Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-251

Algemene gegevens

Analytische datum: 10-04-1554

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "Jn dit jaer xvC vierenvyftich" (1554); "kersmesse xvC vyfenvichtich" (25/12/1555).

Type: Regeling van de betaling van proceskosten door Jan de Cocq aan de abdij van Zonnebeke, bekrachtigd door de Raad van Vlaanderen

Beschrijving: De Raad van Vlaanderen verklaart dat meester Jan de Cocq, die in een proces verwikkeld was met de abdij van Zonnebeke voor de officiaal van Terwaan in verband met een varkenstiende, daarin veroordeeld werd tot het dragen van de proceskosten. De betaling van deze kosten wordt geregeld in dit document.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

De Raedslieden sKeysers vanden Romeynen Altyts vermeerder Srycx Coninck van germanien van castillien van Leon van arragon van nauarre van naples van secillien van maiorcque van minorcque van sardenie vanden eylanden Jn Jndien ende vanden vasten lande de heleghe ende groote zee occeane Eertshertoghe van oostenricke Hertoghe van bourgoingnen van bourgoingnen van lothier van brabant van lembourch van Lucxembourch ende van gheldre Graue van vlaenderen van arthois van bourgoingnen Palsgraue ende van henegauwe van hollant van zeelandt van ferrette van haignenoult[?] van namen ende van zwytphen Prince van zwauen Marcgraue des heylichs Rycx heere van vrieslant van salines van mechelen vander stadt[?] [...?] ende Lande van vytrecht oueryssel ende groeninghen ende dominateur Jn asie ende Jn affricque Gheordonneert Jn vlaenderen Doen te wetene allen Lieden dat voor ons commen ende ghecompareert es Jn persoone meester Jan de Cocq te kennen gheuende dat hy proces ghehadt heeft Jn twee Jnstancien Jeghens den prelaet heere van zunnebeke voor den officiael van therrenburch Residerende typre ter cause van tverthienden van zekere vercxkins daer Jnne hy comparant ghesuccumbeert es met condempnatie van costen ter causen van welcke costen by tusschen sprekene van goede mannen appoinctement ghemaect es voor de somme van neghen ponden thien scellinghe grooten Te betalene by drie payementen Te wetene drie ponden grooten den eersten dach van ougste ende ander drie ponden grooten te kermesse daer naer volghende Jn dit Jaer xv.C vierenvyftich Ende de Reste bedraghende drie ponden thien scellen grooten te kersmesse xv.C vyfenvichtich den naervolghende ouer de vulle betalinghe met expresse besprecken Jndien hy comparant Jn ghebreke waere van betalinghe deerste ofte tweede payement ter daghe voorscreuen dat de gheheele somme gheuallen wert met expresse belofte van tzelue alzo te verkennene hier Jnt hof vp constrainct ende heerelicke executie naer style Omme dwelcke teffectuerende de suppliant kendt by dezen tvoorscreuen appoinctement Jnder manieren voorscreuen Belouende tzelue alzo te doene onderhoudene ende vulcomene DaerJnne verbindende zynen persoon ende al zyn goet present ende toecommende meuble ende Immueble ende special[...?] zyn huus ende hofstede metten Lande daer toe behoorende alzoot ghestaen ende gheleghen es Jn zinnebeke vp heerelicke executie ende constraincte vanden vyfsten penninc verzouckende alzo by ons daer Jnne ende Jnt onderhouden ende vulcommen van dies voorseyt es ghecondempneert te zyne vp heerelicke executie ende constrainct vanden vyfsten penninck Ende dat deze Lettren zullen bliuen executoire nietJeghenstaende verJaerthede styl ofte vsancie ter contrarien welcke kennesse beloften stipulacie ende verbandt bauduyn Mayaert procureur ende vuter name vanden voornomden prelaet van zinnebeke mede compareerende accepteerde ende accepteert bydezen verzouckende acte van dies voorseyt es Ende wy ghehoort de voornomde kennessen beloften verbanden consente Renunchiertien ende altghuent voorscreuen metgaeders tneerstich verzouck vanden voornomden eersten comparant hebbe hem volghende zynen consente ghecondemneert ende condempneeren by dezen Jnt onderhout ende vulcommen van al dies voorseyt es ende in elck poinct zonderlinghe vp heerelicke executie ende constraincte vanden vyfsten penninck skeysers ons gheduchs heeren proffyte Ende by ghelicke consente verclaerse[...?] Jeghenwoordighe altyts te zyne ende bliue executoire ende Jn viguere niet Jeghenstaende verJaerthede styl costume ofte vsancie ter contrairien Jn kennesse der waerheyt zo hebben wy den zeghele vander camere vanden Raede Jn vlaenderen hieranne ghedaen vuthanghen Ghegheuen te Ghendt den thiensten van april xv.C vierenvyftich naer paesschen.

test

By myn heeren vanden Rade gheordonnert Jn vlaenderen [...?] merue

Zunnebeke Acoordt ende Condemnatie raekende de verken thiende anno 1554

Jan de cocq contra Abt van zonnebeke ter cauzen van zwynethiende