Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-454**

Algemene gegevens

Analytische datum: 13-01-1656

Type: Beschrijving van een tiende van de abdij van Zonnebeke te Geluveld

Beschrijving: Beschrijving van een tiende te Geluveld, toebehorend aan de abdij van Zonnebeke, bestaande uit 6 schoven van 9 van elke 100; de andere 3 behoren toe aan het priesterhuis van Geluveld.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Belegherijnghe vande thiende haer bestreckende Inde prochie van ghelevelt toebehoorende mijn heere den prelaet ende heere van zunnebeke de ses schoofuen van neghen vwt elck hondert waer van de ander drie schoofuen van neghen competeeren de priesterage van ghelevelt

Eerst haer bestreckende vande rutel beke vpde cortrijck strate loopende zuutwaert lancx de selue beke al draeijende tot den noort oost houck van een stick lants gheseit alleuen hondert ghe- bruickt bij mahieu del heije toebehoorende frans. bollaert cause vxoris met consoorten // Ende van daer zuutwaert rechte schietende door t'lant ende busschen tot de hofbaillie[?] ande westsyde vande hofstede ende thuis aldaer p[iete]r de leu woont toebehoorende de weduwe jan Collen // Ende van daer zuutwaet lancx de doorne haghe rechte tot het bexken // Ende van daer oostwaet lancx t'selue bexken tot Inden plasch Inde groote proosterie strate Ende van daer zuutwaet lancx de selue strate tot den grooten plasch ande vosse beke ten zuut- oosthoucke vande cleene proosterie busch // Ende van daer zuut volghende de selue vosse beke tot van westen bij thuis ende westsyde vande hofstede aldaer p[iete]r de leu filius [...?] woont toebehoorende mijn heere vendevijlle // Ende van daer zuutwestwaert volghende de selue vosse beke tot den noortwesthouck van een busch toebehoorende gheraert van elslande aldaer de selue beke eynde neempt // Ende van daer westwaert rechte schietende tot vpden noort oost houck van een busschelken toebehoorende dhoirs d'heer Jaques desquien // Ende van daer westwaert lancx een haghe tot een water put neffens meenen strate ten noorteijnde van een stickschen lants toebehoorende den disch van ghelevelt //

test

Ende van daer zuutwaet lancx de selue strate tot Jeghens ouer de poorte vande hofstede vande voornomde hoirs desquien // Ende van daer westwaert hier mede gaende de noort helft van een stick lants tot Jeghens ouer de hof baillie vande hofstede toebe- hoorende mevrauwe van nunnebussche aldaer de weduwe venant del heije woont // Ende van daer zuutwaert lancx een busch ghenaemt de roo ande zuut- cant den busch hier in begrepen toebehoorende den seluen busch mevrauwe van nunnebussche comende tot Inde block strate // Ende van daer wat noortwaert lancx de selue strate tot den zuut oost houck van stickschen saeilant groot ontrent een ghemet toebehoorende mevrauwe van nunnebussche // Ende van daer westwaert lancx den dijck tot de zuutwesthouck ende van daer tot den noortwesthouck van t'selue stickschen saeilant // Ende van daer noort- waert lancx een dijck ande westsijde lancx den block busch tot den zuut oosthouck van tdissche stickschen van gheleuelt ghebruickt bij Jaecques de coussemaker // Ende van daer westwaert lancx t'selue stickschen tot de beke // Ende van daer noortwaert lancx de selue beke tot den noort oost houck van een stick lants ghenaemt Sinte margrietes stick // Ende van daer westwaert lancx de haghe tot den busch toebehoorende mijn heere van santvoorde // Ende van daer noortwart van oosten jeghens de cleene stickschen toebehoorende dheer Corn. letten tot den zuut oost houck vande pieroone busch in ghelevelt toebe- hoorende [...?] tot het bexken // Ende van daer oostwaert lancx t'selue bexken tot de groote beke // ende van daer noort- waert lancx de selue beke tot den zuutwest- houck vande kercke busch van ghelevelt // Ende

test

van daer noortwaert lancx de selue beke tot mijn heere nauegheers busch // Ende van daer wat west tot den zuut westhouck vande selue busch // Ende van daer noortwaert tusschen den seluen busch ende t'lant van d'heer Joos campe met consoorten tot den moer plasch Inde groote strate van gheleuelt naer Ipre // Ende van daer westwaert ande noortsyde van sarafyns goet toebehoorende mijn heere van santvoorde comende Jnde waterstrate // Ende van dar volghende de waterstrate tot Inde voornomde groote strate Ende van dar westwaert tot t'galge straet- gen synde aldaer tgheschee vande prochien van ghelevelt ende zillebeke lancxs durre vande water strate tot tvoornomde galghe straetgen comende vpden zuut- westhouck van tijper hout // Ende van dar noort waert lancx t'selue straetgen tot Inde cortrijck strate // Ende van dar oostwart lancx de cortrijck strate leedende tot de voornomde rutel beke

hier dient genotteert datter light ten middel van dese tiende ande zuutcant vande kercke de mancke tiende gheseit de heerlickheit van struufs toebehoorende de priesterage van ghelevelt te weten de drie schoouen vwt elck hondert souen[?] meer // Eerst haer bestreckende van zuuden Jeghens de mullen wal aldaer de mullen staet Ende van dar oostwaert lancx de strate ghenamt de schepen haghe tot den zuutwest houck van een stick saeilant toebehoorende mijn heere van ghelevelt // Ende van dar zuut- waert ande westsyde lancx mijn heere van ghelevelt busch tot den noort oost houck van een weede ghebruickt bij Jan verstrate toebehoorende

test

dhoirs P[iete]r van male // ende van dar oostwaert lancx den dijck tot den zuutwesthouck vande busch ghe- naempt t'staelijser toebehoorende de canonijnghe van Sinte Maertens typre // Ende van daer rechte zuut tot den noortwesthouck vande mullen acker Ende van daer zuut lancx den busch tot den noort oosthouck van een stick saeilant toebehoorende mevrauwe van nunnebussche // Ende van dar west waert lancx den busch tot den noort eijnde van tselue stick // Ende van dar keerende zuut tot t'stratgen // Ende van dar lancx t'selue straetgen oostwaert tot den donckeren mersch ende van dar volghende een bexken westwaert tusschen t'lant van mevrauwe van Furfaij ende den disch van ghelevelt soo voorts leedende lancx tselue bexken noort westwart tot den mullen coutter aldaer t'selue bexken ten eynde compt Ende van daer westwaert tot t'ghescheet van tlant van mijn heere van ghelevelt ende meestere Lowys bonnaert Ende van dar noort waert ande westsyde van mijn heere van ghelevelt lant [...?] Inde strate // Ende van dar wat oostwaert tot de voornomde mullen

hier light noch ghejnclauveert Inde voornomde thiende vande prelaet van zunnebeke twee saeijsticken teene groot ontrent twee ghemeten toebehoorende Jan rein west vande kercke ende t'ander oock ontrent twee ghemeten toebehoorende gullames del va [...?]vande kercke mancke tiende toebehoorende de priesterage ghelevelt te weten drie schoofuen vwt el[...?] hondert [...?] meer Aldus dese belegherijnghe ghedaen den xiijen Januarij ten beleede ende volghende te kennen ghezien van Joos van houteghem filius Joos Jaques coussemaker ende gullus talpe bij mij sanders verstrate ghesworen lantmeter vande sale ende casselrie van Ipre toorconde Sanders verstrate 1656

BRU-AGSB-Z-454

Gheleuelt aenghaende de thiende