] eiusdem loci de zinnebeka dicte morinen[sis] dyoces[is] Reos Jn eade[m] Q[uod] cu[m] longissi[m]o t[em]p[or]e nu[n]c p[re]terito et ante co[n]structione[m] et fundatione[m] p[raese]ntis monasterij de zinnebeke Jn ip[s]o loco exti[ti]t vna eccl[es]ia p[ar]ochial[is] Jn qua o[m]nes p[ar]ochiani dictenus audiueru[n]t missa[m] ac alia a curato tu[n]c ibide[m] exu[n]te p[er]ceperu[n]t ecclesiastica sacrame[n]ta et q[u...] eccl[es]ia debite pro sustentatio[n]e vni[us] curati dotata fuit euenit q[uod] t[em]p[or]e fu[n]- datio[n]is et [con]structionis p[rae]dicti monasterij vel saltim statim postea p[rae]al- legata eccl[es]ia p[ar]ochialis ip[s]i monasterio vnita fuit ac cu[m] eo i[n] vnu[m] corpus reducta cu[m] suo onere et o[mn]ibus suis fructibus Redditib[us] p[ro]ue[n]tib[us] iurib[us] et alijs emolume[n]tis et abbati eiusde[m] loci cura et onus o[mn]i[u]m et singuloru[m] p[ar]ochianoru[m] collata et per habente[m] potestate[m] auctori- tatemq[ue] Iniuncta fuit vti et i[n] pluribus alijs locis sicut yp[er]is loo et similibus Illud idem factu[m] fuisse dinoscitur Jtem te[m]pore vnionis sepedicte eccl[es]ie cu[m] ip[s]o monasterio vt p[rae]mittit[ur] factis ordi[n]atu[m] fuit vt extra clausura[m] et choru[m] p[rae]no[m]i[n]atoru[m] abbatis et co[n]uentus reli[n]qu[er]et[ur] seu edificaretur vna capella seu vnu[m] altare quod altare p[ar]ochie vocaretur Et q[uod] ide[m] abbas institueret de suo gremio vel al[ii]s vnu[m] curatu[m] qui in dicta capella seu altari qualibet septimana bis vel ter legendo ac alijs diebus dominicis et festiuis cantando ca[m]pa[n]is pullatis et alijs sole[m]pnitatib[us] opportunis precedentib[us] celebraret Ac alia ecclesiastica sac[rame]nta populo mi[ni]stratet Necno[n] ipsis p[ar]ochianis aditu[m] ad turrim et ca[m]panas Relinqueret Jte[m] et pro p[rae]dictis debite adimplendis Ipsi abbas et co[n]ue[n]tus ad causa[m] dicte eccl[es]ie p[ar]ochialis annis singulis bene p[er]cipiunt ta[m] ex certe redditib[us] q[uam] alijs eccl[es]ie Juribus puta decimus et similibus ab ipsis p[ar]ochianis so[m]ma[m] vigi[n]tj libraru[m] grossoru[m] Jtem et de facto i[n] p[rae]dicto mo[na]sterij de zinnebeke habetur vna capella et vnu[m] altare quod altare p[ar]ochiale vocatur

test

et vnus suoru[m] religiosoru[m] qui curatus appellatur et cura[m] ac onus p[ar]ochia- noru[m] habere dicitur et qui vt dictu[m] e[st] qualib[us] septi[m]ana bis vel ter lege[n]do ac diebus festiuis cantando missa[m] celebrare Deberet ac alia ecclesiastica sacrame[n]ta in ipso altari populo mi[ni]strare Nichilominus tamen hec o[mn]ia a certo tempore et p[rae]cipue dece[m] a[n]nis citra fac[er]e et cu[m] eff[e]c[t]u adimpl[er]e pretermisit ymo p[rae]dictus curatus a dicto t[em]p[or]e citra etia[m] mulieres misam audiert.[afgekort] volentes ac ad offertoriu[m] vt in p[ar]tib[us] Flandrie moris e[st] acced[er]e coegit In eoru[m] religiosoru[m] choro ac infra eoru[m] clausura[m] intrare et ibide[m] missa seu diuino officio dura[n]te seden[tes] se cu[m] rubore co[n]- spectuj eoru[n]de[m] religiosoru[m] presentare quod a ratione et iuris de posi- tione satis deniare videtur ymo et adhuc quod deterius e[st] p[rae]fatus curatus nu[n]c i[n] quada[m] minima capella infra dicta[m] clausura[m] situata vbi vix dece[m] p[er]sonaru[m] aditus patet mulieres ad purificatione[m] recipit et benedictio[n]es nubentiu[m] facit Propter que no[n] paru[m] in populo sca[n]- dalu[m] g[e]n[er]atur Jtem in locis circumvicinis vt in s[an]c[t]o martino ypre[n]si monasterio de loo et monasterio de Vormiselle ac plurib[us] alijs vbi sit eccl[es]ia p[ar]ochialis vnita e[st] monasterio Ipse p[rae]lat[us] deputat vnu[m] de suo gremio curatu[m] qui singulis septi[m]anis bis vel ter i[n] altari p[ar]ochie legendo et dieb[us] d[omi]nicis et festiuis cantando missa[m] celebrat Ibiq[ue] populo ecclesiastica sacrame[n]ta mi[ni]strat ac mulieres ad purificatione[m] recipit et benedictio[n]es nubentiu[m] facit ceterosq[ue] actus ad ecclesia[m] p[ar]ochiale[m] p[er]tine[n]tes adimplet Et ita generalis co[n]suetudo vici[n]oru[m] locoru[m] hab[et] et obseruat vti semp[er] habuit et obs[er]uauit Iuri r[ati]oni et equitati [con]sona Jtem et vltra hec predicti abbas et co[n]ue[n]tus detinent clausum vnu[m] ostiu[m] dicte p[ar]ochiali eccl[es]ie p[er]tine[n]s vocatu[m] ostiu[m] p[re]cessio[n]is existens Inter eccl[es]iam p[ar]ochiale[m] et circuitu[m] claustri quod ostiu[m] ape- rire [con]sueueru[n]t p[ar]ochiani supradicti ad eoru[m] libitu[m] et volu[n]tate[m] Vt et simil[ite]r retinent clausam turrim campanaru[m] In graue dispe[n]- diu[m] Iniuria[m] et grauame[n] p[rae]no[m]inatoru[m] habita[n]tiu[m] et p[ar]ochianoru[m] Jt[em] et vt firmius ipsi rei predicta adimplerent et obs[er]uarent ex altera partib[us] appu[n]ctuamentu[m] factu[m] extitit p[er] quod p[rae]dicta Ipsi rei promiseru[n]t adimpl[er]e Contra quod tu[m] de facto postmodu[m] co[n]traueneru[n]t Jtem et licet ipsi Rei ex p[ar]te sup[ra]d[i]c[t]oru[m] habita[n]tiu[m] et p[ar]ochianoru[m] fuerint pluries et debite requisiti et so[m]mati vt p[rae]allegata Iuxta locoru[m] vicinoru[m] [con]suetudi[n]em adimplerent prout etia[m] de iure tene[n]tur quodq[ue] pluries se facturos promiseru[n]t Nichilominus tu[m] g[ratia] eoru[m] promissio[n]es at iuris et eq[ui]tatis dispositione[m] ten[er]e veniendo hoc saltem a dece[m] a[n]nis citra fac[er]e et adimplere obmiseru[n]t et nuc in maximu[m] populi scandalu[m] et detrimentu[m] contradicu[n]t et recusa[n]t indebite et sine c[aus]a Rationabili q[ua]uis ad hoc tenea[n]t[ur] de iure vsu et [con]sue[tudi]ne

test

Jte[m] p[rae]missa vera su[n]t publica notaria et ma[n]ifesta eaq[ue] o[mn]ia et singula dicti rei sepe sepius cora[m] probis et fidedignis co[n]fessi fueru[n]t et recogno- ueru[n]t fore vera Jdcirco co[n]cludendo petit et requerit supradict[us] actor quosup[ra] no[m]i[n]e co[n]tra p[rae]allegatos Abbate[m] et [con]ue[n]tu[m] p[er] vos d[omi]n[u]m officia- lem morinen[sem] v[est]ramq[ue] s[ente]n[t]iam diffiniti[u]am eosde[m] abb[at]em et co[n]ue[n]tu[m] co[n]de[m]p- nari et co[n]de[m]pnatos cogi atq[ue] co[m]pelli ad hoc q[uod] [con]suetudi[n]e[m] vicinoru[m] locor[um] adimplendo qualib[et] septi[m]ana ter legendo et dieb[us] festiuis et d[omi]nicis cantando ad dictu[m] altare p[ar]ochiale missa[m] celebre[n]t seu p[er] curatu[m] depu- tatu[m] celebrare procure[n]t ca[m]pa[n]is pulsat[is] ac alijs sole[m]pnitatib[us] r[e]q[ui]sit[is] p[rae]cede[n]tib[us] Ibiq[ue] populo ecclesiastica sac[rame]nta mi[ni]stra[n]t mulieres ad puri- ficatio[n]ez recipia[n]t ac benedictio[n]es nubentiu[m] fatia[n]t Necno[n] q[uod] dictu[m] ostiu[m] et turrim ca[m]panaru[m] aperiri ad dispositione[m] et voluntate[m] ip[s]or[um] p[ar]ochianoru[m] p[er]mitta[n]t q[uod]q[ue] solua[n]t custus et expe[n]sas i[n] lite p[rae]senti fact[as] de fiendis protestando i[n] posteru[m] causis et r[ati]onib[us] p[rae]allegat[is] Vestru[m] benignu[m] officiu[m] D[omi]ne Index In hijs h[u]m[i]l[ite]r implora[n]do Saluo Iure ad- dendi dimininuendi corrigendi muta[n]di ac quolibet alio Iuris b[e]n[e]fitio Offere[n]s ipse actor de p[ro]missis ad suffitientia[m] pro sua inte[n]tio[n]e p[ro]bare No[n] tu[m] se astringe[n]s ad sup[er]flua[m] p[ro]batione[m] Et petit admitti Datu[m] a[n]no d[omi]ni millesi[m]o q[ua]dri[n]ge[n]tesi[m]o Qui[n]quagesi[m]o octauo feria qu[ar]ta post festu[m] decollatio[n]is beati Iho[ann]is baptiste Sic signatu[m] de aduocato Per Guillermu[m] de Wilde licen[tiatum] et de Notario annart Lite igitur pro parte dictoru[m] Reoru[m] vt decuit Negando [con]stestata ac iurato de calu[m]pnia et veritate dicenda ab ipsis p[ar]tib[us] de et super ipsoru[m] actoru[m] p[re]dicta petitio[n]e seu libello Predicti actores ad p[ro]ba[n]du[m] [con]tenta In eode[m] cora[m] nobis seu co[m]missarijs nostris No[n]nullos testes produxerit quos audiri et examinari fecerim[us] eoru[m]q[ue] dicta seu depositio- nes In script[is] redigi Ip[s]i q[uod] rei ante appertura[m] seu publicatio[n]ez depositio- nu[m] seu attestationu[m] testiu[m] p[ro] p[ar]te dictoru[m] vt p[rae]fertur p[ro]ductoru[m] contra h[uius]modi ip[s]oru[m] petitione[m] seu inte[n]tione[m] certa facta g[ra]cia[?] in script[is] p[ro]pos[iti]one[?] [...?] dictiq[ue] actores Responsio[n]es ad illa i[n] script[is] formaueri[n]t sup[er] quibusda[m] factis et responsio[n]ib[us] p[er] nos et sente[n]tia[m] nostra[m] Int[er]loquutoria[m] ad pro- bandu[m] admissis et hincinde litemcontestando negatis ip[s]ar[um] p[ar]tiu[m] quelib[et] sup[er]ius factis cora[m] p[rae]dictis co[m]missarijs nostris litteras acta instrume[n]ta libros cartularia diu[er]saq[ue] munime[n]ta et p[ro]bationu[m] g[e]n[er]a[lite]r in modu[m] p[ro]bationis exhibuerit ac q[uod] pl[ur]es testes p[ro]duxerit quoru[m] necno[n] alioru[m] sup[er] actoru[m] libello p[er]ductoru[m] depositionib[us] in script[is] redact[is] ac p[er] nos publicat[is] et p[ro] publicat[is] habitis quelib[et] dictaru[m] p[ar]tiu[m] g[ratia?] testes et p[ro]ducta seu p[ar]tis adu[er]se certa facta siue r[ati]ones i[n] t[er]mi[n]o rep[ro]batorioru[m] formauerit sup[er] quib[us] necno[n] respo[n]sionib[us] inde sequut[is] n[ost]ram i[n] script[is] p[ro]tulerim[us] s[ente]n[t]iam interloquutoria[m] p[er] qua[m] ip[s]is no[n] obstantib[us] cu[m] iuris essent aut p[er] processu[m] appar[er]e possent vlteri[us] in causa fore p[ro]cedendu[m] decreuerim[us] expens[a] in diffinitiua Reseruan[da]

test

Qua s[ente]n[t]ia interloquutoria nostra sit lata nos de ip[s]aru[m] p[ar]tiu[m] procuratorum consensu p[ar]iter et assensu in c[aus]a h[uius]mo[d]i p[ro]cessu et negotio cora[m] nobis inter ip[s]as p[ar]tes agitatis conclusim[us] Ac pro [con]cluso habuerim[us] et tenuerim[us] dictisq[ue] p[ar]tib[us] ad p[er]sonas earu[m] procuratoru[m] diem assignauerim[us] morinj cora[m] nob[is] ad certa[m] die[m] seque[n]te[m] seu alia[m] du[m] deliberati essem[us] ad audiendu[m] ius siue sente[n]tia[m] n[ost]ram diffiniti[u]am sup[er] dicto p[ro]cessu prout hec et alia p[er] l[itte]ras et acta sup[er] h[oc] [con]fect[a] latius [con]stare possunt et apparere

Notu[m] facim[us] quod processu h[uius]modi cora[m] nobis inter ipsas p[ar]tes agitato penes nos pro nostra sup[er] eode[m] proferenda s[ente]n[t]ia diffiniti[u]am reportato Ac [con]tentis in eo a nob[is] visis et [con]siderat[is] co[m]mu[n]icato nobiscu[m] iurisperitoru[m] co[n]silio Nos die date presentiu[m] pro tribunali senden[te] p[raese]ntib[us] ip[s]aru[m] p[ar]tiu[m] pro- curatorib[us] Ius dici siue pronu[n]tiari postula[n]tib[us] sente[n]tia[m] n[ost]ram diffi- nitiua[m] sup[er] h[oc] in script[is] protulim[us] et pronu[n]tiam[us] In hu[n]c modum Christi no[m]i[n]e i[n]uocato pro tribunali sedentes et solu[m] deu[m] p[ro] oculis habe[n]tes p[er] hanc s[ente]n[t]iam nostra[m] diffinitiua[m] qua[m] de iurisperitoru[m] in hijs scriptis fermi[us] consilio auditis attente vtriusq[ue] p[ar]tis Rationib[us] et dilige[n]ter inspect[uris] dicim[us] p[ro]nu[n]tiam[us] et ordi[n]am[us] Religiosos viros abbate[m] et [con]uentu[m] mo[na]sterij de zinnebeke In hac p[raese]nti c[aus]a reos pro benedictio[n]ib[us] nubentiu[m] et puri- ficatio[n]ib[us] mulieru[m] extra choru[m] sue eccl[es]ie ad altare quod dicit[ur] p[ar]ochie missas celebrare p[er]mitt[er]e q[uod] p[ar]ochianis dicti loci de zinnebeke ad ca[m]panile dicte eccl[es]ie suu[m] hab[er]e liberu[m] accessu[m] sed tame[n] su[m]ptib[us] et expe[n]sis dictoru[m] p[ar]ochianoru[m] et sine p[re]iuditio clausuraru[m] claustri chori et alioru[m] dicti mo[na]sterij secretoru[m] locoru[m] vt premittit[ur] sententiam[us] eosde[m] abbatem et [con]ue[n]tu[m] reos i[n] ceteris ab Impetitione yconomj dictoru[m] habita[n]tiu[m] actoru[m] prorsus absoluendo expe[n]sas et ex causa co[m]pensando Quocirca p[res]b[yte]ris o[mn]ib[us] curat[is] et capellanis morinen[sis] dyoches[is] et eoru[m] singulis haru[m] serie ma[n]- dam[us] quatin[us] premissa publice[n]t Intime[n]t et notifice[n]t vbi du[m] qua[n]do et quotiens a latore p[raese]ntiu[m] fueritis req[ui]siti seu alter v[est]r[u]m fuerit req[ui]- situs In quoru[m] o[mn]i[u]m et singuloru[m] fide[m] et testi[m]oniu[m] p[rae]missoru[m] sigillu[m] curie morinen[sis] p[raese]ntib[us] duxim[us] apponendu[m] Datu[m] a[n]no D[omi]ni millesi[m]o quadringe[n]tesimo sexagestimo quarto Sabbato post d[omi]nica[m] qua in s[an]c[t]a Dei eccl[es]ia pro introitu misse cantatu[m] extitit quasimodo