Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-462*

Algemene gegevens

Analytische datum: 07-02-1657

Type: Verslag door gezworen taxeerders betreffende een pachtgoed te Passendale, onder de jurisdictie van de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: Verslag door Sanders Verstraete en Jaques de Fraeije, gezworen 'prijzers' (taxeerders) van de Zaal en kasselrij van Ieper, op verzoek van Cristijaen Pattijn als afgaande pachter, en Fransois Vuist als aankomende pachter, op een goed te Passendale binnen de jurisdictie van de abdij van Zonnebeke, voornamelijk betreffende de fruit- en andere bomen op het goed.

Opmerking: De kopie dateert van 08/02/1657; het origineel bleef niet bewaard. Voor de persoonsnamen, plaatsnamen en instellingen: zie BRU-AGSB-Z-462.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Copie

Vpden vij.en februarij 1657 es bij ons onderschreuen Sanders verstraete ende Jaques de fraeije ghesworen prijsers der zale ende casselrie van ijpre ouersien ende ghepresen ten versoucke van van [sic] Cristijaen pattijn als afgaenden pachter ende ouerler ter eender, ende Fran. vuist als ancommenden pachter ende ouernemer ter ander tgonne beuonden [...?] pachtgoeicken gheleghen Inde prochie van passchendale verre noordt vande kercke competerende mijn Eerweirde heere den prelaet van zonnebeke, consisterende Inder manieren hier naer verclaerst //

Aluooren den groenen loopenden houdtprijs beuonden vp tvoornomden hofstedeken met ghesnouck vande trounck ende vpgaende boomen, mitsgaders de coppillie vande doornehaghen oordinare ter mannestag[...?] bouen zes hondert vijftigh ameloosen staenden laatprijs de somme van xl s parisis

Ghetael van boomen ende plantsoen vp tvoornomde hofstedeken beuonden

Eerst appelboomen onder groote ende cleene zessendertigh ende den afgaenden en heefter maer In bewaernesse ontfaen eenendertigh dus ouerghetal vijfue die gheex[timeer]t zijn de somme van iij £ parisis

Peerreboomen onder groote ende cleene neghen ende den afgaenden en heefter maer In bewaernesse zesse dus ouerghetal drie prijs xlviij s parisis

[in de marge naast de appelbomen:] den ancommenden pachter consenteert ande afgaende dit ouerghetal te weirren dus alhier an zijn zeluen

test

Pruimelaers vierendertigh ende den afgaenden moeter laeten neghenentwijntigh dus ouerghetal vijfue prijs xxx s parisis

Krieckelaers drie die den afgaenden aldaer moet laeten

Kersselaers veerthiene ende den afgaenden en moeter maer laeten twee dus ouerghetal twalfue prijs de somme van iij £ parisis

Mispelaers twee die den afgaenden aldaer moet laeten

Een cornillieboom ende eenen wijngaert die den afgaenden ten zijnen ancommen In bewaernesse heeft ontfaen

Eecken plantsoen onder groote ende cleene iiij.XX ixtigh ende den afgaenden moeter laeten bouen een vijftigh die ghevelt zijn omme een coistal te maecken ten westeijnde vanden huise tweenvijftigh dus ouerghetal zeuenendertigh prijs de somme van xij £ parisis

[in de marge:] ouerghenomen bij den ancommenden pachter

Ersschen zesse ende den afgaenden moeter laeten zeuen dus te cort eenen prijs xij s parisis

[in de marge:] schade voor den afgaenden

erspen thiene ende den afgaenden en moeter maer laeten neghen dus ouerghetal eenen prijs xij s parisis

[in de marge:] [...?]Bate voor den afgaenden als bij den laeten ancommenden ouerghenomen

Elssen derthiene ende den afgaenden en moeter maer laeten zesse dus ouerghetal zeuen prijs lvj s parisis

[in de marge:] ouerghenomen ancommende pachter

test

Abeelen achte ende daer en moeter maer blijfuen viere dus ouerghetal viere prijs iiij £ xvj s parisis

Vpgaende wulghschins drie ende den afgaenden moeter laeten zesse dus te cort drie prijs Zijnden drie die aldaer moeten blijfuen xviij s parisis

[in de marge:] schade voor den afgaenden

Trounckboomen van diuersche soorten van houtte onder harde ende sochte zessendertigh ende den afgaende moeter laeten zessentwijntigh dus ouerghetal thiene prijs de somme van iij £ parisis

[in de marge:] ouerghenomen bij den ancommende pachter

Plandtstaecken twee en twijntigh die den afgaenden gheplant heeft prijs xxxiij s parisis

Somme Tsamen vor t[...?] afgaende[...?] baete compt bouen zyn te corth. van ghetaele ende bouen tgonne hij hier vooren consenteert te weirren xxv £ vij s parisis

Aldus ghedaen ten daghe ende Jaere alsuooren ter presentie ende volghende tbeleet vande afgaende ende ancommende pachter ons Toorconde ende was onderteeckent sanders verstraeten ende J. de fraeije elck met zeker marcq[...?]

Naer collatie ijeghens zijn origijneel onder mij onderschreuen rustende Is dese copie daermede beuonden t'ackorderen desen viij.en februarij 1657 Toorconde J. [...?] fraeije 1657