Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-75

Algemene gegevens

Analytische datum: 20-12-1327

Type: Uitspraak door de officiaal van Doornik in een geschil betreffende de goederen van de kapelanij van OLV in het hospitaal van Roeselare

Beschrijving: Uitspraak door de officiaal van Doornik in een geschil betreffende de goederen van de kapelanij van OLV in het hospitaal van Roeselare. Wijlen Walterus de Schiereuelde en zijn echtgenote, Margareta, schonken de kapelanij van OLV in het hospitaal van Roeselare een rente, gevestigd op een stuk grond te Roeselare [+ situering van de grond]. Er ontstond echter een conflict tussen Walterus de Sciereuelde, zoon van de vermelde Walterus en Lambertus Hauwiel, kapelaan van de genoemde kapelanij, aangaande deze rente.

Tekst

test

Vniu[er]sis p[rae]sentes litt[er]as Jnspectur[is] Offic[ialis] Tornacen[sis] sal[u]t[em] Jn d[omi]no Nou[er]itis q[uod] cum quonda[m] Nobiles d[omi]n[u]s Walterus de schiereuelde miles Et Margar[eta] eius vxor pro quadam pecu[n]ia a qu[o]dam Walt[er]o scheleward et margar[eta] eius vxore collata ad comp[ar]andos Redditus p[er]petuos ad opus Capell[an]ie Jnstituende Jn hospitali de Rollario Jn honore b[eat]e Marie virgi[ni]s ip[s]is militi et eius vxori tradita et delib[er]ata de co[n]sensu d[ic]torum Walt[er]i et eius vxoris quoru[m] Jnt[er]fuit ad opus d[ic]te Cap[e]ll[an]ie assignatu[m] feceri[n]t sua mera et spo[n]tanea volu[n]tate et ob euidente[m] eoru[m] vtilitate[m] Capell[an]os qui d[ic]te Capell[an]ie deseruire[n]t pro temp[or]e Jn futuru[m] assignantes Jnt[er] cet[er]a ad quamda[m] pecia[m] terre Jacent[em] Jn p[ar]rochia de Rollario Jnter domu[m] Segardi de viele et domu[m] henrici wick[er]e co[n]tinentis octo mensuras linea minus ad mensura[m] Rollarien[sem] ad q[ue]mlibet videlicet me[n]sura[m] de decem solidis a[n]nui Redditus p[er]petuo capiendis Jn festo b[eat]i Martini hyemal[is] Jtem ad tres mensuras linea minus in eadem p[ar]rochia Jacent[es] que vocatur biest ad q[ua]mlibet videlicet mensura[m] de octo solidis a[n]nui Redditus capiendi ad t[er]minu[m] pred[ic]t[u]m quoquide[m] terra ad pred[ic]tos quonda[m] milite[m] et eius vxorem spectauit Jure d[omin]ij Sicut hec et alia in litt[er]is pred[ic]tor[um] quonda[m] militis et eius vxoris sup[er] hoc co[n]fectis plenius co[n]tinentur que etiam terra tenetur vt dicitur in feodum a d[omi]no Jngerra[m]mo hauwiel milite tamq[uam] a d[omi]no temp[or]ali Et sup[er] huiusmodi assignam[en]to Redditibus et eoru[m] possessione alt[er]- catio suborta fu[er]it Jnt[er] d[omi]n[u]m lambertu[m] hauwiel Capellanu[m] p[er]petuu[m] Cap[e]ll[an]ie pred[ic]te ex parte vna Et Nobilem virum Walteru[m] de sciereuelde filiu[m] quonda[m] d[omi]ni Wal- teri de sciereuelde militis armigeru[m] Jmpediente[m] et p[er]turbante[m] d[ic]tu[m] Capell[anu]m super assignam[en]to Redditu et possessione pred[ic]tis pro eo q[uod] dicebat d[ic]t[u]m assignamen[tum] factum fuisse ad dictas terras existentes feodales [et] in feodo suo ad ip[su]m deuoluto ex altera Comp[ar]entibus ob hoc coram Nobis Jn Curia Tornacen[si] predicto Waltero pro se et vxore sua ex p[ar]te vna Et pred[ic]to d[omi]no lamb[er]to Capell[an]o d[ic]te Capell[an]ie no[m]i[n]e ip[s]ius Capell[an]ie ex altera Prefatus Walterus pro se et vxore sua pred[ic]ta Necnon pro salute et Remedio animaru[m] d[omi]ni et ani[m]e Necnon parentu[m] ip[s]ius Walteri ac etiam eoru[n]dem Walteri et vxoris sue pro quibus Capellani d[ic]te Capell[an]ie tenebu[n]tur orare et predictus d[omi]n[u]s lamb[er]tus nomine Capell[an]ie pred[ic]te mutuo eoru[m] consensu Jnt[er]ueniente co[n]cordaru[n]t co[n]senseru[n]t et volueru[n]t exp[re]sse ac etia[m] co[n]ueneru[n]t q[uod] pred[ic]tus Capell[anu]s et sui successores d[ic]te Capell[an]ie Capellani Jmp[er]petuu[m] gaudebu[n]t et gaudere debebu[n]t assignamento et Redditibus pred[ic]tis et possess[i]o[n]e eoru[m]dem pacifice et quiete hoc adiecto q[uod] dictus Walterus seu eius successores Jnfra q[ua]tuor annos a data presentiu[m] p[ro]ximo et Jmmediate ventur[os] peteru[n]t alibi ext[ra] feodum pred[ic]tu[m] aliud Jta bonum equiualens et Jta sufficiens assignamentu[m] facere et applicare Capellanis dicte Capell[an]ie et ad opus eoru[n]dem de tot et tantis Redditibus annuis p[er]petuis a dictis Capellanis p[er]cipiendis quot et quanti sunt Redditus sup[ra]scripti ad pred[ic]tas terras a predictis quondam d[omi]no Waltero et eius vxore sicut dictu[m] est assignati et per hec pred[ic]tas terras et feodum pred[ic]t[u]m a pred[ic]tis assignamento de Redditib[us] liberare et tenebitur Capell[anu]s dicte Capell[an]ie huiusmo[d]i aliud assignamentu[m] sufficiens acceptare et co[n]tentus esse eodem dum tamen f[ac]t[u]m fu[er]it co[m]petent[er] jnfra q[ua]tuor annos pred[ic]tos alioqu[e] pred[ic]te terre remanebu[n]t Jmp[er]petuu[m] d[ic]to assignam[en]to Redditibusq[ue] pred[ic]tis ona[n]te d[ic]t[u]mq[ue] assignamen[tum] Jam f[ac]t[u]m firmu[m] et p[er]petuu[m] Remanebit [et] gaud[er]e debebunt Cap[e]ll[an]i d[ic]te Cap[e]ll[an]ie eodem Et hiis modut[er]ab[us][?] p[re]d[ic]tus Walt[eru]s pro se [et] vxore sua Reposuit et Restituit d[ic]t[u]m Capell[anu]m pro se et successorib[us] suis d[ic]te Cap[e]ll[an]ie Capellan[um] ad assigna[men]tu[m] et Redditus seped[ic]tos [et] possess[i]o[n]em eoru[n]d[em] Volens [et] co[n]cedens exp[re]sse q[uod] d[ic]ti Capell[an]i Jmp[er]petuu[m] gau- deant eisdem du[m] tamen d[ic]t[u]m aliud assignamen[tum] inf[ra] q[ua]tuor a[n]nos pred[ic]tos non fu[er]it f[ac]t[u]m et app[ar]atum modo p[re]notato Conuenitq[ue] [et] p[ro]misit d[ic]tus Walter[us] pro se [et] vxore sua legi- tima stipulatio[ne] Jnt[er]ue[n]iente q[uod] ip[s]os Cap[e]ll[an]os eisde[m] assignamen[to] jamdiu f[ac]to a d[ic]tis qu[o]da[m] d[omi]no Walt[er]o et eius vxore Redditib[us] [et] posses[i]o[n]e pred[ic]tis Jmp[er]petuu[m] gaud[er]e p[ro]mittet Nec ip[s]os Cap[e]ll[an]os Jmpediet vt impedime[n]tu[m] p[re]stabit eisdem q[uo]min[us] eis gaud[er]e poteru[n]t nisi d[ic]t[u]m aliud assignamen[tum] modo p[re]d[ic]to fu[er]it f[ac]t[u]m Et q[uod] p[re]missa om[n]ia [et] sing[u]la firmit[er] obseruabit [et] q[uod] co[n]tra eo vel eoru[m] aliqu[o] non ve[n]iet nec ven[ir]e p[ro]curabit per se vel per aliu[m] in aliq[uo] Jn futuru[m] Volens [et] co[n]sentiens exp[re]sse q[uod] si ip[s]um co[n]tra p[re]missa vel eoru[m] aliq[ua] in aliq[uo] ve[n]ire co[n]tig[er]it per se vel per aliu[m] seu alios nos ip[su]m ad desistendu[m] et ad obseruandu[m] p[re]missa om[n]ia et sing[u]la p[er] censura[m] Eccl[es]iastica[m] [et] alias p[ro]ut Justu[m] fu[er]it co[m]pellam[us]] et co[m]pelli faciamus se [et] om[n]ia bona sua mobi- lia [et] J[m]mobilia p[re]sencia [et] futur[...?] vbicu[m]q[ue] [et] in q[ui]buscu[m]q[ue] Rebus [et] l[itte]ras co[n]sistant [et] poterne[m] Jnue[n]iri qu[an]tu[m] ad hoc n[ost]re Jnt[er]d[ic]tos supponendo d[ic]tisq[ue] Capell[an]is [et] cuilibet eoru[m] tit[u]lo pignor[is] seu ypothece sp[eci]alis efficacit[er] obligando ip[s]osq[ue] assignando ad eidem d[ic]to etiam d[omi]no lamb[er]to Cap[e]ll[an]o d[ic]to Capell[an]ie no[m]i[n]e d[ic]te Capell[an]ie p[ro]mittente sub fide [et] Juramento ab ip[s]o in verbo sac[er]dotij corp[or]alit[er] p[re]stitis q[uod] p[re]missa obs[er]uabit p[ro]ut et quantu[m] debebit [et] fieri pot[er]it et debebit absq[ue] p[re]iudicio Cap[e]ll[an]ie pred[ic]te [et] q[uod] co[n]tra ea vel eoru[m] aliis non veniet nec ven[ir]e procurabit p[er] se vel p[er] aliu[m] aut alios Jn aliquo Jn futurum Et Renu[n]tiaueru[n]t in p[re]missis tam d[ic]tus Capell[anu]s no[m]i[n]e d[ic]te Capell[an]ie sub fide [et] Jurame[n]to ab ip[s]o in verbo saderdotij corp[or]alit[er] prestit[is] q[uod] d[ic]tus Walt[eru]s pro se [et] vxore sua ac h[er]edibus [et] successorib[us] suis Om[n]i except[i]o[n]i doli mali fori vis metus coact[i]o[n]is decept[i]o[n]is lesionis cuiuscu[m]q[ue] Rei ita non geste Jta non habite om[n]i p[ri]uilegio crucis sumpte et assumende Om[n]ib[us] p[ri]uilegijs gracijs [et] Jndulgenc[ijs] a d[omi]no p[a]p[a] seu p[re]lato quocu[m]q[ue] vel p[ri]ncipe in quauis forma in g[e]n[er]ali vel sp[eci]ali co[n]cessis et co[n]cedendis om[n]i auxilio Juris Cano[n]ici et ciuilis Juribus g[e]n[er]ales Renu[n]ciat[ione]s Jnp[ro]bantib[us] om[n]i co[n]suetudini statii Juri et legi municipali om[n]ibusq[ue] et sing[u]lis except[i]o[n]ibus cauillat[i]o[n]ibus defensionibus subt[er]fugijs et aliis que cont[ra] p[re]missa vel eoru[m] aliqua possent obici siue dici Et per quas p[re]missa litt[er]aq[ue] presentes et obtenta in eisdem in aliquo possent Jnfringi vel amitt[er]e Roboris firmitatem Jn Cuius Rei testimoniu[m] sigillum sedis Tornacen[sis] p[re]sentibus duximus apponendum Datum Anno d[omi]ni mill[es]i[m]o t[ri]centesimo vicesimo septimo D[omi]nica ante festum Natiuitate[m] D[omi]ni

[...?]hem p[re]sby[ter?] d[omi]no Offic[iale]

test

Capp[e]ll[ania] hospit[alis]

rousselaere Sententia Officialis Tornacensis super bona Capellanie Hospitalis anno 1327