Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-444

Algemene gegevens

Analytische datum: 10-09-1652

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "bamesse xvj.C vierenvyftich" (01/10/1654); "bamesse xvjC liiijtich" (01/10/1654); "bamesse xvj.C vyfenvijftich" (01/10/1655); "te [sint] martens daghe" (11/11); "lichtmisse" (02/02); "bamesse 1653 ende 1654" (01/10/1653 en 01/10/1654).

Type: Verpachting door de abdij van Zonnebeke van grond te Roeselare aan Jan de Gandt en Steuen Suerinck

Beschrijving: De beheerders van de Zonnebeekse abdijgoederen verklaren dat zij land te Roeselare voor een periode van 9 jaren (ingaande bamis 1654) in pacht gegeven hebben aan Jan de Gandt en Steuen Suerinck, en dit voor de som van 28 pond groten per jaar [+ bijkomende voorwaarden van de pacht].

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wy heer Hubert Wicquaert Prior, heer Joannes Gontier, ende heer Antheunis van Daele religieusen ende administrateurs ghecommitteert bijde heeren Vicarissen des Bisdom van Jpre prelatura Vacante, vande goederen toebehoorende d'Abdye van Sonnebeke, kennen wel ende deuchdelick in pachte ghegheue t'hebben soo sy doen midts desen, aen S[ieu]rs Jan dela[...?]aer [onleesbaar door plooi] ende Steuen Suerinck beede tot Rousselaere, die van ghelycken kennen in pachte ghenomen t'hebben, onder de clauzulle van een voor al ende elck voor ander in solidum, den nombre van ontrent sessenveertich ghemeten lants, [syndel/tix/pendelanden?] binnen der prochie van Rousselaere, nu verpacht aen meester mattheeus de Wieze tot bamesse xvj.C vierenvyftich ende daerte vooren aen Jooris Jansone met welcke groote situatie ende gheleghentheyt de pachters hemlieden te vreden syn houdende sonder eenighen mate te moeten leueren, dat voor eenen termyn van neghen Jaeren Jnnetegaen bamesse xvj.C liiij.tich voornomt[?] naer t'expireren vande pacht vande zelue de wieze ten pryse van achtentwintich ponden grooten t'siaers suyuer ghelt bouen? alle lasten ende oncosten, met eene gratuiteijt van een eenen [...?] ende twaelf stoopen wyn ter conuente van Sonnebeke, danof t'eerste jaer vallen ende verschynen sal bamesse xvj.C vyfenvijftich ende alsoo voort van Jaere te Jaere tot het expireren vande voorseyden neghen Jaeren de betaelinghe te doen in twee payementen te weten d'een helft van heurlieder pacht somme [...?] martens daghe, ende dander helft te lichtmisse daernaer

test

precies midts conditie dat de pachters ande heeren verpachters vuytten name vande voorseyde Conuente sullen goet doen, ende opden ghestelden valdach betaelen ouer Meester mattheeus de wieze twee Jaeren pachts ten aduenante van drijentwintich ponden grooten t'siaers, staende te verschynen bamesse 1653 ende 1654 naer vuytwysen vande pachtbrieuen danof synde, ende oock de voornomde heeren verpachters ontlasten, garranderen, ende jndemneren van alle oncosten endelasten die opde voornomde landen souden moghen ommeghestelt ende ghepoinct worden, gheduerende de voorseyden twee jaeren daervoren de voornomde pachters sullen ghenieten t'heurlieder risque ende pericle de voornomde twee Jaeren pacht tot laste vande zelue dewieze ten effecte van welcke aen hemlieden bydesen wort ghegheuen transport ende cessie van actie in forma tot laste[?] vande zelue de wieze, ofte den gone dezelue landen by naer pachte ghebruyckende, sonder garrant, Angaende de ouervoethede[?] Jndien daer eenighe beuonden wierde metten wasdom vande hout[...?]iende het ghetal van voornen vp ende jnde landen wesende, sullen de pachters ouergheleuert worden by ghetalle ende prysie ten expireren vande pacht vande voornomde dewieze daer van sylieden ten expireren van heurlieder pacht schuldich syn re[...?]ing ende restitutie te doen, dan min ofte meer alsdan bevonden wesende, elcanderen[?] danof jnstant te doen by prysie te segghen van mannen de pachters syn verobligeert jaerelicks te planten ende metter gratie Godts te hauden groijen twaelf[...?] potstaken[?] daer de [...?] noodig ende bequaem sullen wesen, sonder deductie ofte recompense dies sullen de pachters vermoghen heurlieder ghepacht dlanden

test

aen ander lieden voornomt te verpachten, midts die niet mishandelende maer ghebryijckende naer costume ende vsance der zale ende Casselrie van Jpre, blyuende niet min sylieder pachters altyt in dese heurlieder obligatie, sonder dienangende eenighe afwysinghe te moghen doen, Jn kennisse der waerheyt soo syn hier van ghemaeckt twee ghelycke voorwaerden; eene voorde heeren verpachters, ende eene voorde pachters, die sylieder naer lecture hebben onderteeckent, met heurlieder ghewoonelicke hanteecken desen thienden septembre xvj.C tweenvyftich ons t'oorconde

zuerinckz

Jan de Gandt

[in de linkermarge:] de pachters syn noch schuldich telcken Jaere te leueren twee coppers [...?] anden heer pasteur van oostNieukercke, synde vande voorseyde Conuente, voor [...?]sie

test

Rousselaere Pachtbrief van Jan de Ghandt ende Steuen suerinck 1652

De Gandt ende Suijrinck