Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-215bis

Algemene gegevens

Analytische datum: 28-04-1530

Type: Bevel van de Raad van Vlaanderen aan de eerste deurwaarder betreffende het tiendengeschil tussen de abdij van Zonnebeke en Jan de Keysere en Jacop van Lende

Beschrijving: Op verzoek van de abdij van Zonnebeke, de supplicant, verleent de Raad van Vlaanderen de eerste deurwaarder volmacht, om Jan de Keysere en Jacop van Lende te dagvaarden. Zij hadden de derde schoof van een tiende te Oostnieuwkerke, die de abdij toebehoort, weggehaald [+ situering van de tiende]; dit kostte de abdij 12 ponden parisis. Indien de beschuldigden de schade niet willen vergoeden, dan zal de zaak behandeld worden door de heer.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

De Raedslieden skeisers vanden Romeynen Altyts vermeerder sRycx Coninc van Germanien van Castillen etcetera Graue van Vlaendren etcetera Gheordonneert jn Vlaendren den eersten duerwaerdere vander camere vanden Rade ons voorseits heeren jn Vlaendren hiervp versocht Saluut Wij hebben ontfaen de supplicatie vanden abt prior ende conuent van Zunnebeke heeren van Zunnebeke claghende ter fijne van saisine jnhoudende hoe dat zy hebben Recht ende zyn jn possessien ende saisinen van eender thiende binder prochie van Oostnieukercke jn possessien ende saisine thebbene den derden schoof vander zeluer thiende ende zonderlinghe vp een stic lants gheleghen binder zeluer prochie toebehoorende eenen Christiaen van Heisackere vp de zuutzyde van zynen houe jn possessien ende saisinen den zeluen derden schoof vander thiende te verpachtene by hemlieden hueren pachters ende ghecommitteerde[n] te vergaderen ende jnne te doene jn possessien ende saisinen de baten prouffyten ende emolumenten danof commende thebbene theffene ende tontfaene ende die te bestene jn hueren oorboir ende prouffyte alleene ende ouer al hier of ende meer andere pachten [?] pertinent hebben de supplicant ghebruuct ende ghepossesseert van [...?]ende ende langhen tyden dat gheen memorie en es ter contrarien ende emmers vander laetster jaerscare ende exploicte als vp het voorseide stic lants vruchten ghewassen hebben desen nietteghenstaende ons onlancx leden de coorne vruchten ghewassen vp tvoorseide stic lants ghevelt waeren zo hebben een Jan de Keysere ende Jacop van Lende zire veruoordert binnen jaere ende daeghe haerwaerts te ontvoerene den derden scoof vanden thiende vanden supplicanten perturberende also den supplicant ende possessie ende saisine van hueren voornomden Derden schoof vander thiende Realic ende bij faicte ond[...?] ende van nieux hem scade doende ter somme van twaelf ponden parisis behoudens juuste estimatie zo [?] zij zegghen versouckende onse prouisie [?] Waeromme wij anghesien de zeken voorscreuen v ontbieden ende beuelen van ons voorseits heeren weghen Daertoe committeeren by desen onsen lettren eyst noodt dat ghy vp dat v blycke van dies voorseit es dachuaert de voorseide Jan de Keysere ende Jacop van Lende te compareerne voor v te zekeren daghe ende huere vp tvoorseit stic lants ouer alle andere plaetsen contencieulx Ende alden houdt ende mainteneert van ons voorseits heeren weghen den voorseiden supplicanten of hueren procureur vuter name van Kuere jnde rechten possessien ende saisinen voorscreuen metten vruchten baten prouffyten ende emolumenten daertoe behoorende weerende ende afdoende alle beletten hemlieden daerjnne ghedaen ter contrarien Beuel doende van ons voorseits heeren halnen de voorseide perturbateurs dat zy hemlieden verdraghen den voorseiden supplicanten meer zulcke ofte ghelycke beletten te doene jn huere voorscreuene Rechten possessien ende saisinen ende heuren vp legghen ende betalen ouer de scade de voorseide somme van twaelf ponden parisis behoudens juuste estimatie Ende jnt cas van opposicien ofte delaye de nieuwichede gheweert de zake contencieulx ghenomen ende ghestelt jn ons voorseits heeren handen als vpperste omme tghescil van partien ende Restablissement ghedaen Realic ende by faite ofte anderssins duegdelic vooren ende alder werc eerstdachuert dopposanten ofte delayanten te compareerne hier jnt hof teenen zekeren ende competenten daghe Omme te tooghene de [?]se van diere den supplicanten te verandwoordene ter cause voorscreuen met deisser ancleuen mach bet ende te vullen te verclaersene jn tyden ende wylen vp dat noodt zy te zien ende hooren ordonneren vanden Recreante Ende voort te procederen alzoot behooren zal Ons ouerscriuen wies ghy her toe ghedaen zult hebben Ouersendende tblycken by goeden verclaerse jn ghescrifte want wy v dies gheuen vulle macht ende speciael beuel Ontbieden ende beuelen vanons [?] voorseits heeren weeghen Allen zynen officiers ende ondersaeten versouckende allen anderen wient angaen mach dat zij te v dit doende neerstelic verstaen ende Obedieren Ghegheuen te Ghendt onder den zeghele vanden voorseiden camere den xxviij.en dach van april xv.C dertich

By mynen heeren vanden rade

gheordonneert jn Vlaendren

R.[?] Tnedher[?]

test

Nieukerke. Complainte noopende de thiende van Oostnieukerke anno 1530 Zonnebeke