Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-463

Algemene gegevens

Analytische datum: 20-03-1657

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "den jen sporcle 1657" (01/02/1657); "in daten iije sporcle xvjC zeuenenvijftich" (03/02/1657); "vanden jen sporcle tot den jen ougst 1660" (01/02/1660 - 01/08/1660).

Type: Verkoop van een rente te laste van de abdij van Ten Duinen door Beernaerdt Schee en echtgenote aan Jan Wales

Beschrijving: Beernaerdt Schee en Hijpolita La Hoes, zijn echtgenote, verklaren dat Jan Wales (of diens erfgenamen) de helft heeft gekocht van een rente die tevoren volledig aan het genoemde koppel toebehoorde en die ten laste is van de abdij van Ten Duinen, en dit voor de som van 225 pond groten Vlaams. Een hofstede te Dudzele dient als garantie voor deze rente [+ voorwaarden van de rente]. Op de achterzijde van het document wordt vermeld dat het document betreffende de rechten van Jan Wales nietig gemaakt werd.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Ick Beernaerdt Schee ende Hijpolita La Hoes mijne huusvrauwe, kennen ende lijden bij desen, dat Jan Wales ofte den gonnen naermaels zijne actie hebbende, wel ende deughdelick toecompt ende toebehoort d'helftscheede van eene rente, ende rentebrijeff van vijff entwijntich ponden grooten t'siaers losselick den pennijnck achthiene Ingaende den jen sporcle 1657 onder ons berustende ende al gheheel t'onsen proufijcte alleen sprekende ghepasseert voor Joncheeren Ph[i]l[ip]pe van Boonem ende P[iete]r deleslie schepenen 's lants van Vrije, in daten iije sporcle xvj.C zeuenenvijftich onderteeckent F. de Ruddere, ende tot laste van Eerw[eerde] heere ende Vader in Gode, Gherardus de Baere Prelaet van Duijnen metsgaders Dam Carolus de visch prior, Dam Matthias vande kerckhoue ouderlijnk ende Dam Balduinus Winneels Secretaris, soo ouer hemlieden als ouer het gheheel corpus vande Clooster vande Duijnen, die tot Breeder versekerthede vande selue rente daerinne verbonden ende ghehijpotijcqueert hebben, eene hofstede in Dudzeele daer Iegenwoordich bij pachte op woont Jaequemijne de Broeckere, weduwe van Franchoijs van houtte, groot ij.C xiiij ghemeten lxxxij Roeden landts ligghende binder waeterijnghe van groot Reijgersvliet immers soo de selue hofstede inde voorseyde rentebrijeff belegert is, ende tot de Jaerlicxsche Innijnghe vande verschenen croijsen, verkenning aldaer mede, staende

test

Assignatie, op den pachter ende ghebruijcker vande selue landen nu zijnde, ende de gonne naermaels zijn sullen, voor welcke helft scheede denvoornomden Wales, neffens ons ghetelt ende Betaelt heeft, ende den voornomden Eerweerden heere Prelaet, tweehondert ende vijffentwijntich ponden grooten vlaems, ouer d'helft van het Capitael vande voornomde rente van xxv £ grooten tsiaers den pennijnck xviij.e. metsgaders thien schellinghen ende x grooten ouer d' helft vande costen vanden brijeff, als ptaure.[?] Ph[i]l[ip]pe Rapaert, tot xxj s viij grooten int gheheel; Accorderen en admitteren wel ende ghetrauwelick bij desen, ter causen voorseyt den seluen Wales tot den Jaerlicxschen ontfanck vande verschenen croijsen tot zijn helft, t'elckerwerff als die bij die vande voornomde cloistre, betaelt werden en anders niet; zijnde onsewille ende verstant, zijne helft in onse burse niet te trecken, nochte oock int verschot niet te wesen, als de voorschreuen Jaerlickse betaelijnghe niet gheschiet en waeren: alles ten goeder trauwen ghedaen inde presentie vande onderschreuen desen xx.en maerte 1657. T'orconde

Beernaert Schee

hypolyta de lahoes

katelinne schee

De helft van 't capitael is daer van 1/2 Jaer [...?] vanden j.en sporcle tot den jen ougst 1660 is g'helft vande costen vande Brijeff is t' somma

225: 0: 0 6: 5: 0 [...?]: 10: 10 £ 231: 15: 10

test

Doende te noteren dat L. maes, mits minuteren op 'tregistre de constitutie vande rente in desen vermelt, ghetae[...?]t heeft van correct te beschrijuen de qualiteijten vande Duijnheeren neffens hemlieden Eerweer[de] heere prelaet ghet[...?] hebbende 't voornomde registre vanden noordquartier 'slants vanden vrijen; soo dat hij Dam matthias vande kerkhoue qualifieren most als Secretaris vanden Capitle[?] vanden Cloostre van Duijnen, ende Dam Bouduin winneels secretaris vanden Eerweerden heer Prelaet, dat hier ghestelt is voor m[...?]

dese voornomden brief vande helft die den voornomden waeles pretenderende is ghekassert ende te niet ghedaen ouermits ick Bernaert schee hebbe de heele rente van 25 lb tjaers hebbe an ditte waeles al op gheleijt en te myne waertghe[...?] ghelyck et blickt byde quitantyen