Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-494

Algemene gegevens

Analytische datum: 17-03-1662

Opmerkingen analytische datum: Het document werd niet gedateerd in de tekst zelf; aangezien de datum op de rugzijde in hetzelfde geschrift lijkt geschreven te zijn, nemen we deze over voor de datering // Bijkomende datering: "Lichtmisse 1661" (02/02/1661).

Type: Verzoek door Gheleyn vanden Brouke aan de abt van Zonnebeke tot specificatie van de geƫiste rente op grond te Geluveld

Beschrijving: De abt van Zonnebeke liet een hofstede en grond, gelegen te Geluveld en toebehorende aan Gheleyn vanden Brouke, panden om daarop achterstallige renten te kunnen verhalen. Gheleyn vanden Brouke verzoekt nu dat de eiser hem zou laten weten op welke gronden de genoemde rente bezet werd, en om welk bedrag het gaat per gemet. Hij verklaart immers niet op de hoogte te zijn van deze zaak, aangezien hij de gronden in kwestie verkreeg na de dood van zijn schoonmoeder, en tevoren nooit heeft moeten betalen.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Voor Bailliu ende Schepenen van den Eerw[eerden] heere prelaet ende temporel heere van Sonnebeke

Gheleyn vande Brouke hem vindende gheInsinueert seker Pandinge die den voornomden heere heeft doen doen op zeker hofstede ende landen Liggende Jnde prochie van geuluvelt onder de heerlichede van sonnebeke als compe terende den verweerdere met consoorten tot verhael van xxjx.tich haerer t achterheyt van dertich francaert hauere ende xxvij s vj d parisis pennynck rente by Jaere tla[ets]t vervallen Lichtmisse 1661 afslach betoogh van betaelynghe segt te versoucken dat den heeschere zal hebben te verclaeren op hoeveel gemeten lants hij de voornomde Rente is heeschende ende hoe veele vuyt elck gemet ende wanneer midtsgaders door wie hij de laeste betaelynghe heeft genoten op dat den verweerdere tselue gesien mach delibreren wat hem te doene staet welck versouck Js prealable ende wel gefondeert te meer midts den verweerdere Jgnorant is van theeschers heesch door dien voor zoo veele hem aengaet an voorseyt lant is gecommen van dooder hant door de doot van wilent Joncvrauwe de wedewe van h[einri]c du Mont d'oude zyne schoon Moeder ende noyt eenige betaelynghe en heeft gedaen heeschende costen Jn cas van debat

test

Antwoorde opde jnsinuatie prelaet van Sonnebeke 17 Martij 1662