Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-513*

Algemene gegevens

Analytische datum: 06-06-1663

Type: Bevestiging door de schepenen van Zonnebeke van de verlenging van de cijns van Pauwels Vermesch te Zonnebeke door de kerkmeesters van Zonnebeke

Beschrijving: De schepenen van de heerlijkheid van jonker Jaeques de Voocht te Zonnebeke bevestigen dat de kerkmeesters van Zonnebeke de cijns van Pauwels Vermesch filius Hectoir van land te Zonnebeke verlengd hebben voor een periode van 27 jaren, ingaande op bamis 1665 [+ voorwaarden van de cijns].

Opmerking: Het document bevat een kopie van twee teksten: BRU-AGSB-Z-513 handelt over de verlenging van de cijns door de kerkmeesters van Zonnebeke, BRU-AGSB-Z-513* bevat de bevestiging van deze handeling door de schepenen van Zonnebeke.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

compareerde in persoone bertram van heule ende corn[elis] van eecke kerckmeesters vande prochie van sonnebeke de welcke kennen soo sij doen bij desen met Aduijs ende consent van mijn eerweerde heere den Abdt ende Jonker Jaeques de voocht heeren van sonnebeke voorseit verlanght te hebben van cheijnse ten proffitte van pauwels vermesch filius hectoir sijne hoirs ende naecomers van twee ghemeten landts ofte daer ontrent Inden oosthouck vande prochie van sonnebecke onder de heerlickheit van Jonker Jaeques de voocht heere van sonnebecke ghenaempt het brootsende hof aldaer de herberghe ghenaempt de broodsende nu Jeghenwordich staet ende dit voor den tijt van seuenentwintich Jaeren Ingande te bamesse 1665 ende dat voor de somme van dertich ponden parsie bij Jaere suiuer gelt bouen alle ander conditien ende besprecken bij den voorgaenden cheijns brief vermelt Indaten den 12.en [octo]bre 1638 onder teeckent F. nieulaet verbijndende den voornomden p[hi]l[ip]s vermesch voor het Inhout van desen

test

sijn persoons ende goet present ende toecomende ghepassert In vierschare present pieter van ouerberghe maellaert balen frans. de wilde Jan terlant[?] ende Jan van saffele schepenen vande heerlicheit van Jonker Jaeques de voocht heere van sonnebecke desen 6.en Junij 1663 ende was onderteeckent J. fraye

test

[...?] [...? br]oodsende hof in [...?] [...?] bamesse 1663 voor een termijn van 27 iaeren sal expireeren bamesse 1692