Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-516

Algemene gegevens

Analytische datum: 14-08-1664

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "Baemesse 1664" (01/10/1664); "Lichtmesse 1664" (02/02/1664); "1664".

Type: Panding en verpachting van een goed te Zonnebeke door de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: Wegens achterstallige renten liet de abt van Zonnebeke, als verpachter, door de baljuw en schepenen van Zonnebeke panding leggen op een hofstede en grond te Zonnebeke; als meestbiedende werd Jan Goderis de nieuwe pachter [+ voorwaarden van de pacht].

Opmerking: BRU-AGSB-Z-516 en BRU-AGSB-Z-516* bevinden zich op hetzelfde document.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Actum den xiiij.en augustij 1664 present dheer gilles deblieck bailliu Christiaen baelen ende [...?]es vander Meersche ende martijn de Cantere schepenen vande prochie ende heerlichede van Sonnebeke

Es ten versoucke vande voornomde Eerweerde heere Abt ende heere van tvoornomde sonnebeke wt Crachte van acte wijsdom van pandijnghe ghedaen doen vpde hofstede ende landen toebehoorende Meester Abraham Janssene groot tsamen xxiiij ghemeten xx Roeden halue[?] Justo[?] Jeghenwoordig ghebruijckt bij Jan goderes binnen de voornomde Prochie ende heerlichede naer behoorlicke sondaechsche kerckgheboden ende Attaflen[?] ghedaen binnen der stede van Jpre [...?] de voornomde hofstede ende landen ter gauche[?] de meerst- biedende de naerste verpacht voor drie Jaeren Jnnegaende baemesse 1664 aen ende ten Proffitte van Jan goderis als laesten verhoogher ten ad[venan]te van seuen ponden thien schelen parisis van Jder ghemet bij Jaere teijnde mat[?] teijnde gelde, omme bij den voornomen heer verpachter daer aen te verhaelen sesthien Jaeren verachtertheijt van [?] een francquaert hauer ende iiij [...?] penninck rente wt Jder ghemet bij Jaere tlaeste gheuallen [...?] Lichtmesse 1664 afslach ende omme de Costen te wtwijsen van tvoornomde wijsdom ende acte acte costen daervan sijn hier Annex midtsgader omme alsulcke [in de marge:] seue[?] Jaeren [...?] betaelt lij voor ML loenen[?]

test

voorder heerlicheit renten pedente lite gheuallen met Conditie dat den laesten verhoogher ofte pachtere den Jaerlickxschen pacht sal hebben te betaelen preciselick telcken gheuallen Jaere bouen de Poinctijnghe ende lettijnghe straet ende beeck schauwijnghe die gheduerende den voornomden Pacht op de voorseide hofstede ende landen souden moghen ghestelt ende ghewesen werden Angaende vande Prijsie sal men resereren soo van weghen den heere verpachter ende pachtere aende voorgaende prijsie ende pachtbrief ende dat den pachter desen pachtbrief sal verkennen executoire tsijnen coste voor alsulcke Jugien alst verlocht werdt Js gheconditioneert dat den Pachter ten Incomen van desen pacht sal vermoghen te doene aende huijsinghe ende schuere de nodighe refectien die hem sullen val[...?] vp sijnen pacht waervan de Prijsie 14 daghen naer het doen vande refectie sal ghedaen worden die hij sal houden Jaerlicks tsijnen Coste h[...?] heffen ende schade volghen Js kennesse van welck hebben den voornomden bailliu ende schepenen desen gheteeckent neffens den greffier ende pachter onderteeckent Toorconde

A.E. de Blieck Jan de Boutte 1664 Fran[ciscu]s vander meersch bij mij Christian balen bij mij Maryn fran[...?] Bij mij Jan goddeeris

test

Pachtbrief van Jan Go[d]deris o[...?] wijsdom in sheeren handen in 1664