Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-509*

Algemene gegevens

Analytische datum: 08-08-1678

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1678".

Type: Aflossing van een rente door de abdij van Zonnebeke aan jonker Anthone van Pottelberghe

Beschrijving: Jonker Anthone van Pottelberghe, heer van Volencij, verklaart dat hij van Jacobus Piers, abt van Zonnebeke, de som van 500 ponden groten ontvangen heeft, in aflossing van de som die in BRU-AGSB-Z-509** vermeld wordt. De rente-akte mag gecasseerd worden.

Opmerking: Het document bevat twee teksten: bovenaan bevindt zich BRU-AGSB-Z-509*, onderaan BRU-AGSB-Z-509**.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Ontfaen bij mij onderschreuen Jonker Anthone van Pottelberghe heere van volencij [...?] vanden eerwaarde heere Jacobus Piers Abt van d'Abdije van Sonnebeke heere vande selue plaetse de somme van vijf hondert ponden grooten Jn aflos ende restitutie van ghelijcke somme capitaels croijseren den penninc sesthiene, begrepen Jnde obligatie op d'andere syde deser vermelt midtsgaders alle de croijsen dieder noch resteren totten daeghe van heden consent[...?] ouersulcx Inde cassatie vande selue obligatie ende oock van alsulck bezet, als wt crachte der seluer obligatie byden voorseyden Eerweerde heere Prelaet sijnen voorsaeten ofte andere soude moghen syn verleent waer offe ter wat plaetse dat het soude moghen wesen verclarende te gheuen procuratie Jrrevocable an [...?] [...?] ende [...?] ende in elcken Jnt besonder omme de selue cassatie te doene daer ende soo het behooren sal onder belofte van te houden voor goet ende by weerden het ghone bijde selue gheconstitueerde ofte eene derseluer hier Inne ghedaen ende ghebesoigneert wert, ende van garrante van dat dese obligatie ende rente mij Is competerende Actum tot Ghendt den viij.en ougst xvj.C achtentseuentich Jnde presentie van Joos griettens procureur ende Notaris gheadmitteert by hooghe ende moghende heeren vanden raede Jn Vlaenderen te ghendt residerende ende van P[iete]r vanden berghe ende lieuen Neese ghetughen hier toe ghebeden die dese alle hebben onderteeckent T'oorconde

mij present F.[?] griettens Not[aris] in ijpere 1678 ant[honis] van Pottelsberghe [...?] pieter[?] vandenberghe liuen neese