Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-510

Algemene gegevens

Analytische datum: 05-11-1663

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "te Christdaghe naestcommende" (25/12).

Type: Compositie tussen de abdij van Zonnebeke en de pointers van Beselare betreffende de pointing van een tiende van de abdij, gelegen te Beselare

Beschrijving: Compositie naar aanleiding van het proces voor de Raad van Vlaanderen tussen de abdij van Zonnebeke - eiser - en de baljuw, pointers en zetters van Beselare, naar aanleiding van de pointing van een tiende, toebehorende aan de abdij en gelegen in de parochie van Beselare, door de genoemde pointers. Men komt voor een periode van drie jaren overeen, dat de abt op alle hoogdagen een religieus naar Beselare zou sturen om de vroegmis te doen [+ voorwaarden], in ruil waarvoor de tiende niet gepoint zou worden.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Alsoo datter was Ontgonnen proces roerende voor hooghe ende moghende Heeren vanden raede in Vlanderen tot ghent, tusschen den Eerwerdighen Heere mijn heere melchior dauid Abdt Graue van Salijnas heere van sonnebeke etcetera heeschere bij complaincte ter eendere, Jeghens baillu poijnters ende setters vande prochie van beselare Verweerders ter andere, ter causen den seluen Eerweerden Heere Abdt hem beclaechde dat de poijnters van tvoornomde beselare ghepoint ende gheset hadden synne thiende haer bestreckende inde voorseijde prochie ten ad[venan]te van tweenveertigh ghemeten buyten costume ende voorghaende possessie ter contrarien Waer deure apparentie was van beede syden groote costen te rijsen: soo dat met tusschen spreken van mannen met eeren, beede partijen veraccordeert sijn int vrijndelyck inder manieren hiernaer volghende Sur Ingel Terrier bailliu ende Antheunis mahieu scepene der voorseijde prochie behoorelick ghehautoriseert van poijnters, setters ende notabele, kennen veraccordert te wesen metten voornomden Eerweerden Heere Abdt voor den tydt van drije Jaeren achtereen volghende beghinnende te Christdaghe naestcommende Te weten dat in consideratie van alle de lasten soo ordinare als extrordinaere hoedanich die souden connen wese, die opde voorseijde thiende soude connen ghestelt worden die Eerwerdighen Here Abdt sy seluen verobligiert soo hij doet midts desen op alle heijlichdaghen te senden eenen Religieus tot het doen vande vroechmesse der prochie van beselare voornomt midts conditie dat[...?] verobligiert sullen worden den religieus inden wynter ende als nodich sal wesen telcker reijse een vier te besorghen in een herberghe ofte andere heerelicke platse ende sijn peert te stallen waermede sullen cesseren alle de poijntijnghen ende settijnghen van nu voorts te stellen, ende de voornomde thienden niet meer poijntelick en sullen wesen ten sij ten volcommen van dyt accoert.

test

Waermede beede partijen sijn scheedende van instantien van processe inden raede van Vlanderen gheroert met compensatie van costen. Aldus ghedaen inde Abdije van Sonnebeke ter presentie van Pieter pape ende Josep Couureur als ghetughen ende bij alcanderen onderteeckent desen 5.en [novem]bre xvj.C drijentsestich Toorconde

M. Dauid Abt ende Heere van Sonnebeke bij mij Inghel Terrijre bij mij Anthoyne Le mahijeu Pieter de Pape Joseph couureur

test

Accoert Jeghens poijnters ende notable van becelare nopende de poijntijnghe van ons thiende

tegenwordigh inutil

1663