Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-255

Algemene gegevens

Analytische datum: 20-03-1561

Opmerkingen analytische datum: Uitgaande van het gebruik van de paasstijl, werd het jaartal aangepast.

Type: Betaling aan de dis van Zonnebeke door abt Jhan Calin van het geld voor zijn jaargetijde

Beschrijving: De schepenen van de heerlijkheid van de abdij van Zonnebeke laten weten dat de dismeesters van Zonnebeke voor hen verklaard hebben dat zij van Jhan Calin, abt en heer van Zonnebeke, de som van 20 pond groten Vlaamse munt ontvangen hebben, ter bekostiging van zijn jaargetijde in de kerk van Zonnebeke [+ gedetailleerde specificatie van het jaargetijde]. Als garantie dat de dis dit jaargetijde zal blijven organiseren, legt hij een hypotheek op 6 gemeten land te Zonnebeke [+ situering van de grond].

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wy Staessaert vander Haghe Jan de Smet Denys cardinael Gillis Vuulsteke ende heinderick van Robays Scepenen van eerweerdighe heeren myne heeren den abt ende conuent tzonnebeke, heeren van zonnebeke, Doen Te wetene allen Lieden, dat hedent date deser voor ons commen ende ghecompareert zijn in properen persoone Jhan de conincke[?] ende Michiel van beselare dischmeesters vander voorseyde prochie van zonnebeke verkennen Ende belydende In diere qualiteyt wel ende duechdelicken ontfaen hebbende ten oirboore ende proffyte Vanden voorseyde dissche van eerweerdich vader In gode heer Jhan calin, abt ende heere van Zonnebeke In ghereede penninghen de somme van twintich ponden grooten vlaemscher munte Ende dat ter fundatie Ende omme tbecosteneren van zekeren Iaerghetyde twelck mynen voornomden heere den abt begheert ghedaen Thebbene In de voorseyde kercke van Zonnebeke eeuwelicken ende eruelicken gheduerende ter eeren gods Van zyne ghebenedyde moedere ende van alle den hemelschen ghezelscappe ende ten secourse van Zynder ziele zyne voorders zielen ende van alle ghelouighe zielen Welck Jaerghetyde de Voorseyde comparanten midts den furnissemente vanden penninghe voorscreuen (dies zy hemlieden ghehouden Hebben ende houden by desen ouer vernought by onsen aduyse ende consente belooft hebben, ende Belouen by desen jnder qualiteyt alsbouen ouer hemlieden ende huerlieder naecommers jn officie van Nv vort Jaerlicx ten eeuwighen daghen ten Laste vanden voorseyden dissche te doen doene becostenerene Ende onderhoudene Inder vorme ende maniere hier naer volghende Te wetene als dat zy als dischmeesters Ende huerlieder naercommers In tzelue officie Jaerlicx binnen der octaue van sinte Matheeux vp zulcken Daten vander zeluer octaue als mynen voornomden heere den abt zyn Leueringhe [...?] ende naer hem Zinen naercommer In digniteyt ende officie belieuen zal daer toe ouer bequaemst te de[...?]eren bezorghen Zullen te doen zynghene de hoochmisse solemnelicken van requiem met dyake ende subdyake, metgaders sauondts te vooren vigelie met neghen Lessen ende commendatien, Al byden prioor ende zeuen religieusen presbyteres ende vier Jonghers vanden oordene Jndiens zo veel presbyteres ende Jonghers ten cloostre tzyn dies niet met zo veel alsser ten huuse beuonden werden metgaders by twaelf kinderen met ouersloppen wesende vander schoole vanden cloostre ende tselue Iaerghetyde sondaechs te vooren te doen becondighen jnden stoel metgaders oock te doen Luuden ten daghe vander vigelie sauondts een half huere ende vorts ten anghaene vanden dienste offrande ende achter de messe naer costume Betalende ende distribuerende ouer de voorseyde dienst, eerst mynen heere den abt twaelf scele parisis den prioor thien scele parisis elck ander religieux presbytre viii s parisis, den oudsten dyake vander oordene Jndiens hy ghestalleert es drie scele parisis a[...?]s twee scele parisis, de Jonghers elck twee scele parisis den pastor ouer tbecondighen een scele parisis ende de twaelf schoolkinderen, elck een wittebroodt van zes pene parisis Dies werdt elck vanden voorseyden priesters ghehouden binnen den zeluen daghe vanden Jaerghetyde emmers binnen achte daghen daer naer te doene ofte doen doene eene Lezende messe van requiem ende te Leezene een de profundis metter collecte daer toe dienende ten graue van mynen voornomden heere den abt naer zinen ouerlydene Ende dat zy oock also veel priesters als andere ter offrande commen zullen vander principaele messe, Jtem dat er voorseide dischmeesters bet[...?]ts bezorghen hen ende Leueren zullen ten zeluen Jaerghetyde eene offercoucke van vier scele parisis met eenen cruucen daer Inne ende een wassen kersse van eenen haluen ponde welck coucke ende kersse by mynen heere den prelaet gheoffert werden ter offrande vande voorseyde messe ende de kersse stappans naer doffrande beschict ende ghestelt voor den heileghen sacramente Zullen oock de voorseyde dischmeesters Leueren een pondt ander cleen offerwas ende ten tyde vande voorseyde Jaerghetyde doen decken eene tafele met eene wael[...?] binnen de voorseyde kercke ende daer vp bezorghen dertich prouenen elcke prouene weerdich vier scele parisis te wetene een broodt van twee scele parisis ende andere twee scele parisis In ghelde Welcke prouenen byden zeluen dischmeesters ghedistribueert werden naer den dienst te wetene achtentwintich aerme insetene persoonen van diuerschen huusghezinnen elck een prouene ende de andere twee prouenen den voorseyden dischmeesteres ouer huerlieder moeyte Dies werden de zelue dischmeesters ghehouden te commen by myn heere ten daghe van het [...?]dighen omme met hem ghesaemdelicken de voorseyde achtentwintich schamelen persoonen te denommeren ende kiesen ouer prouengiers ende de zelue te doen jnsinueren ten fyne zy ten voorseyde Iaerghetyde oock commen offeren dat zy schuldich werden van doene Omme alle twelcke Jaerlicx van poincte te poincte eeuwelicken ende eruelicken ten Laste vanden voorseyden dissche behorlicken te vulcommene onderhoudene ende becostenerene, de voorseyde comparanten verobligiert hebben ende verobligieren by desen huerleider persoons Inder qualiteyt alsvooren Huerlieder naecommers jn officie ende alle tgoet vanden voorseyden [...?] waer tzelue ghestaen ofte gheleghen es, Ende by zondere bezetten ende hypotequieren daer Jnne eerst zes ghemeten Landts Ligghende Jn zonnebeke Jnder zuudthouck vander heerlichede van mynen voornomden heeren nv jn pachte ghehouden by Jan de smet [...?] van oosten ende van westen anden zeluen de zuudt zyde Jacob vander straete ende de noordt zyde mynen heere den abt van te vooren ghelast Jnt Jaerghetyde van wylent meester Joos de waele religieux Jn zinen tyden van desen cloostre ende noch[...?] vier Lynen Landts Ligghende jn tween partien al den voorseyden disch toebehoorende Dies het een parcheel busch wesende groot twee lynen ghenaemt Pieter Hoofmerts veldeken strect oost ende west van zuuden de weezen Jhan van eecke filius Jhan van noorden Staessaert vander haghe van westen daneel boukenhoghe van oosten de kinderen van Jhan vande vyuere doude Ende het aude parcheel Jnsghelycx busch oock groot twee lynen ligghende als tvoorgaende Jn Zonnebeke jnden zuudthouck [...?] inder heerlichede van zuuden in Staessaert vander haghe ende Jhan de smet van westen Daneel boukenhoghe van noorden Gillis tybault ende van oosten zekere vergaderinghe van watere gheseit de slae Jn teekene der waerheit van dies voorseyt es zo hebben wy dese Lettren ghedaen teekenen by onsen Clerck Heindryck de Codt ende ghezeghelt elck met onsen ghewoonelicken zeghele den twintichsten dach van maerte xv.C sestich voor paesschen / sanderdaechs een [...?] t Hie[...?] ende [...?]

Codt