Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-509

Algemene gegevens

Analytische datum: 12-01-1663

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "Jn daeten iij January 1663" (03/01/1663); "den xx January 1663" (20/01/1663); "1663".

Type: Verkoop van een rente door de abdij van Zonnebeke aan Magdelene de Coeberghe

Beschrijving: De abt van Zonnebeke verkocht - met instemming van de vicarissen van Ieper - een rente ten laste van de abdij, aan mevrouw Magdelene de Coeberghe, voor de som van 500 ponden grote; hij staat hiervoor borg met al de abdijbezittingen, en in het bijzonder met de tienden die de abdij te Beselare bezit.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Comparerde Jn persoone voor my Jaeques Cobbaert openbaer Notaris Typre residerende gheadmitteert by hooghe ende moeghende heeren myn edele heeren vanden Raedt Jn vlaenderen den eerweerden heere prelaet van het closter tot Sonnebeke ende heere vande zelue prochie soo ouer hem als machtich ouer den prior ende conuent vande voornomde abdie, den welcken vuyt crachte van octry hem ende den voornomden prior ende conuente verlent by de eerweerde heeren, vicarissen des vacants bysdom van Jpre Jn daeten iij January 1663 onderteeckent in de cerf hier annex kende ontfanghen thebben van weghen mervrauwe Magdelene de Coeberghe douagiere van Mher Jan Baptiste de Trobrese baron van sheylichs Ryck de somme van vijf hondert ponden grooten Jn gheualuerden ghelde waervooren hy heere comparant kende ander zelue mevrauwe Jte ghelden eene rente [...?] [...?] van vyf hondert ponden grooten capitaels, die croyseren sal naer aduenante vande penninck [...?]esthiene Jngaende den xx January 1663, passerende ande voorseyde mevrauwe quitance absolute midts desen belouende de zelue alsoo jaerelicx te betaelen daerJn verbindende zynen persoon ende de gonne van zyn naercommers met consent dat hy van alsyn daerJn sal moeghen ghecondemnert worden soo Jnden Raedt van Mechelen, Vlaenderen, als door zynen gheestelicken rechter, ende omme de zelue Mevrauwe te versekeren heeft daerJnne verbonden generalick alle de goederen van het vormelde[?] clostre ende spe[...?] [...?] de thienden tzelue closter competerende binnen de prochie van becelaere gheuende oock cesse van ack[...?] tot laste vande pachters vande zelue thienden Jeghent wordich ende toecommende ofte degonne die de zelue thienden sullen opdoen, omme de Jaerelixsche verloopen vuyt de zelue pachten ofte prouenu tontfanghen voorts ten eynde dat al tgonne voorseyt soude hebben voorder effect als dese passerynghe en Js medebringhende heeft hy heere comparant ghegeuen procuratie speciale ende jrreuocable an N. Penneman [...?] ende [...?] midtsgaeders elcken toogher deser soo omme te dooghen de voorseyde voluntaire condemnatie als omme tverbant te verkennen voor Juge competent soo verre het noedich Js Actum Typre ter presentie van S[ieu]r Jan denys ende Pieter pape als ghetuughen hier ouer begroet opden twalften January sesthienhondertdrieentzestich de welcke neffens den comparant respectiuelicken naer lecture de minute deser onder my Notaris resten hebben onderteeckent Toorconde

Cobbaert not[arius] pub[licus] 1663