Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-214

Algemene gegevens

Analytische datum: 20-01-1529

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "bamesse ... jnt tjaer duust vijf hondert twe endertich" (01/10/1532).

Type: Verpachting van gronden te Noordschote door het kapittel van OLV van Mesen aan de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: Het kapittel van de OLV-kerk te Mesen verklaart dat het grond te Noordschote - vijf gemeten en twee lijnen - verpacht heeft aan de abdij van Zonnebeke [+ situering van de gronden], voor een periode van negen jaar, voor de jaarlijkse som van 20 pond parisis Vlaamse munt. De eerste betaling valt op bamis 1532.

Tekst

test

Wij Deken en[de] Cap[itte]le van o[n]se Vrauwe[n] kerck[e] te meess[en] doen te Wetene alle den ghone[n] die deise p[rese]nte l[ett]ren zullen zien ofte hooren leisen dat Wij o[m]me den meesten oorb[o]r en[de] p[ro]fijte van ons en[de] onse naerco[m]mers cap[el]lanten hebben ghegheue[n] en[de] gheuen bij deisen in goeden loyale pachte en[de] hurre Onsen Wel gheminde[n] Heere, den Eerwerdeghen heere en[de] vader Jn gode mj[n] heere den Abt van zi[n]nebeke en[de] zij[n] ghemeene co[n]uent diuersche p[er]celen van lande ligghen[de] Jnde prochie van noortscoten Eerst […?] vijf lijnen landts ligghen[de] in noortscoten brouck Jnde[n] oostersten [???]meit strecken[de] zuut en[de] noort henden[de] mette[n] zuuthen[de] up den landsdilf Ende met den noorthen[de] up tcorte ghemet de Westzijde an Jans van dixmude en[de] Jans heynemans lande en[de] de oostzijde an Jans vand[en] Walle met zijne medepleghers lande Jte[m] noch een ghemet vichtich roed[en] ligghen[de] Jn noortscoten brouck benoord[en] scote[n] kercke strecken[de] zuut en[de] noort metten noorthen[de] up m[er] vrauwe[n] van meess[en] landt en[de] zuuthen[de] an Heyndrijcx svos landt co[m]mende metter Westzijde and[en] Werf ende doostzijde an Victoor cruucx fierins lotins kindt en[de] ander medepleighers landt Jte[m] twe lijne[n] landts ligghen[de] in noortscoten brouck Jnde cleene grote meet benoorde[n] scoten kercke strecken[de] oost en[de] West twesthen[de] Jeghen Jans vande[n] Walle met zijne[n] co[m]plicen landt en[de] toesthen[de] an tlandt van o[n]se vrauwe[n] ghilde vand[en] briele typre toebeho- rende den clercken van Paris en[de] metter noortzijde up tzelue landt en[de] ooc metter zuutzijde toebehoren[de] den voorscreue[n] clercken Jtem een half ghemet ligghen[de] Jn noortscoten brouck Jnde grote meet strecken[de] oost en[de] West mette[n] oosthen[de] up den po- p[er]gracht en[de] mette[n] Westhende up tcorte ghemet tuschen sdisch van noortscoten lande ande noortzijde en[de] Jans Heynemans ande zuutzijde Jt[em] noch vier lijnen ligghen[de] Jn noortscoten henden[de] mette[n] oosthen[de] upden landt dilf en[de] metter noortzijde an mj[n] Heere Van zinnebeke landt zijdende metter zuutzijde Jeghen Kaerls Berre landt Jt[em] noch een lijne ligghen[de] Jn noortscoten Jnde[n] Westbrouck Jnde h[...?] strecken[de] zuut en[de] noort tzuuthen[de] vand[en] gheheeten sticke an Kaerls berre landts en[de] tnoorthen[de] an de dreue vand[en] abt van zi[n]nebeke en[de] de zuutzijde Jeghen doude straete Belopen[de] de voors[eijde] p[er]ceelen al tsame vijf ghem[eten] en[de] twe lijnen tenen zekere[n] t[er]mijn van neighen Jaere[n] ghedueren[de] en[de] dat Jaerlijcx o[m]me de so[m]me van twintich pond[en] par[isis] vlamsche mu[n]te zuuer ghelt die Jaerlijcx te betaelen ons often o[n]sen onsen [sic] procure[u]r en[de] ontf[anghe]re te meess[en] ofte die Wij daer toe co[m]mittere[n] zullen al teenen payme[n]te es te Wetene te bamesse Wat of teerste Jaer en[de] bamesse vallen zal en[de] v[er]scynen Jnt tJaer duust vijf hondert twe endertich en[de] zo voort van Jaere te Jaere tot dat den voorscreue[n] t[er]min van neighen Jaeren gheexpiereert en[de] ghepassert Wert en[de] moeten tvoorscreue[n] landt ten afschedene vand[en] voornom[den] t[er]mijne laten vijt[?] goed[en] doene alst Was ten vutgheue[n] van deiser huere zonder scemp fraude often malengien ende es ooc besprec en[de] voorwaerde Waert zo dat de voornom[de] Heere ofte zij[n] co[n]uent Waere[n] Jn ghebreke van alle Jaere wel en[de] deuchdelijc ons ofte o[n]s[en] procure[u]r en[de] o[n]tf[anghe]re ofte ghemitterde te betaelne zo dat teen payment tandre achterhaelde o[n]betaelt zo zoude Wij handt meughen slaen an tvoornom[de] landt en[de] [h]ende maken[de] vand[en] huere midts dat o[n]s belieft Waer of Wij optie hebben zulle[n] en[de] zij niet en[de] o[m]me dat deise voors[eijde] huere goet vast en[de] ghestade blijue[n] zoude zo hebben Wij Deken en[de] cap[itte]le voorscreue[n] deise p[rese]nte l[ett]ren ghedaen zeighele[n] met o[n]se zeighele van causen vuthanghen[de] en[de] ghedaen teekene mette[n] handteeken[ne] van o[n]s[en] p[ro]cure[u]r en[de] o[n]tf[anghe]re a[n]no xv.C neighen en[de] twintich den xx.ten dach [van L]auwe

De mandat[o] Decani et cap[itu]li

Jta est Tho[mas] Herwin [handtekening]

test

De landen ghehuert Bij mijn hee[re] van zu[n]nebeke ieghens de hee[re]n vand[en] Capitele va[n] meesene hier [?] en[de] Jn noordschot[en]

[moeilijk leesbaar:] Den Abt van Sonnebeke heeft gepacht vyf gemeten landts gelegen in Noordt schote int Jaer 1532 vande deken van meessene etc[etera]