Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-244

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Uitgaande van het gebruik van de paasstijl, werd het jaartal aangepast. // Bijkomende datering: "nu ten Ougste eerstcommende wesende tiaer ende Ougst een ende vichtich" (08/1551).

Type: Verhuur van de tiende van Poesele te Noordschote door de abdij van Zonnebeke aan Lauwers van Prouijn en echtgenote

Beschrijving: Jan Calin, abt en heer van Zonnebeke, verklaart dat Lauwers van Prouijn en diens echtgenote, Nannekin, de tiende van Poesele te Noordschote in huur nam, voor een termijn van zes jaren. De huurder moet ook de grenzen van de tiende intact houden. (chirograaf)

Opmerking: Chirograaf: op de snede staat V.e.r.i.t.a.s.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wy Jan Calin bijder ghenadicheit gods Oetmoedich Abdt ende Heere vande kercke ende heerlychde van Zunnebeke metgaders tgheheele conuent ouer een zijde ende Lauwers van prouijn metsgaders Nannekin zynder huusvrauwe ouer andere Aldier den voornomden Lauwers huerde Jeghens ons de thiende van poesele te Noordtschote Ligghende ouer twatere in alzoe verre als mijn voornomde heere gherecht es ende van ouden tijden gheweist heeft den termijn van zesse Iaren Omme de somme van hondert ende acht ponden parisis te betalene teenen paeymente te wetene alle Jare te coudeypermaert naer vroome wanof deerste betalende Jaerschare wesen zal nu ten Ougste eerstcommende wesende tiaer ende Ougst een ende vichtich ende alzoe voort van Jare te Jare totten expireerene vande [...?] zessen Jare vp versteken tzyne vande voornomde thiende zonder eenich oppositie ofte contradictie Daer Ieghens te doene Indient mijn Heere belieft Jtem es ook besprek ende voorwaerde dat den voornomde huerdere ghehouden weert ons limiten te onderhoudene in huerleder rechte possessie ende dat te wederstane Ieghens de gone die ons eenich onghebruucksamicheit zouden willen doen ten scade ende griefue van onsen voornomde kercke ende Conuente Aldus ghedaen ende gheaccordeert bijden bouenghe- nomden den xxv.en te Spoorckele vichtich Ter presentie van pieter cockeel zwaghere vande voornomde pachtere ende Baudewyn Calin broedere vande voornomde prelaedt ende Heere bij ende In breeder bewaer- messe van elcken zoo hebben zy dese Lettren van Cyrographie doen scrijuen ende ende teekenen met dat woort V e r.i.t.a.s.

test

Poesele thiende Jn Noordschote