Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-609*

Algemene gegevens

Type: Overeenkomst tussen de heer van Beselare en de abdij van Zonnebeke betreffende het onderhoud van de koster van Beselare

Beschrijving: Authentiek afschrift: Overeenkomst tussen Maximiliaen de la Woustijne, onder andere heer van Beselare, en Jacobus Piers, abt en heer van Zonnebeke, betreffende het onderhoud van de koster te Beselare; de overeenkomst geldt tot het overlijden van de huidige koster. De abdij zal jaarlijks 5 pond groten Vlaams betalen, in twee termijnen, en een eenmalige som van 5 pond groten Vlaams.

Opmerking: De gegevens van het origineel, overgenomen in dit authentiek afschrift, werden ontleed in BRU-AGSB-Z-609; hier worden enkel bijkomende gegevens vermeld.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Op hedent desen j.en [decem]bre 1684 soo is Myn heer Maximiliaen de La Woustijne Baron de Crebele heere van beselare Alyssinel[?] etcetera wel ende duchdelick over een gecommen met syn eerweerdichste heere Jacobus Piers Abdt ende heere van Zonnebeke rakende het onderhouden vanden coster deser prochie van Besselare inder voughen dat den heere Abt van Zonnebeke sal geven ende betalen tot onderhout van voorseide coster de somme van vijf ponden grooten vlams bij Iaere te betaelen in twee egale paijementen te weten alle ses maenden den helf boven dien sal hij heere Abt betaelen vijf ponden groote vlams contant eens wechdraeghende tot onderhout ende hulpe vanden voorseyden coster met conditie nochtans dat dit iegenwoordich accort maer en sal deuren tot der doot van Guiliame L'francq iegenwoordich coster van beselare als wanneer bede parthijen contractanten sullen liber wesen, ende t'elcx rechte mogen vervolghen het voorseyde onderhout vande coster soo sij in raede sullen vinden te behooren ende dit alles sonder preiuditie van elcx recht dit aldus gedaen ende ghepasseert present de naerschreven getuijghen onder het verbant als naer recht eende over sulcx bij beede contractanten ondertekent date als boven torconden

Naer collatie gegaen jeghens het origineel is dit beuonden taccordeeren by ons onderschreuen baylliy ende Burchmeester van beselare ende ouersulcx by[...?] ouer t [...?]conden

[...?] Van houtte 1688

Ambrosius de hoorne

test

Accoort ouer tonderhout vande Costere van beselare In daten eersten [decem]bre 1684