Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-256

Algemene gegevens

Analytische datum: 14-11-1560

Type: Kwitantie voor de lossing van een rente te Neerwaasten door de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: Guill[aum]e vande Kerchoue verklaart dat Jan Caelen, abt van Zonnebeke, een erfelijke rente van 16 pond groten gelost heeft, bezet op een hof en landen in de parochie van Neerwaasten.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Jc Guill[aum]e vande kerchoue Poortere ende Jnwoonende deeser steede van ypre kenne ende Lyde wel ende duechdelick ontfanghen hebbende Byder hant van dheer Jan Caelen Jeghenwoordelick Abt van zunnebeke de somme van twee Hondert sesse ende vichtich ponden grooten vlaemssch Munte ende dat ter cause ende ouer de Lossinghe van een eruelicke rente van zesthien ponden Grooten by Jare den penninck zesthiene die jc ghehadt Hebbe gheassigneert ende bezet vp zeker Hofsteede ende Landen gheleeghen binder prochie Van needer waesten daer nv ter tyt by pachte Vp woont Jan de Laigneel toebehoorende De voornomde abt ende conuent van zunnebeke van Welcke somme van twee hondert sesse ende Vichtich ponden grooten metgaeders vande verloope Ende tachterheit vande voorseide rente totten Daeghe van heedent date deeser jc my houde Content ende te vulle vernoucht Oirconde Myn hanteeken hier onder ghestelt deesen xiiij.en Nouembris xv.C Lx.

Kerchoue

test

De rente van 16 ponden vlams op het Goet ter Waesten is gelost door Den eerweerden Abt Calin int Jaer xv.C Lx den xiiij van december