Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-508

Algemene gegevens

Analytische datum: 22-06-1663

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "tvrijdaghe eerstcomende wesende den 29.en Junij 1663 ten elfuren voor de Noene" (29/06/1663).

Type: Toestemming om Gheijleijn vanden Broucke te dagen te Zonnebeke betreffende het proces tussen hem en de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: Toestemming van [de schepenbank van Ieper?] aan de schepenbank van Zonnebeke om Gheijleijn vanden Broucke te dagen voor een verdere fase in het aanslepende proces tussen de genoemde vanden Broucke en de abdij van Zonnebeke, betreffende de panding van zeker gronden van de genoemde vanden Broucke en medestanders.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Alle de gonne die dese presente lettren sullen sien ofte hooren lesen Schepenen van Mijn Eerweerde heere Prelaet ende temporeel heere van sonnebeke saluijt doen te weten dat wtte dien voor ons Js hanghende seker proces onghedecideert tusschen den voorseyden Eerweerden heere Prelaet heeschere bij pandijnghe op seker hofstede ende landen competerende S[ieu]r Gheijleijn vanden broucke met Consoorten verweerders[?] daerInne soo verre gheproce- deert is dat de saecke staet omme bij de verweerdere ghefurniert te worden ende soo den voorschreuen Eerweerden heere Prelaet ons te kennen heeft ghegheuen dat den voorschreuen vanden Broucke is woonende buijten de Limitten onser Iurisdictie ende bij dies dat hij tot het furnieren vande selue processe midtsgaders ten versoucke vanden bailliu Cause officij heeschere ten fijne hij verweerdere conn furnieren sijne saeke als verweerdere contra[?] den bailliu op peijne van verstekynghe hem niet en conden daghen sonder daertoe te hebben onse Lettren Requisitoire[?] die sij daertoe waeren versouckende soo Ist dat wij tselue versouck redelick beuijnden bidden ende versoucken aen alle Iusticieren ende officieren die hiertoe gheImploJert werden In faueure van Justicie te consenteren daghijnghe ofte Insinuatie ten laste vande voorschreuen vanden broucke hem daertoe dach- beteeckenende voor ons te Compareren tvrijdaghe eerstcomende wesende den 29.en Junij 1663 ten elfuren voor de Noene ten huijse van Woultre deboutte bereet wesende ons Jn dierghelicke ofte andere saecken van Rechte reciproquelick tacquitteren dies versocht sijnde In kennenisse der waerheijt hebben wij dese ghedaen teeckenen bij onsen Greffier desen 22.en Junij 1663 Toorconde ende was onderteeckent Jan deboutte

test

poces[?] Temporeel heere van sonnebeke

22 Juny 1663

Jan Deboutte verzoekt alle ambtenaren van justitie van toe te staan, dat Ghelein vandenBroucke, wonende buiten de jurisdiktie van Zonnebeke, verschijne voor het ge- recht aldaar

Jan Deboutte 22 Junij 1663