Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-513

Algemene gegevens

Analytische datum: 06-06-1663

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "bamesse 1665" (01/10/1665); "Indaten den 12en 8bre 1638" (12/10/1638).

Type: Verlenging van de cijns van Pauwels Vermesch te Zonnebeke door de kerkmeesters van Zonnebeke

Beschrijving: De kerkmeesters van Zonnebeke verlengden een cijns te Zonnebeke ten voordele van Pauwels Vermesch filius Hectoir voor een termijn van 27 jaar [+ voorwaarden van de cijns].

Opmerking: Het document bevat een kopie van twee teksten: BRU-AGSB-Z-513 handelt over de verlenging van de cijns door de kerkmeesters van Zonnebeke, BRU-AGSB-Z-513* bevat de bevestiging van deze handeling door de schepenen van Zonnebeke.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Den onderschreuen bertram van heule ende cornelis van eecke jeghenwoordighe kerckmeesters van de prochie van sonnebeke hebben den cheijns hierachter vermelt verlanght in proffitte van pauwels vermesch filius hectoir sijne hoirs ende naecomers voor eenen tijt ofte termijn van seuenentwintich Jaere naer tverschijne van dit voorgande mits den seluen pauwels vermesch sijne hoirs ofte naecomers sullen Jaerlicke betalen van cheijnse bouen alle andere conditien suiuer gelt voor de kercke de somme van dertich ponden parsie ende voor hooftcleet ande kercke voorseijt eens een pont was Aldus ghedaen met consent ende aduijs van mijn eerweerde heere den Abdt ende Jonker Jaeques de voocht heeren van sonnebeke desen 6.en Junij 1663 toorconden ende was onderteeckent bertram van heule ende corn[eli]s van eecke kerckmeesters

test

[...?] [...? br]oodsende hof in [...?] [...?] bamesse 1663 voor een termijn van 27 iaeren sal expireeren bamesse 1692