Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-259

Algemene gegevens

Analytische datum: 13-03-1565

Opmerkingen analytische datum: Uitgaande van het gebruik van de paasstijl, werd het jaartal aangepast // Bijkomende dateringen: "den derthiensten dach Jn marte Int Iaer xvC vijfentzestich" (13/03/1566; rekening houdend met de paasstijl); "den xviijen In wedemaendt xvC vijfendertich" (18/06/1535).

Type: Bevestiging door de schepenen van Zonnebeke van de verkoop van een rente aan de dis van Zonnebeke ten voordele van het jaargetijde van abt Jan Calin

Beschrijving: De schepenen van de heerlijkheid van Zonnebeke verklaren dat Jooris Troost, poorter te Ieper, een erfelijke rente van 12 pond parisis per jaar verkocht aan de dismeesters van Zonnebeke. De rente staat bezet op 12 gemeten land met alle katelen erop, gelegen in de westhoek van Zonnebeke [+ situering van de grond]. De koop van de rente werd bekostigd door Jan Calin, abt en heer van Zonnebeke, ten voordele van zijn jaargetijde op de octaaf van Sint-Matthijs.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wij Stasaert vander haghe Jan de smet Denys kerdenael heinderic van Robays Lamsin traetsaert Schepenen van myn heere Den abt ende zyn Convent heere van zunnebeke doen te wetene allen Lieden dat voor ons commen es ende ghecompareert zijn In persone Jooris troost portere der stede van ijpre ter eender zijde ende Jan cotenier ende Jacop troost als dischmeesters dischmeesters ten proffyte ende behoufue vanden vorseyde dissche van zunnebeke Eene erfuelicke Rente van twaelf ponden parisis siaers den penninc twijntich Ende daer vooren vande vornomde dischmeesters coopers ontfanghen hebbende Jn ghereeden Ghelde de somme van twyntich ponden grooten Ingaende de zelue Rente vpden dach van hedent date dezer Te betalene teenen paymente In elc Jaer danof teerste Jaer ende payment vallen ende verschynen zal den derthiensten dach Jn marte Int Iaer xv.C vijfentzestich Ende alzo voort van Jare te Jare van paymente te paymente eeuwelicke gheduerende emmers totter Lossinghe van diere die den voorseyden vercoopere zyne hoors ende naercommers zullen mueghen doen mijnts den vorseyden Disch ofte zyne axie hebbende wederomme keerende de vorseide somme van twyntich ponden grooten al teerderwaerf mitgaders tverloop totten daghe vander Lossinghe alzo wel als de Jaerlixsche gheuallen achterstellen In zulcken ghelde als ten daghe vander Lossinghe ende paymenten den prinche zal dien ontfanghen van zijnen domaijnen Binnen zijnen Lande ende Graefschepe van vlaenderen ende omme de voorseyde Rente wel ende duechdelicke Betaelt te zijne Ten paymente vorscreuen zo heeft den voorseyden vercoopere de voorseyde coopers Inden name vanden vorseyden disch Asingnement ende besetinghe ghedaen vp twaelf ghemeten Lants met alle de cathelen daervp staende Rijpe ende groene Ertuast worteluast ende nagheluast staende ende Lichghende onder deze heerlichede Inden westhouck van zunnebeke daer denijs de kerdenael nu ter tyt wuendt Deze twaelf ghemeten lants ghemeene ende onverdeelt Lighende Inde vornomde plecke met denijs kerdenael ende Adaem bilgeet Abouterende metter oostzyde zeghen de bourgoenge beke metter zutzijde zeghen stratgin dat naerden drooghen boom Loopt ende zeghen thof van Jooris de vandere ende tlandt van pauwels terdelant metter westzyde zeghen tlandt vanden vornomden pauwels ende zeghen tlandt van Jan panckoucke van Noorden de vornomde beke van te vooren belast ouer scheeren Rente ende anders niet Consenterende den vornomden vercoopere ouer hem zyne hoors ende naercommers dat by faulte van betalinghe de voorseyde dischmeesters als coopers of die naermaels wesen zullen actie hebbende zullen moghen procederen vpde voorseyde ypotheke ende de zelue afwijnnen noten ende ploten volghende thondert lxiij.e Capytele vanden wetten costumen kueren ende statuten vander zale ende casselrie van ijpre gheconfirmeert byder K[onincklijcker] M[ajesteij]t den xviij.en In wedemaendt xv.C vijfendertich Deze vornomde Rente ghegheuen by myn eerwerdich vadere In gode heer Jan calin Abt ende heere van zunnebeke omme daermede Alle Jaere te doen celebreren een Jaerghetyde ouer zijn ziele ende alle gheloueghe zielen eeuwelicke ende erfuelicke gheduerende Altyts by synder octaue van sancte matheus welcke kennesse ijpoteke stypulacie ende verbant byden vorseiden vercoopere ghedaen ende elck poijnt bysondere de voorseyde coopers ten proffyt vanden disch van zunnebeke gheaccordeert hebben ende accepteren bij dezen omme den vornomden disch te proffyterene ende validerene zoot behooren zal In kennessen der waerheden zo hebben wij schepenen bouen ghenompt deze presente Lettren ghedaen zeghelen met onzen zeghele vthanghende den xiij.en maerte duust vijf hondert vierentzestich [...?] Den disch heeft betaelt voor passeren ende tmaken van dezen brief vichtich schelle parisis

259b.jpg

xij £ parisis siaers om tiaerghetide van heer Jan calin Abt ende heere van zunnebeke de[...?] brief ofte rente es Ten behoufue van den disch van zunnebeke

vallende alle Jare den xiij.en in maerte T[...?]