Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-216

Algemene gegevens

Analytische datum: 11-03-1531

Opmerkingen analytische datum: Uitgaande van het gebruik van de paasstijl, werd het jaartal aangepast.

Type: Verpachting door de abdij van Zonnebeke van een goed te Noordschote aan Maercx Donghemate

Beschrijving: Willem van Steelant, abt en heer van Zonnebeke, verpacht een goed te Noordschote aan Maercx Donghemate voor de som van 20 pond grooten en 300 pond boter per jaar, en dit voor de termijn van 9 jaren [+ voorwaarden van de pacht].

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Hedent den xj.en dach van van [sic] maerte xv.C dertich So was by eerweerdeghen heere Willem van Steelant abt ende heere van Zunnebeke verhuert Maercx Donghemate zyn pacht goedt ligghende jnde prochie van Noordscoten ende dat noch met vj ghemeten lands emmer den [...?]ijc ende den hoop die mijn heere ghehaelt heift jeghens den deken ende Capitle van onser vrauwen kercke van Meessene ende dat omme de somme van xx lb grooten siaers zuuers ghelts ende bouen dien alle jaere drie hondert ponden buetre goedt duechdelicke ende ghetrauwe goedt zonder minderinghe vanden voornomden xx lb grooten een termijn van ix jaeren lanc gheduerende dheen den anderen achteruolghende jngaende ende beghinende ten expireren van de voorgaende huere Ende toe desen zo es de voornomde huerdere te houdene ende onderhoudene alle de condicien ende bespreken verclaerst ende ghemencionnert jnde voorwaerde vanden eersten pachte ende moet toe desen betalen twee gouden croonen ter tafle van mijn heere ter verblijdinghe vanden Religieusen alst mijn heere belieuen zal van al welcken voorwaerde pacht ende condicien Lams[in?] de Kyesele hem voor ghe verkent heift jndien datter ghebrect jnde voornomde pachtere beuonden ware ende hebben de voornomde verhuerdere huerdere ende boorghen belooft dit contract te Rectifficeren ende verkennen daer ende al soot behooren zal jn tijden ende jn wylen ghedaen ten daghe ende jaere alsbouen Present dher Michiel dOude ende Jan de Roij

test

Noordscoete De voorwaerde vanden nieuen pacht

11 maerte 1530

Dese twee brieuen touchieren Maercx Dumaet ende Willem Pieterssone thiendenare jn Poesele