Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-503

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "te Lichtmesse 1662" (02/02/1662); "xxv.en Januarij 1662" (25/01/1662); "xxvij.en februarij 1662" (27/02/1662); "in daten xj.en februarij 1662" (11/02/1662); "xvij.en maerte 1662" (17/03/1662); "xxiij.en Junij 1662" (23/06/1662); "xiij.en 8bre 1662" (13/10/1662); "xix.en Januarij 1663" (19/01/1663); "16en Julij 1663" (16/07/1663); "18en 8bre 1663" (18/10/1663); "18en xbre 1663" (18/12/1663); "27en Junij 1664" (27/06/1664); "van daten in 8bre 1663" (10/1663); "12en xbre 1664" (12/12/1664).

Type: Overzicht van de documenten inzake het proces tussen de abdij van Zonnebeke en Gheileijn vanden Broucke betreffende de panding van goederen te Geluveld

Beschrijving: Uittreksel uit het 'Register van pleidooien', betreffende het geschil tussen de abdij van Zonnebeke en Gheileijn vanden Broucke e.a., met betrekking tot een panding op een hofstede en grond te Geluveld vanwege achterstallige betalingen. Er wordt een overzicht gegeven van de verschillende stappen in het proces, en de bijbehorende stukken.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Extraict wt tregistre van plaijdoien onderhouden onder de Prochie ende heerlichede van Sonnebeke al waer onder ander staet het naervolghende

Mijn Eerweerde heere den Prelaet heere van sonnebeke heeschere bij pandijnghe contra S[ieu]r Gheileijn vanden broucke Mailliaert Troost Jan de Leu ende Anth[eun]es del deule verweerers op seker hofstede ende Landen hemlieden competerende Ligghende Inde Prochie van Ghilluuelt onder dese heerlichede van sonnebeke, in Pachte ghebruijct bij Jan cnocquaer omme daer op te verhaelen neghenen- twintich Jaeren verachtertheijt van dertich francq[uae]rt haeuer ende 27 s [...?] bij jaere gaende wt de voorseyde hofstede ende landen tlaeste gheuallen te Lichtmesse 1662 afslach alle betooch van betaelijnghe omm de selue pandijnghe te sien wijsen van woorden ofte daer Jeghens te segghen dijncket hemlieden goet ende omme de Costen

test

Acte vanden xxv.en Januarij 1662 daer bij blijckt dat naer de daghynghe ghedaen bij requijsitoire ende Placet door den meerssagier der stede van Ipre, Meersseman ende midts de non comparitie vande ghedaeghden, te weten de Persoon van S[ieu]r Ghileijn vanden broucke noch procureur ouer hem is tsijnen Laste ghewesen diffault herdaghijnghe

Jtem Acte vanden xxvij.en februarij 1662 daerbij blickt dat naer de daghijnghe ghedaen bij requijsitoire ende placet door ghileijn bamelis messagier der stede van Ipre in daten xj.en februarij 1662 ende midts de non comparitie vanden ghedaechden te weten s[ieu]r Ghileijn vanden broucke was tsijnen Laste ghewesen diffault herdaghijnghe met [...?]Inthimatie

Jtem Acte vanden xvij.en maerte 1662 daerbij blickt dat den verweerere diende van Andwoorde ende soo op replicque par heeschere

Jtem Acte vanden xxiij.en Junij 1662 daerbij blickt dat den heeschere diende van Replicque [...?] soo op duplicque par heeschere

Jtem Acte vanden xiij.en [octo]bre 1662 waerbij blickt dat naer de derde daghijnghe ghedaen bij requisitoire ende placet, te[...?]ne den verweerere souden dienen v[...?] du[... ?] ende midts

test

sijne non comparitie nochts procureur ouer hem wiert versteken van dupl. metsulcke proffit als naer rechte ende soo int aduijs

Jtem Acte vanden xix.en Januarij 1663 daerbij blijckt dat naer de[...?] daghynghe ghedaen bij requisitoire ende placet te fijne den verweerere sonds dienen van Concl. in taduijs ende midts sijne non compartie nochts procureur, ouer hem wiert versteken van coml[...?] ende soo op furnissement met sulck proffit als naer rechte

Jtem acte vanden 16.en Julij 1663 daer bij blyckt dat naer de daghynghe ghedaen bij requisitoir ende placet op furnissement ende midts sijne non comparitie nochts procureur ouer hem wiert versteken van furnissement ende soo In taduijs

Jtem Acte vanden 18.en [octo]bre 1663 daer bij blijckt dat den verweerere dienst van gheschrifte

Jtem Acte vanden 18.en [decem]bre 1663 [...?] darbij blickt dat dheeschere diende van gheschrifte

Jtem Acte vanden 27.en Junij 1664 daerbij blickt dan den verweerere diende van messiue daerbij hij verclaerde niet meer te weten te dienen In dese saecke dan tgonne hij ghedaen heeft bij sijn voorgaende ghediende van daten in [octo]bre 1663 depost dheeschere draecht hem van furnisse- ment met de sticx ter greffie

Acte vanden 12.en [decem]bre 1664 daerbij blickt dat den verweerere hem van ghel[ijcken] verdraecht van furnissement met de stic[x] ter greffie.

Accordeert met het voornomde Registre van Plaidoien mij Toorconde als greffier Jan de Boutte 1665

test

S[ieu]r Geleijn de brouckere