Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-444**

Algemene gegevens

Analytische datum: 07-12-1660

Opmerkingen analytische datum: De afrekening is niet gedateerd; als datering wordt de meest recente voorkomende datum gebruikt // Bijkomende dateringen: "den 6en februari 1639" (06/02/1639); "den vijen februari 1659" (07/02/1659); "den xen maerte 1659" (10/03/1659); "viij April 1659" (08/04/1659); "den xven Ianuarij 1660" (15/01/1660); "den vijen decembre 1660" (07/12/1660); "den xxjen Junij 1659" (21/06/1659); "den xxven mey 1660" (25/05/1660).

Type: Afrekening van de betalingen en leveringen van Jan de Gandt aan de abdij van Zonnebeke in mindering van zijn achterstallige pacht

Beschrijving: Afrekening van de betalingen en leveringen van Jan de Gandt aan de abdij van Zonnebeke in mindering van zijn achterstallige pacht.

Opmerking: Het document bevat twee teksten; zie ook BRU-AGSB-Z-444***.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Declaratie vande betalynghe ende Leuerynge gedaen by Jan de Gandt op ende in minderinghe van tgonne hy ten achteren is van Lanspachte aende Eerweerden Prelaet van Sonnebeke soo hiernaer volcht

Eerst eenen assignatie opde wedewe Glaude de dieu inhoudende de somme van - x lb x s grooten

Item geleuert tweentwintich wers twee geldende beyten met eenen ram tot xiiij lb x s grooten het stuck die bedragen afgetrocken ses ponden grooten daerop betaelt - xxiiij lb iiij s ij grooten

[bij quitantie[?]] Betaelt aende Scout degewiet van straetboeten gewesen voor het ancommen vande h[...?]en pacht - viij s grooten

voorts noch in reste van Leuerijnghe van laecken aen Passcier de blakere - x s grooten

Aen mathys matheussen ouer het scryuen vande pachtbrieuen - viij s grooten

Jtem comt noch goet ouer de Leuerynghe van xxv [...?] by syne Eerwardicheyt ontfangen vande weduwe middelem tot xiij lb x s het stick - xxviij lb ij s vj grooten

[by acquyt] Item betaelt ouer de pointinge van twee Lynen bosch - xviij s grooten

Item vant goet by rekeninghe aende heer Paster van nieukercke - j lb x s [...?]

test

[by acquyt] den 6.en februari 1639 aende ontfanger van het Clooster - ij lb grooten

Betaelt ouer den dispensier een stoop wyn - iij s viij grooten

Den vij.en februari 1659 aende Pasteur van nieukercke ses ellen swart laecken van x lb v s [...?] d[...?]e - v lb ij s vj grooten

Aende seluen een elle 1/2 dobbelen baey van iiij s delle - x s grooten

noch aen seluen een elle 1/16 laecken - xvij s ix grooten

[by order] Den xen maerte 1659 aen die van sonnebeke voor laecken - v lb xij s viij grooten

Aen heer moenens[?] oort nieukercke viijen April 1659 vyf ellen laecken van xiiij lb [...?] delle - v lb xvj s viij grooten

Den vij.en [septem]bre noch aende seluen vyf ellen laken van xviij lb [...?] delle - vij lb x s grooten

[by order] Item noch aen seker Jongman van tclooster van drie ellen en half laecken tot xj bl xij s grooten delle ende twee ellen baeij tot ij lb ij s [...?] delle - iij lb xiiij s viij grooten

Den xv.en Ianuarij 1660 aende heer dispensier betaelt - xiii s grooten

[by acquijt] Den vij.en decembre 1660 aende heer dispensier betaelt - ij lb grooten

Somme tsamen j.C lb xj s vij grooten

Tsedert desen is noch betaelt in gelde byde die vande vornomde de gandt - viij lb grooten

Gedeelte van

test

Betalinge van Steuen seurinck

Aluoren aen [...?] mahieu den xxj.en Junij 1659 - ij lb [...?]

Aende seluen den xxv.en mey 1660 - iij lb grooten

Aende heer dispensier den vij.en [decem]bre 1660 - ij lb grooten

aende voornomde mahieu ten tweestonden - ij lb x s grooten Aen Joos Sonerk[?] by ordre - vj lb v s vij grooten

Tsamen

xv lb xv s vij grooten