Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-213

Algemene gegevens

Analytische datum: 09-03-1529

Opmerkingen analytische datum: Uitgaand van de veronderstelling dat de paasstijl werd gebruikt, werd het jaartal aangepast // Bijkomende datering: "vp den neghensten dach van der maent van maerte xvC xxviij" (09/03/1528; rekening houdend met de paasstijl: 09/03/1529).

Type: Veroordeling van Jacop Maertin door de schepenen van Zonnebeke tot een boete omdat hij niet verscheen voor de rechtbank, na gedaagd te zijn

Beschrijving: Omdat de varkens van Boudin vander Gracht en Jacop Maertin losliepen op het kerkhof van Zonnebeke, werden ze door de amman gevangen en overgedragen aan de baljuw, die hiervoor van de eigenaars een boete eiste. Ze werden gedagvaard om zich te komen verdedigen; Boudin pleitte ziekte, Jacop bleef gewoon weg. Om deze reden veroordelen de schepenen van de heerlijkheid van de abdij van Zonnebeke Jacop tot een boete van 3 pond parisis.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wy Joos Traetsaert Cornelis Gheysin Marcx Priem Venandt Stoorm ende Cornelis van Eecke Scepenen van Eerweerdighen vadere jn gode Willem van Steelant Abt prior ende ghemeenen conuente van Zunnebeke heeren van Zunnebeke Doen te wetene allen lieden dat zekeren tijt es leden den amman vander zeluer heerlichede ghescudt hadde zekere zwynen vp tkerchof van Zunnebeke ende die ouerghegheuen den bailliu by zynen eede ende daeromme vp gheroupen by daginghe Boudin vander Gracht ende Jacop Maertin wien de zelue zwynen toegehoorden jeghens den bailliu Omme van hemlieden ende elc zonderlinghe thebbene de boete naer den jnhoudene vanden [heel stuk onleesbaar door plooi] ghesuspendeert hadde gheweist bijden appeele ghejnter[...]ctert bij Joos Lansame bailliu vande zale ende casselrye van Ypre Ende dat de zelue bailliu sichtent vanden voorseiden zijnen appeele gherenonchiert heift zoo heift den voornomden bailliu van Zunnebeke ander waerf ghedaen vproupen ende jnthimeren de voorseide Boudin vander Gracht ende Jacop Martin Omme hemlieden te commen deffenderen jeghens de voorseide ghescutten jndient hemlieden goet dochte volghende den welcken de voorseide Boudin vander Gracht ende Jacop Maertin ghedachuart hebben gheweist te comparerene voor ons vp den neghensten dach van der maent van maerte xv.C xxviij Ten welcken daghe de voorseide Boudin vander Gracht dede vertooghen noodt zinnen van zyecten dat hij niet compareren en machte ende was mids diens also v[...?]alst hem anghync ter manynghe vanden bailliu ons maenheere vutghestelt jn state totten naesten dinghedaghe Ende also verre alst anginc den vorseiden Jacop Martin den welcken compareerde ende als hy de zake hoorde Roeren ende datter zo verre jnne gheprocedeirt was als dat de zake stont omme te pungierene[?] van andwoorden ende met datmen scepenen manen zoude zoo vertrack hy vuter vierscaere ende bleef wech doe zoo was byden voornomden bailliu mids dat hy jnghebreke bleef te comparerene ofte eeneghe excuse ouer hem te doene ofte by procureur te doen doene verzocht de voornomde Jacop ghecontumaceirt thebbene ende by zynder contumacie hem ghecondempneirt thebbene jnde boete naerden kuerren Soo wast dat wy scepenen hiervp ghemaent zynde ende Raedt gheuen hebbende ghewyst ende verclarst was bij desen de voorseide contumacie Condempnerende den voorseiden Jacop Martin jnde boete van drie ponden parisis naerden kuerren te jnnene vp hem ende altsijne waert gheleghen ofte beuonden wert binnen der langde vanden Roede Dit was ghedaen jnt jaer duust vijf hondert ende Achtentwintich den neghensten dach van Maerte

test

Zunnebeke. Contumatie van Boudin vander Gracht ende Jacop Maertin angaende huerlieder zwijnen vp tkerchof gheuaen anno 1528.