Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-258

Algemene gegevens

Analytische datum: 01-10-1563

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd; de datum waarop de overeenkomst zal ingaan, wordt gebruikt als datering. // Bijkomende datering: "bamesse xvC lxiiij" (01/10/1563).

Type: Verhuurovereenkomst tussen de dis van Zonnebeke en Vinsent Traetsaert betreffende grond te Zonnebeke

Beschrijving: Chirograaf: de dismeesters van de dis van Zonnebeke hebben 7 lijnen land - Ter Bourgogne Beek geheten - voor een termijn van 27 jaar verhuurd aan Vinsent Traetsaert, voor de som van 9 pond 12 schelling parisis per jaar, ingaand vanaf bamis 1563. Mochten de huurders een woonhuis willen bouwen op dat land, dan zal dat gebeuren op kosten van de verhuurders. De verhuurder garandeert de betalingen met zijn persoon en al zijn goederen.

Opmerking: Wellicht is het stuk een kopie; formeel lijkt het immers niet op een chirograaf, en de vermelde letters AEIOV op de snede zijn ook niet aanwezig.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Condt ende kendelijc zy allen den ghonen die dese presente Letteren van sinnograffien Zullen zien of hooren lesen dat stasaert vander haeghe ende paesschier vander muelene Als besorghers ende Regierders vanden disch ende aermen van Zunnebeke ooc mede by cause[?] van beede de heeren wetten ende prochiaenen van zunnebeke ooc mede bij drie zondach kerckiboden met bernen van eender kerse ebben verhuert ende verseijst vinsent traetsaert als laets verhooghere vij lijnen lans of daer ontrent emmers de plecke alsoo die ghestaen ende gheleghen es eenen termijn van zeuenentwintich Jaeren omme de some van viiij lb xij s parisis elc jaer desen pacht beghinnende ende jngaende te bamesse xv.C lxiij waerof dat de eerste jaerscare ende payment gheuallen ende verschynen zal te bamesse xv.C lxiiij ende alsoe vort van Jaere Te Jaere van paymente Te paymente tot wtcomen zijn de voornomde xxvij Jaeren ende es Ghenaempt ter borgonge beke of ten haentgene Jtem es bespreck ende vorwaerde dat Zoo vinsent gheliefde of zijn naercomers cause hebbende vanden seijse te doen maken Vp vorseide landt een behorlijc wonhuis Dat die tenden seijse dischmesters van zunnebeke Zijn zullen of diet als dan hueren of verseijsen zullen dat zelue wonhuis zullen moeten Betalen te segghen van lieden also dat zelue huis ghestaen es zonder [...?] te nemene Vp eenich ofbreken Jtem omme den disch versekert te zijne van alle Jaere zijn paijnente Voescreuen zoo consenteert ende verbint hier vooren zijn persoons ende alle zijn goet present Ende toecomene te moghen daer vp verco[...?]ereren ter herlicke exieusien[?] De gheheele xxvij Jaeren voort bloot handt an te slaene ende bloot te latene ten ofscheede van Zijnen seijse hier of zijn ghemaeckt twee sinnograffien deen vten anderen ghesneden Doe de Letteren van A E I O V waerof dat doene enst ouer vinsent tratsaert Ende dander jnden disch van zunebeke

test

cheinsebrief vande vijf lynen lants bij de bourgoingne beecke