Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-464

Algemene gegevens

Analytische datum: 02-06-1657

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "opden 2?en meije 1654" (2?/05/1654); "van date 26en maerte 1642" (26/03/1642); "op den 12 feb. 1643" (12/02/1643); "op den 14en marty daernaer" (14/03/1642).

Type: Geschil tussen de abdij van Ten Duinen en de dijkgraaf en gezworenen van Melopolder betreffende enkele rechten van de abdij in die polder

Beschrijving: Juridische stappen in een geschil tussen de abt van Ten Duinen en de dijkgraaf en gezworenen van de Melopolder in de polder van Graauwe. De abdij wordt gevraagd haar rechten in die polder (tiende, visserij) met documenten aan te tonen, zoniet zal zij deze rechten niet kunnen blijven uitoefenen. [geen directe link met de abdij van Zonnebeke].

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Den eersten Notaris ofte andere publycq persoone Die dese in handen sal gheleuert worden sal hem [ten versoucke vande eerwaarde heer prelaet van Duijnen] beliefuen te tranporteeren aende Principaele ghecommitt- eerde Dyckgraue ende gheswoorene ende ghemeijne ghelande vande polder vande grouwe ghenaempt Melopolder aende persoone van J. Wandelaerts ter Ordinairs vergaederynghe aldaer in dheeren keele[?] ofte bij faute van vergaderijnghe aende seluen Wandelaerts alleene aen te kennen gheuende wtter name vande seluen syne [...?] dat deselue opden 2[?].en meije 1654 ontfanghen heeft sekere Insinuacie wttenhoofde vande Dyckgraue ende gheswoorene voornomt daer by sij de selue wt crachte van toctroy ende resolutie daervan zynde willen versteken van t'recht hem competeerende aende landen van de seluen polder midtsgaders trecht van thienden visscheryen ende andersints wttenhoofde van d Abdie van ter Doest ten sy by hem ouerbrenghen syns bescheeden [...?] verificatie daer toe dienende binnen den tyde van drie weken naer dat vande selue jnsinuacie in handen vande seluen dyckgraue ende by ghebreke van diere de voorseyde syne abdie ofte hun actie hebbende van t'selue recht absoluyt soude versteken wesen ende blyfuen, behouden[...?] Juratiue publicatie binnen 14 daeghen naer d'expiratie vande selue drie weken ende purg[...?]e van [...?]enen losdage etcetera ende want de selue jnsinuatie notoirelick nul is, soo by ghebreke van Jurisdictie vande voorseyde Dyckgraue ende gheswooren ende naementlick dat by het Octroy wesende van date 26.en maerte 1642 gheaduoueert[?] jnde Juratie[?] van syne Ma[jesteij]t van Spaegnen op den 12 feb[ruari] 1643 ende ghejntermeert Jn syne camer van rekenynghe op den 14.en marty daernaer andere gheen vermoghen aende seluen Dyckgrauen gheswoo- rene en is ghegeuen dan omme ghelycke verstekynghe te

test

Doene dan tot laste vande gone die bouen tdefaul van exhibitie van hun verifieren oock in ghebreken sullen blyfuen van hunne gheschooten te betaelen, Ende dat al soo coniunctelick Ighebreck van t'[...?] ende [...?]nasalick? van tandere soude moeten gheschiet hebben om erghene in te vervallen ende naementlick van gheschoo ten te betaelen [...?] sal den seluen notaris versoucken dat den selue dyckgraue en gheswoorene sullen belieuen te declareeren ofte den heere requirant ofte syn admodiateur Jn faute ghebleuen sijn vande selue gheschooten ofte eenigh deel van dier te betaelen jntregard van eenighe landen daervan hij in possessie is ende ouer hoe veel ende tot wat somme te meer dat den heer requirant ende sijn admodiateursnu daer van van ouer soo veel[?] Jaeren in paisible positie? sijn ten contentemente vande ghecommitteerde ten tijde vande bedyckynghe aende welcke buijtten [...?]ftelick suffisantelick Ende fr[...?] moeten ghetoont sijn gheweest[?] alderstondt sy [...?] ofte syne Admodiateurs totte selue positie[?] hebben gheadmitteert [welck ad[...?]re] die positie[?] van[?] soo veel Jaeren is gheconfir- meert protesteerende Jn cas van voortgang van nulliteit ende van alle kosten schaeden ende Jnteresten midtsgaders dat hy hem daer van zal doen repareeren bij alsulcke middelen als hij sal vinden te behooren midts dat alsnu in alle ghevalle anders niet en kan openstaen als t'petitoin? versoucken[?] [...?]sulcx dat denseluen notaris voorts notitie sal houden van hun andtwoorde om hen daer nae te requ[...?]ren [...?] Dezen 2.en Junij 1657 Ten presente van Jon Corn[elis] keynoght[?] ende d heere Baud[ewijn] Lespe

Jgerardus Abt van Duynen

[...?] J. De Moor Not[aris]

test

Protest Jeghens de gheswoorene ende Dyckgraue vande grauwe 1657