Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-247

Algemene gegevens

Analytische datum: 20-02-1553

Opmerkingen analytische datum: Uitgaande van het gebruik van de paasstijl, werd het jaartal aangepast.

Type: Aanplanting van een wilgenhaag op de grens van een stuk grond van de abdij van Zonnebeke, en overeenkomst met de naburige bezitter

Beschrijving: Jan Calin, abt en heer van Zonnebeke, en Willem de Jonghe filius Claeys laten optekenen dat de abdij een wilgenhaag liet planten op de grens tussen haar grond en een stuk grond dat 'De Zonnebeke' heet; deze haag zal het bezit blijven van de abdij.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Condt ende kennelicken zy alle de ghone die deise presente Lettren zullen zien of hooren Lesen hoe dat Mijn Heer Jan Calin Jn dien tyden Abdt ende Heere van zunnebeke metsgaders zijnen Conuente ouer een zijde Ende willem De Jonghe filius claeys ouer andere tzamen vergadert hebbende Aldaer den voornomden Abdt ende Heere heeft ghe Doen stellen eenen werfuen haghe met veile wulghepotin eenen voet binnen zijnen lande an een stick Landts ghenaemt de zunnebeke bij consente ende accordantie vande voorseyde willem als Jeghenlandere vanden noorden een Mersch wesende dewelcke voornomde haghe Mijn heere voorseyt midts zijnen Conuente ende Cloostere van zunnebeke zal mueghen hauwen ondturoomen ende ghebruucken nu ende ter eeuwicheden als huerleder propre vprechtich ende waerachtich goedt zonder eenich molestatie den zeluen hee- re ende conuente ghedaen te wesene vande voornomde willem of de gone die daer af eenighe actie zoude wanen thebbene Jn teeken der waerheit zoo hebben wij beede ons handtghescrifte ofte handteekin naer costume hier onder ghestelt Aldus ghedaen ende gheaccordeert bij ons alsbouen Present Jan bosset filius bonefaeys broedere vande voorseyde willems wijue Hendrijck van crubaeys pachtere doen ten tijden ten westgoede ende gillis vanden bogaerde filius willem Desen xx.en Jn Spoorckele xv.C twee ende vichtich / 1552

Calin Abdt ende Heere van zunnebeke

Jan bossele

test

Angaende ende touchierende de werfuen haghe ligghende an een Stick Landts ghenaemt de zunnebeke Ons toebehoorende

[...?] Landts gheseyt de Zonnebeke ghedaen den 19.en februari 1553