Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-456

Algemene gegevens

Analytische datum: 28-03-1656

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "dese half maerte 1656" (15/03/1656); "hedent desen 28.en maerte 1656" (28/03/1656); "den 28.en maerte 1657" (28/03/1657).

Type: Verklaring dat de abdij van Zonnebeke Pieter Ghijselen filius Joos nog geld schuldig is voor de koop van diens brouwerij

Beschrijving: Abt Hubertus Wicart van Zonnebeke verklaart 100 ponden groten Vlaams schuldig te zijn aan Pieter Ghijselen filius Joos voor de koop van de brouwerij naast de herberg Het Hert, plus bijkomende kosten.

Opmerking: Kopie. // Het document bevat meerdere teksten.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Wij damp hubertus Wicart, Abt ende heere van Sonnebeke, soo ouer ons seluer als wtter Naeme van onse Abdie kennen bij dese wel ende deuchdelick schuldich te sijne an Pieter Ghijselen filius Joos ofte de gonne die sijn actie hebben sullen de somme van hondert ponden grooten vlaemsch ende dat ter Cause vande coop van de brauwerie staende van noorden onse herberghe ghenaempt den hert die wij Ieghens den voornomden Pieter ghecocht hebben te weten de brauwerie te weten de brauwerie [sic] met den Ast, den ketel Cuijpe backen Looseboom ende Loosenbuijck de waghen giet ende vlote de pittijnghe gooten Loot ende de Vier vorcke die wie tsamen ghecocht hebben voor de voorseide somme van hondert ponden grooten vlaemsbouen een pistole aen sijne huijsvrauwe ghereet betaelt waerop ons paeijment doet de somme van neghenentwintich ponden grooten die wij goet behouden hebben van landt pachte ende huijshuere ghevallen dese half maerte 1656, voorts sullen wij hem tellen ghereet de somme van elf ponden grooten vlaemsch ende de resterende tsestich ponden grooten vlamsch vermoghen die te houden ten Jntreste naer aduenante vande penninck xvj.e beloopende Jaerlickx de somme van drie ponden vijfthien schellijnghen grooten die sullen beghinnen Cours nemen van hedent desen 28.en maerte 1656 dies teerste Jaer van betaelijnghe vallen sal den 28.en maerte 1657 ende alsoo voorts van Jaere te Jaere tot den vplegh vande voornomde tsestich ponden grooten

test

[...?]an Carel de boutte ons Cloostre [...?] 27 lb 11 s tsaers betaelt tot maerte 1662 inclusiue