Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-59

Algemene gegevens

Analytische datum: 12-07-1413

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: eerste gevidimeerde stuk: "Facta fuit hoc anno incarnationis dominice Millesimo Centesimo Septuagesimo primo" (1171); tweede gevidimeerde stuk: "Actum … anno Millesimo Centesimo lxx° viij°" (1178); derde gevidimeerde stuk: "Actum et Datum Anno domini .M°.C.lxx°.viij°" (1178); vierde gevidimeerde stuk: "Dit was ghedaen vrindaghes na sinte matijs daghe Anno domini M°.CC°.LXX°.XJ°" (26/2/1277).

Type: Vidimus door de abt van Waasten van een aantal stukken met betrekking tot gronden en boterrenten van de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: Vidimus door Jacobus, abt van Waasten, van de volgende stukken van de abdij van Zonnebeke: 1) BRU-AGSB-Z-11; 2) BRU-AGSB-Z-14; 3) BRU-AGSB-Z-R13(kap87); 4) BRU-AGSB-Z-58.

Opmerking: Het stuk bevat vidimussen van een aantal akten van de abdij van Zonnebeke; we verwijzen naar die akten zelf voor de eigennamen, instellingen en functies in die stukken.

Tekst

test

Priuilegium de butiro de aldenbuerch Ecclesie Beate Marie De zinnebeka Spectante Et per Danielem Abbatem Nostrum Acquisito UNiu[er]sis p[re]sentes l[itte]ras inspecturis Jacob[us] permissione diuina humilis abbas monast[er]ij beatoru[m] apostolor[um] petri et pauli de Warneston ordinis s[an]c[t]i augustini morinens[is] dyoc[esis] salute[m] in d[omi]no cu[m] noticia veritatis Nou[er]it vniu[er]sitas vestra nos anno d[omi]ni Millesimo q[ua]dringentesimo .xiij°. duodecima die mensis Julij vidisse tenuisse diligent[er] inspexisse ac de v[er]bo ad v[er]bu[m] legisse quasda[m] l[itte]ras sanas [et] integras non rasas non cancellatas non abolitas non corruptas nec in aliqua sui p[ar]te suspectas omni prors[us] vicio [et] suspicione carentes sigillo ecclesie sancti donatiani brugensis sigillatas p[ro]ut prima facie apparebat quoru[m] tenor de verbo ad verbu[m] subsequit[ur] [et] est tali[s] IN nomine patris et filij et sp[iritus?] sancti amen Notum sit ominib[us] in [christ]o fidelib[us] Daniele[m] sennebeccensis ecclesie abbate[m] in villa que vocatur aldenburg terra[m] duodeci[m] mensuraru[m] quaru[m] vicus hosmet sc[i]l[icet] tres continet voplinmet: tres cudinc [et] woburgmet sex ab eiusde[m] possessorib[us] empta[m] eande[m]q[ue] primo ibide[m] dein brugis in aula comitis cora[m] scabinis quoru[m] nomina sunt Basili[us] vulpes Bertulf de cleihe[m] Lamb[er]t[us] de dudesele Ra[m]frid[us] de sclipen Roelef frat[er] ei[us] Herbrant de lisewege Symon [...?]keuert et cet[er]is nobilib[us] pl[ur]imis postremo in claustro S[an]c[t]i donatiani astantib[us] cum decano [christ]ianitatis Willelmo predicti s[an]c[t]i canonicis Gosuino de formesieles Hugone de vtkerke Alardo custode Waltero filio bettonis p[er] omnia mediante sicut ius fori [et] eccl[es]ie exigit suscepisse [et] in hereditate[m] omni exactione lib[er]am possedisse Quam cu[m] eiusde[m] venditorib[us] Ramnero filio ogiue Rob[er]to fr[at]ri ei[us] Gosuino filio rainfridi [et] eoru[m] successorib[us] iure hereditario colenda[m] reddidisset sub hoc censu sc[i]l[icet] ut si annuatim in prefesto S[ancti] martini vel ante butiri manu rep[er]cussi [et] in linteo ponderati duas pisas ad libra[m] que dicit[ur] comitis in prefato oppido aldenburg videlicet non p[er]soluerent a p[re]dicte terre cultura omni reclamatione sopita ext[er]ne [et] deinceps cessarent: illi de infractione [con]ditionis posite solliciti ut eor[um] pactio sta- bilis [et] integra p[er]maneret: litt[er]aru[m] testimonio [con]firmari easde[m]q[ue] eccl[esi]e seneb[eccensis] vel clericor[um] q[uo]r[um]uis autenticor[um] sigillo signari postulaba[n]t Ad p[re]dict[us] abbas videns racioni no[n] dissonu[m] sibi autem acco[m]modu[m] l[icet] [et] necessarium eor[um] petitioni annuere decreuit et annuit Ad quicu[m]q[ue] tam p[re]sentiu[m] q[uam] futuroru[m] sine communi utror[um]q[ue] consensu[m] cassare vel infring[er]e volu[er][...?] nisi ad satisfactione[m] venerit dei et omniu[m] elector[um] ei[us] maledictionibus feriat[ur] Facta f[ui]t h[o]c anno incarnationis d[omi]nice Millesimo Centesimo Septuagesimo primo De butiro De Clemskerca Et nos abbas p[re]fat[us] anno die quib[us] sup[ra] alias quoq[ue] videm[us] tenuim[us] diligent[er] inspexim[us] ac de verbo ad v[er]bu[m] legim[us] quasda[m] l[itte]ras sanas [et] integras non rasas non ca[n]cellatas no[n] abolitas no[n] corruptas nec in aliqua sui p[ar]te viciatas omni p[ro]rs[us] suspitione carentes sigillis ecclesie S[an]c[t]i donatiani brugens[is] sigillatas p[ro]ut prima facie apparebat quor[um] tenor de verbo ad v[er]bu[m] subsequit[ur] [et] est talis In no[m]i[n]e s[an]c[t]e [et] indiuidue trinitatis patris et filij [et] sp[iritus?] s[an]c[t]i ame[n] Q[ua]m memoria hominu[m] labilis et transitoria esse cognoscit[ur] ut ea q[ua] rationabilit[er] ag[er]e disponim[us] rata [et] inconuulsa p[er]manea[n]t notu[m] esse volum[us] tam p[re]sentib[us] q[uam] futuris q[uod] eccl[es]ia s[an]c[t]e marie se[n]nebecce[n]s[is] t[er]ram q[ua]da[m] que hils [et] delfstrinc et hil [et] hils [et] belc vulgo dicit[ur] cui[us] t[er]re quantita[t]e[?] in quinq[ue] mensurar[um] summa[m] colligit[ur] in parochia de cle[m]sk[erke] contenta[m] a wilgelmo [et] renbaldo eiusde[m] t[er]re coheredib[us] [com]p[ar]auit: [et] ita eisde[m] [et] eor[um] successorib[us] eande[m] t[er]ra[m] resignauit ut a[n]nuali censu pisa[m] butiri p[ro]batissimi [et] expressi et in linea veste p[er] libra[m] co[m]itis ponderati eccl[es]ie superi[us] memorate in castello aldenburgensi in p[re]festo omniu[m] s[an]c[t]or[um] p[er]soluant Si aute[m] p[re]scriptu[m] t[er]minu[m] vel vna die p[rae]t[er] volu[n]tate[m] abbati[s] preterierint hereditario iure illi[us] t[er]re p[ro]scribant[ur] Cu[m] aute[m] [con]ti[n]git ut est necesse conting[er]e h[er]edes hui[us] t[er]re vniu[er]se carnis via[m] aggredi illi qui hui[us] h[er]editati[s] successores exstiterint singuli singulos capones eccl[es]ie p[re]taxate p[er]solue[n]t Quia aute[m] altam p[ar]te hui[us] t[er]re a Wilgelmo alt[er]am a Ra[m]baldo habenda[m] suscepim[us] dimidia[m] p[ar]te[m] butiri ad utrumq[ue][?] la[m]padis que ante altare beati ioh[ann]is euua[n]geliste suspendet[ur] alt[er]am vero p[ar]tem in vs[us] eccl[es]ie quos volet co[m]muni fratru[m] consilio expendi decreuim[us] Ne aute[m] hoc infringi vel irritari q[uo]at[?] in posteru[m] p[re]sente[m] pagina[m] sigilli eccl[es]ie beati donatiani appositione [con]firmauim[us] [et] eos q[ui] interfueru[n]t subscripsim[us] Signu[m] herbrandi S[ignum] boidini de ruge S[ignum] Walteri de dutsela S[ignum] La[m]b[er]ti de dutsela S[ignum] Walteri filij bettonis S[ignum] Gilberti de erdenborg S[ignum] Alardi munt S[ignum] Walt[er]i tant n[ost]re eccl[es]ie aduocati Sciendu[m] est nichil omni[us] q[uam?] frat[er] heke cu[m] se deo apud nos redderet in villa vtk[er]ka duos agros westbelc et gerlentstic quatuor me[n]suras efficientes in p[er]petuu[m] ei[us]dem[?] eccl[es]ie [con]tradidit hac conditione q[uod] eiusde[m] t[er]re heredes pisa[m] butiri singulis annis in p[ro]festo s[an]c[t]i martini brugi[s] p[er]soluant Hui[us] pactionis testes f[ui]t Gerulfus decan[us] Alardus canonic[us] Gosin[us] canonic[us] Hugo de vtk[er]ka Renerus hiemps Lennot[us] cano[nic]us Scabini Willelm[us] cauenoga Boidin fili[us] heionis Outtur La[m]b[er]tus de dutsela Thomas Basili[us] vos La[m]b[er]t[us] splent[er] Woitin tant Actum brugis anno Millesimo Centesimo lxx° viij° De Butiro De Bredena Ecclesia s[an]c[t]e marie sinnebecce[n]s[is] in villa q[ua] vocat[ur] Bredena t[er]ra[m] qu[am]da[m] qu[a] dicit[ur] h[er]edsmed [et] nord[er]met int[er] t[er]ram walteri filij boudelues Arnoldi lanei Reinfridi cnufles [con]tenta[m] quinq[ue] mensuras [con]tinente[m] si min[us] in hughes land [con]su[m]manda[m] ab omni debito [et] [...?]u- tio libera[m] emit Wilram sterciers[?] qui p[re]dicta[m] t[er]ram vendidit ea[m] a p[re]nominata eccl[es]ia in h[er]editariu[m] vsu[m] tali [con]ditione recepit ut nisi et ip[s]e [et] successores sui eide[m] ecclesie singulis annis in p[ro]festo beati martini integra[m] pisa[m] butiri p[er] pond[us] comitis int[er] oppidu[m] de oudenburg p[er]soluissent ab omni iure q[uo]d in ip[s]a terra possidenda prius habeba[n]t nisi p[er] gra[tia]m alienam[?] p[er]petuu[m] p[er]manerent filioru[m] aute[m] si fuerint plure[s] patrib[us] p[er] successione[m] defunctis maior natu t[er]ram ipsa[m] a prefata eccl[es]ia debet se[m]p[er] requirere [et] de debito p[ro] omnib[us] respondere inuestitere vt vtr[u]mq[ue][?] stabilis esset et sana Pleriq[ue] canonici S[an]c[t]i donatiani [et] brugenses scabini testes astiteru[n]t Canonici Walt[er][us?] cantor Robert[us] alb[us] Rob[er]t[us] de rollario Rodulph[us] de coclare Robin[us] nepos decani Scabini Tancart de Mena[?] Wille[m] caucioga[?] Thomas Jggeraue[n] de eruenghe[m] Herbrant de liswega Walt[er][us?] filius bettes Robert[us] castellan[us] Actu[m] [et] Datu[m] Anno d[omi]ni .M°.C.lxx°. viij°. Jte[m] De butiro de cle[m]skerca Item nos abbas p[re]fat[us] alias quoq[ue] vid[...?][us] l[itte]ras l[itte]ris flamingis scriptas sanas [et] integras non rasas no[n] cancella- tas non abolitas no[n] coruptas nec in aliqua sui p[ar]te suspectas omni prors[us] vicio [et] suspitione carentes sigillis quor[um]da[m] canonicoru[m] S[an]c[t]i donatiani brugens[is] sigillatas p[ro]ut prima facie apparebat quor[um] tenor de v[er]bo ad verbu[m] subsequit[ur] [et] est talis Die here Lamin die corenbitre en[de] Meester gheraerd van oupi canoneke[n] van sinte donaes in brugghe doen te verstane alle[n] den ghone[n] die deise lettren sulle[n] sien iof horen leisen Dat cam vor ons in die vulle wet van sprofues vierschare van brugghe Lamin f[ilius] Boudens en[de] wart wettelijc hooftma[n] ser ihans van ypre ter kerke bouf van zinnebeike van eenre waghe botren siaers te gheldene telke[n] Sinte martins messe vp viue ymeite[n] lands lichtelic min iof me ligghende binne[n] den ambochte van clemsk[er]ke twelke land heet die yls en[de] de delfstrinc en[de] hyl en[de] hysbelc Ende o[m]me dat wij vorseide canoneke[n] willen dat deise dijnc bliue vast en[de] ghestade zo hebbe[n] wij deise lettren ghezeighelt met onsen zeighele[n] vtanghende Dit was ghedaen vrindaghes na sinte mathijs daghe Anno d[omi]ni M°. .CC°.Lxx°.XJ°. Et nos abbas predict[us] q[uo]d vidim[us] testamur [et] in p[re]dictaru[m] l[itte]rarum visionis et inspectionis testimoniu[m] sigillu[m] n[ost]r[u]m l[itte]ris p[re]sentib[us] duxim[us] apponendu[m] Datu[m] a[n]no d[omi]ni Mense [et] die quib[us] supra

test

[deels onleesbaar door plooi]

Collat[i]o p[raese]nt[is] copie copie ad ip[s]as originales l[itte]ras f[a]c[t]a e[st] p[er] me Joh[ann]em liuinj p[res]b[yte]r[u]m curatu[m] p[ar]ro[chia]lis [...?] de warnesto[n] ac not[ar]iu[m] pub[li]cu[m] cu[m] p[re]d[i]c[t]o d[omi]no Abb[at]e in p[raese]ntia paskarij loisier et pe[...?] mor[inensis] dioc[esis] resp[ectiue] signo meo manuali vnacu[m] no[m]i[n]e meo hic supposit[is]

test

[handtekening]

Jo[hannes] liuinj

test

Boter Rente van Oudenburgh vel Clemskercke

Vidimus Jacobis Abbatis de Waerneston Reddituum nostrorum butiri Jn Oudemburgh Bredene et Clemskercke anno 1413