Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-472

Algemene gegevens

Analytische datum: 21-08-1659

Opmerkingen analytische datum: De datum is de datum van registratie van het originele document door advocaat Rotsaert // Bijkomende datering: "1658".

Type: Overzicht van de jachthondenmerken in Vlaanderen, en toekenning van een eigen merk aan de abt van Zonnebeke als heer van Zonnebeke

Beschrijving: Kopie van een akte door de Luitenant-Generaal van de Grote Jagerij en Hoge Forresterij van Vlaanderen. Het eerste deel bevat een lijst van de vazallen en andere gepriviligeerde personen die binnen het graafschap Vlaanderen het recht van de ‘Vrije Jacht’ hebben. Naast iedere naam staat het teken waarmee de jachthonden gemerkt werden. In het tweede deel wordt vermeld dat de prelaat van Zonnebeke, als heer van Zonnebeke, zijn jachthonden met het chi-ro-teken zal mogen merken.

Opmerking: Kopie. // Het document bevat tientallen plaatsnamen en een aantal persoonsnamen; de plaatsnamen en persoonsnamen in de opsomming werden niet opgenomen onder 'Personen' en 'Instellingen'.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Raect abdije Sonnebeke

den 21. ougst 1659 gelaten in handen vande advocaet Rotsaert d'originele acte van vrijhede vande jaght verleent ande heere prelaet van sonnebeke, om dat om [...?] te registreren

1658

test

Notitie ende Registrature van alle de vassal- heeren ende andere ghepriuiligeerde persoonen hebbende de vrije Jacht ende particulier teecken ouerghebracht by denombremente n memorable possessie met verificatie van het teecken der houden ende Jeerst de teeckenen der houden waeruan denombrementen staen int selue Registre folio 92 alles naer een volghende sonder de minste additie oftrasuere ende staet aldus dyt syn de mercken jn teeckenen vande houden binnen de Prouince jn Graefschappe van Vlaen[dren]

Tmerck ende teecken van syne Ma[jestey]t ………………………

Armentiers Aelst euerbeke Auelghem gruthuese Anseghem Instroije Aelstene Bellem Becelaere Bellewaert Belleghem Boesinghe

test

Bokele[?] Busbeke Beueren by Audenaerde Beueren by Rouselaere Bonduies Boucle Cokelaere prochie Coijeghem Cortrycke Comene Clyke Cuerne Cobrij le Commandeur Cockscamp Caenneghem Dixmude Dentereghem

test

Dadizeele Derlicke Desselghem in deele Deinse in deele Drenoultre Eecke Euerghem Euerghem prochie Eename ende neder Eename Eeclo Eerend Bodeghem by Aelst Ekelbeke het foreijn Ghendt de Beenhauwers Gheluwe prochie Gauere voor een deel Ghystele binnen de vierbrugghen Hardoije prochie alleene Hallawijn

test

Hoyeghen de prochie Harlebeke Huele Honscoete Harsele Hondtsen met de splete Heeghem Hoogher Camere Hauweke Iseghem Ipre de stadt Inghel munster Ientsceele Loeheren Lauwe Lanno [...?] van beueren Lichtervelden Laeren Lendele

test

Langhemaerck Liedekercke Muelebeke Maeldeghem Marque Moen Meenen Meessene Machelen Morsele prochie Morsele Mooscroen Morsele Maele Merre In neuele Nederwastene Noorscoete Nieukercke Noeckeren

test

Outriue Ouer merre Olsene Ooscamp prochie Paemele Pittem Poeperynghe Pouke Peck Peteghem Ronse ofte Renay Rechem Rouselaere part Rumbeke Rumbeke in Rousselaere Russelere[?] Rolleghem Roesebrugghe Slus Sulten

Kulak-Archief 5A-472h.jpg

Spierle Touraudt met winendaele Tielt Tilleghem Torghem Templeiue Vrsele Vichte Voormeseele Vinderhaute Viue Vlamertinghe Winghene Wieskercke Warreghem Wackene West fleteren Waestene p[roch?]ie van Sinaij

test

Westoutre Zweueseele Wallebeke Zweuekercke Zweueghem Zwinghen zwaringhen

Te annoteren in particuliere notitie te doen nemen vanden particuliere teeckenen alhier gheregistereert by prouisie soo nieuwelicx inden siege vande groote Jaeghe- rie als wanneer zal gheexhibeert worden relieuementen der seluer by syne majesteit gheaccordeert

Hedent date desen is beuonden by mij onderschreuen In qualiteijt van Luitenant ghenerael vande groote Jaegherie ende hooghen forresterier vande prouincie van Vlaenderen beuonden dat Jngheuolghen vande Informatien by mij ghehoort up het faict vande vrije Jacht vande eerweerdighe heere prelaet van t sonnebeke als heere der seluer plaetse

test

deselue Informatien wesende souffisant omme de Jacht te exerceren ende teecken hier Inde marge staende te laeten teecken opde Jacht honden als beuindende de voorseyde informat[ie] [...?]onde paisible possessie souffisant [...?] mitterende de saecke ten p[rese]n[?]e inde gracie ende goede wille van syne Majesteyt tot relieue- rene[?] Jnforma[...?] ende vuijt crachte van syne excellencie[?] den heere Marquis van Trelon als opper Jagher ende hoogh forrestier van vlaenderen ons ghegheuen tot het reguleren vande teeckenen [?] by den placcaete[...?] ghedraeghen hebbe ick onderscreuen in qualiteyt als vooren [?] het selue teecken voorseyt den eerweerdighen heere competerende alhier gheregistereert daer als bouen ende daeraan ghelaeten notitie aende ghone ende den heere dij is competeren quod attestat[...?] ende was onderteeckent C. vanden houe notaris met seker maerck

[chi-ro-teken in de linkermarge]

test

Teeken van de honden die vermoghen Jaeghen